Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Novela zákona o DPH 2 časť. – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Novela zákona o DPH 2 časť.

Novela zákona o DPH 2 časť.

Poukazy

Ide o implementáciu Smernice Rady č. 2016/1065, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES.. Tieto ustanovenia zákona nadobúdajú účinnosť o 1.10.2019.

V tejto súvislosti je potrebné si uvedomiť , že vydanie poukazu je zo svojej podstaty (poukážka na dodanie tovaru/ služby ) možné len v prípade ak medzi vydavateľom poukazu a dodávateľom tovaru/ služby je zmluvný vzťah , ktorý garantuje jeho akceptáciu.  Vždy teda ide o vydanie poukazu na základe zmluvného vzťahu. Inak by taký poukaz zmysel.

( Na účely tohto zákona je

a) poukazom nástroj, s ktorým je spojená povinnosť prijať ho ako protihodnotu alebo jej časť za dodanie tovaru alebo dodanie služby a na ktorom alebo v súvisiacej dokumentácii k nemu je uvedený tovar alebo služba, ktoré sa majú dodať, alebo totožnosť možných dodávateľov vrátane podmienok použitia tohto nástroja,

b) jednoúčelovým poukazom poukaz, pri ktorom je v čase jeho vystavenia známe miesto dodania tovaru alebo miesto dodania služby, na ktoré sa poukaz vzťahuje, a daň splatná z tohto tovaru alebo služby,

c) viacúčelovým poukazom poukaz iný ako jednoúčelový poukaz.

Zákon rozlišuje jednoúčelový poukaz a viacúčelový poukaz.

O jednoúčelový poukaz ide vtedy ak pri jeho vydaní je známe

1/ miesto dodania

2/ sadzba dane

3/ identifikácia dodávky

Inými slovami jednoúčelový poukaz obsahuje všetky údaje na určenie splatnej dane.

Viacúčelový poukaz neumožňuje určiť dodanie a platbu

Príklad

Obchodný dom vydal poukazy , ktoré oprávňujú držiteľa na výmenu za elektroniku predávanú týmto obchodom . Poukazy sú vydávané v rôznych nominálnych hodnotách a predávané prostredníctvom zmluvných partnerov.

Riešenie – ide o jednoúčelový poukaz, keďže z poukazu je známe miesto dodania – SR, ako i sadzba dane ( na elektroniku je 20% ) ako i suma na poukaze.

Príklad

Hotelová sieť vydala poukazy , ktoré držiteľa oprávňujú na ubytovanie a stravovanie v hodnote na ňom uvedenom.  Tieto poukazy je možné použiť na území SR v období 1 roka od vydania.
Ide o viacúčelový poukaz pretože ubytovanie a stravovanie majú odlišné sadzby DPH 10,20% preto nie je možné určiť DPH v čase vydania poukazu.

Je potrebné upozorniť, že je rozdiel medzi platobným prostriedkom a poukazom. Platobný prostriedok ( napríklad darčekový poukážka vydaná finančnou inštitúciou – typicky darčekové karty vydávané bankami ) umožňuje nakúpiť a použiť tento prostriedok na čokoľvek – ide o ekvivalent peňazí. Poukaz je určený na výmenu za konkrétny tovar/ službu u konkrétneho dodávateľa ,čiže nie je to ekvivalent peňazí. Rovnako je potrebné rozlišovať medzi poukazom a potvrdením o úhrade za tovary a služby – napríklad voucher cestovnej kancelárie nie je poukazom ,ale deklaruje , že určitý balík služieb bol uhradený a teda osoba je ho oprávnená čerpať.

V podstate prevod jednoúčelového poukazu má rovnané účinky ako dodanie tovarov/ služieb v ňom uvedených. Samotné dodanie tovarov a služieb potom v rozsahu dodania sa už nepovažuje za zdaniteľné plnenie.

Fikcie

V  mene a na účet – sprostredkovateľ

ak prevod jednoúčelového poukazu vykoná zdaniteľná osoba, ktorá koná v mene inej zdaniteľnej osoby, tento prevod sa považuje za dodanie tovaru alebo dodanie služby, na ktoré sa poukaz vzťahuje, uskutočnené touto inou zdaniteľnou osobou, v mene ktorej zdaniteľná osoba koná.

  Vo vlastnom nene a na cudzí účet – komisionár

Ak dodávateľ tovaru alebo dodávateľ služby nie je zdaniteľnou osobou, ktorá vo vlastnom mene vystavila jednoúčelový poukaz, má sa za to, že tento dodávateľ dodal tovar alebo dodal službu, na ktoré sa tento poukaz vzťahuje, tejto zdaniteľnej osobe.

22/1Základom dane pri dodaní tovaru alebo služby je všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od príjemcu plnenia alebo inej osoby za dodanie tovaru alebo služby, zníženú o daň. Do základu dane sa zahŕňa aj dotácia alebo príspevok, ktorý dodávateľ prijal alebo má prijať k cene tovaru alebo služby.

K poukazom sa vzťahuje aj relevantná judikatúra Súdneho dvora C-520/10 Lebara Ltd. (existencia zdaniteľného plnenia a vzniku daňovej povinnosti pri jednoúčelových poukazoch).

Základ dane pri viacúčelovom poukaze

22/10

Základom dane pri dodaní tovaru alebo dodaní služby pri použití viacúčelového poukazu je protihodnota zaplatená za poukaz znížená o daň; ak dodávateľ nemá informáciu o tejto protihodnote, základom dane je peňažná hodnota, ktorá je uvedená na viacúčelovom poukaze alebo v súvisiacej dokumentácii, znížená o daň vzťahujúcu sa na dodaný tovar alebo službu. Ustanovenie odseku 1 týmto nie je dotknuté.

Z judikatúry č. 3

Judikatúra EÚ: Rozsudok Súdneho dvora z 13. marca 2008, Securenta, C-437/06: „Pri DPH zaplatenej na vstupe, týkajúcej sa výdavkov, ktoré vynaložila zdaniteľná osoba, teda nemôže vzniknúť právo na odpočítanie, ak sa DPH vzťahuje na činnosti, ktoré vzhľadom na nehospodársky charakter nepatria do pôsobnosti šiestej smernice.“

Ďalšie uplatňovanie DPH pri viacúčelových poukazoch rieši aj Rozsudok Súdneho dvora EÚ, Argos Distributors Ltd. C-288/94.

Viacúčelový poukaz je poukaz  je iný poukaz ako jednoúčelový poukaz, čiže v momente jeho vydana nie je možné identifikovať

1/ miesto dodania

2/ sadzba dane

3/ identifikácia dodávky

Najčastejší prípad bude ten, keď nebude možné identifikovať sadzbu dane , pretože dodávateľ má na sklade tovary s rôznou sadzbou dane, prípadne rôzne zdanené služby ( napríklad ubytovanie + strava ) .

Predmetom dane je skutočné odovzdanie tovaru alebo skutočné dodanie služby za viacúčelový poukaz, ktorý dodávateľ tovaru alebo dodávateľ služby prijme ako protihodnotu alebo jej časť; každý predchádzajúci prevod tohto viacúčelového poukazu nie je predmetom dane.

Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu

Základ dane pri dodaní tovaru alebo služieb rovná hodnote zaplatenej za viacúčelový poukaz vzťahujúci sa na tovar alebo službu. Ak dodávateľ nevie preukázať sumu, ktorá bola zaplatená za viacúčelový poukaz, základom dane je nominálna hodnota poukazu znížená o daň.

Dodávateľ tovaru alebo služby nie je vystaviteľ viacúčelového poukazu

V takomto prípade okrem protihodnoty vyvstáva otázka základu dane distribučných služieb, ktoré sú samostatným základom dane vo výške zmluvnej

Distribučné služby

Základom dane pri dodaní tovaru alebo dodaní služby pri použití viacúčelového poukazu je protihodnota zaplatená za poukaz znížená o daň; ak dodávateľ nemá informáciu o tejto protihodnote, základom dane je peňažná hodnota, ktorá je uvedená na viacúčelovom poukaze alebo v súvisiacej dokumentácii, znížená o daň vzťahujúcu sa na dodaný tovar alebo službu. C-288/94

Teda pri viacúčelových poukazoch si budú musieť zdaniteľné osoby dávať pozor na to, aby bola jednoznačne identifikovateľná platba za poukaz, aby sa nepoužil princíp nominálu uvedeného na poukaze, napr.  klient kúpi viacúčelový poukaz s nominálnou hodnotou 500 eur Poskytovateľ S alebo T

Distribútor Zákazník  v akcii za 400 eur, potom základ dane bude tvoriť hodnota 400 eur znížená o daň a nie hodnota uvedená na poukaze. 

Takisto, ak si bude distribútor požadovať v cene poukazu platbu za distribúciu a reklamu, pôjde o samostatný predmet dane na účely tohto zákona. 

Kontrola protihodnoty za poukaz úzko súvisí súvisí s novelou zákona 289/2008 o ERP Zavedením pojmu jednoúčelové poukážky sa zavádza do zákona č. 289/2008 Z. z. o ERP informácia, že odovzdanie takéhoto poukazu sa považuje od 1. 10. 2019 za prijatie tržby a musí byť evidovaný v tržbách, ak ide o tovar alebo službu uvedenú v prílohe č. 1.

Systém MOSS a elektronicky dodávané služby

Za elektronicky dodávané služby sa v zmysle vykonávacieho nariadenia 282/2001, ktorým sa vykonáva nariadenie 2006/112/ES sa považujú § 16/18 ZDPH

  • poskytovanie webových stránok, hosťovanie na webových stránkach, diaľkové udržiavanie programov a vybavenia,
  • dodanie programového vybavenia (softvér) a jeho aktualizácia,
  • dodanie obrázkov, textu a informácie a sprístupnenie databáz,
  • dodanie hudby, filmov a hier vrátane výherných a hazardných hier a politického, kultúrneho, umeleckého, športového, vedeckého a zábavného vysielania a vysielania udalostí,
  • vyučovanie na diaľku

Za elektronickú službu podľa odseku 14 sa nepovažuje komunikácia prostredníctvom elektronickej pošty medzi dodávateľom služby a jeho zákazníkom.

Podstata problému spočíva v tom, že miesto dodania elektronických služieb v nezdaniteľnej osobe ( napríklad dodanie hudby a filmu elektronicky súkromnej osobe ) bolo osoba iná ako zdaniteľná osoba, ktorej sú tieto služby dodané, sídlo, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava, – inými slovami štát spotreby. To v praxi znamenalo nutnosť registrácie dodávateľa v štáte zákazníka a to i za predpokladu, že šlo o dodávku v minimálnej výške. Čiastočne sa to riešilo osobitným systém zdaňovania v § § 68a 68b zákona č. 222/2004 Z.z. MOSS , ale i tak to bolo pre mnohých dodávateľov príliš administratívne náročné preto sa zavádza možnosť , aby si zvolili za miesto dodania takýchto služieb miesto svojho sídla za nasledovných predpokladov

a) osoba iná ako zdaniteľná osoba, ktorej sú tieto služby dodané, sídlo, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava,

b) dodávateľ služby sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, a ak nemá sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, miestom dodania služby je jeho bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava, ak

1. dodávateľ služby má len v jednom členskom štáte sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň alebo bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava,

2. osoba, ktorej sa tieto služby dodávajú, má sídlo, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava, v inom členskom štáte ako je členský štát podľa prvého bodu, a

3. celková hodnota dodaných služieb bez dane podľa druhého bodu nepresiahne v kalendárnom roku 10 000 eur a súčasne v predchádzajúcom kalendárnom roku celková hodnota dodaných služieb bez dane podľa druhého bodu nepresiahla 10 000 eur.

Uvedené zmena je dobrovoľná , čo v praxi bude znamenať, že mnoho drobných dodávateľov môže vystúpiť zo systému MOSS a nebudú a ani fakturovať DPH, pretože im to vzhľadom na obrat ani nevyjde.

Zjednodušenie pre neusadené osoby v EU

Zároveň sa zjednodušuje vstup do systému MOSS osobám, ktoré nemajú sídlo ( nie sú usadené na území EU ) , ale tu majú prevádzkareň. Dosiahlo sa to novelizáciou  § 68a ods. 1 písm. a) a ods 2, ktorá spočívala vo vypustení poslednej vety …. zdaniteľnou osobou neusadenou na území Európskej únie zdaniteľná osoba, ktorá nemá sídlo ani prevádzkareň na území Európskej únie a nie je identifikovaná pre daň v tuzemsku ani v inom členskom štáte,… zdaniteľnou osobou neusadenou na území Európskej únie zdaniteľná osoba, ktorá nemá sídlo ani prevádzkareň na území Európskej únie a nie je identifikovaná pre daň v tuzemsku ani v inom členskom štáte,

V § 68c ods. 1 sa mení v tom zmysle , že na správu dane v systéme MOSS pre neusadené osoby , ktoré poskytujú telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronické služby nezdaniteľných osobám v zmysle § 68a a § 68b zákona 222/2004 Z.z. sa použije daňový poriadok tak, kde je pre takéto osoby SR členským štátom identifikácie v prípadoch, ktoré neupravuje nariadenie  967/2012,ktorým sa novelizuje nariadenie 282/2011 .

Poznámka

Nariadenie Rady (EÚ) č. 967/2012          z 9. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 282/2011, pokiaľ ide o osobitné úpravy pre neusadené zdaniteľné osoby, ktoré poskytujú telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronické služby nezdaniteľným osobám má priamy účinok a obsahuje určité procesné pravidlá pre správu dane v prípade použitia osobitnej úpravy.

Zároveň sa dopĺňa povinnosť pre poskytovateľov elektronických služieb aplikujúcich túto úpravu fakturovať podľa predpisov štátu usadenia ( sídla ) , nie štátu konečnej spotreby , čo zabezpečila novelizácia fakturačných pravidiel § 72

47. V § 72 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

Platiteľ je povinný vyhotoviť faktúru podľa tohto zákona pri…

“h) dodaní služby uvedenej v § 16 ods. 14 s miestom dodania v inom členskom štáte právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a nie je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, ak uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68a alebo § 68b.”.

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť