Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Novela zákona o daňových poradcoch – definícia daňového poradenstva – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Novela zákona o daňových poradcoch – definícia daňového poradenstva

Novela zákona o daňových poradcoch – definícia daňového poradenstva

Zákon č. 78/1992 S.b. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov platí už 21 rokov bezo zmeny. Preto sa domnievam, že súčasné otvorenie tohto zákona je namieste a jedným zo zmien by mala určite byť definícia daňového poradenstva. V tejto súvislosti som zachytil pomerne nechutné mediálne útoky a dokonca petície, ktorých motívom bolo, že údajne tisíce účtovníkov prídu o prácu. Samozrejme rešpektujem, že každý má v demokratickej krajine nárok na vyjadrenie svojho názoru, ale rovnako by mal brať do úvahy, že tento jeho názor by mal splňať kritériá vecnosti.

Súčasná definícia daňového poradenstva znie

Daňový poradca poskytuje daňové poradenstvo fyzickým a právnickým osobám (ďalej len “klient”) vo veciach

a) daní, odvodov a poplatkov, 1)

b) daňového konania územnými finančnými orgánmi 2) a orgánmi obcí. 3)

Na základe toho pracovná skupina po konzultácii s MF SR navrhla nasledovné znenie

§ 2

Daňové poradenstvo fyzickým a právnickým osobám (ďalej len “klient”) na území Slovenskej republiky sú oprávnení poskytovať daňoví poradcovia za podmienok a spôsobom ustanoveným týmto zákonom. Tým nie je dotknuté oprávnenie na výkon činnosti v súlade s osobitnými predpismi1)”.

Poznámka pod čiarou k odkazu č. 1 znie: “1) Napríklad zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.”.

§ 3

Daňové poradenstvo

(1) Daňovým poradenstvom je podnikanie2) , ktorého predmetom je poskytovanie poradenských služieb vo veciach daní, odvodov a poplatkov (ďalej len “daň”), ako aj v iných veciach, ktoré s daňami súvisia.

(2) Daňové poradenstvo podľa odseku 1 zahŕňa najmä:

a) poradenstvo pri vypracovaní a vypracovanie priznaní, hlásení, výkazov a prehľadov k daniam,2a)

b) poradenstvo pri zisťovaní základu dane a dane a pri plánovaní daní,2a)

c) poskytovanie stanovísk a vysvetlení pre klientov k aplikácii právnych predpisov v oblasti daní,

d) vedenie povinných evidencií vo veciach daní pre klienta,

e) podávanie priznaní, hlásení, výkazov a prehľadov k daniam v mene klienta,

f) poradenstvo pri vypracovaní a vypracovanie žiadostí o záväzné stanovisko podľa osobitného predpisu,2b)

g) zastupovanie klienta v konaní3) pred orgánmi verejnej moci.”.

Poznámky pod čiarou č. 2, 2a), 2b) a 3) znejú:

“2) § 2 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

2a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov podľa činnosti (CPA) a ktorým sa zrušuje Nariadenie Rady (EHS) č. 3693/93.

2b) § 53a až 53c zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č…../2013 Z. z.

3) Napríklad zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.”.

 

 

 

Z návrhu definície daňového poradenstva je úplne zrejmé, že činnosti vykonávané podľa osobitných predpisov ( o advokácii , o živnostenskom podnikaní ) nemali byť dotknuté.

Vzhľadom na to, že vedenie účtovníctva je voľná živnosť vykonávaná v zmysle zákona č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní je teda zrejmé, že nemohlo dôjsť k obmedzeniu vykonávania činností účtovníkov ako to bolo pomerne hystericky prezentované niektorými nemenovanými webmi, ktoré dokonca organizovali petície.

Keď si zadáte do googlu slovné spojenie daňové poradenstvo vyjde vám množstvo spoločností, ktoré toto síce na stránkach ponúkajú, ale preverením v registri na www.skdp.sk zistíte, že žiadne oprávnenie na to nemajú. Aj keď daňoví poradcovia petície neorganizujú je zjavné, že dochádza k masívnemu porušovaniu zákona 78/1992 S.b. mnohými spoločnosťami. Na toto majú určite právo reagovať tak daňoví poradcovia ako i Slovenská komora daňových poradcov adekvátnymi, korektnými a zákonnými spôsobmi.

Bolo by vhodné rozlíšiť aký je rozdiel medzi účtovníkom a daňovým poradcom. Bez toho, aby som spochybňoval akokoľvek odbornosť a skúsenosť ktoréhokoľvek účtovníka je vhodné rozlíšiť to minimálne v rozsahu odbornej prípravy

 1. Vedenie účtovníctva je voľná živnosť a na vydanie povolenia sa vyžaduje splnenie troch podmienok
 • dosiahnutie veku 18 rokov,
 • spôsobilosť na právne úkony,
 • bezúhonnosť,

 

 1. Na získanie osvedčenia na výkon daňového poradenstva sa vyžaduje

 • je spôsobilá na právne úkony,
 • je bezúhonná,
 • má vysokoškolské vzdelanie 3a) ekonomického alebo právnického zamerania alebo ukončenú obsahovo ucelenú časť vysokoškolského štúdia 3b) a vykonávala najmenej päť rokov ekonomickú alebo právnickú prax alebo vykonávala najmenej tri roky činnosť asistenta daňového poradcu,
 • zložila odbornú skúšku podľa § 6

Je teda zrejmé, že odbornosť je podstatne vyšším spôsobom garantovaná u daňového poradcu a keďže daňoví poradcovia sú organizovaní v Slovenskej komore daňových poradcov, ktorá okrem iného citujem

d) usmerňuje ich činnosť v súlade so slovenským právnym poriadkom,

e) vytvára predpoklady na zvyšovanie vzdelanosti a profesionálnej úrovne daňových poradcov a za tým účelom organizuje povinné vzdelávanie daňových poradcov

je zrejmé, že rozdiel v odbornosti je značný a rovnako i v nákladoch na získanie takejto odbornosti. Preto je pomerne logické, že isté skupiny ľudí majú záujem , aby tento rozdiel nebol z hľadiska verejnosti viditeľný, pretože pri značnej úspore nákladov súvisiacich so získaním a udržaním osvedčenia na výkon daňového poradenstva majú primeraný profit.

Z hľadiska procesného a významu pre klienta sú ešte dva zásadné rozdiely

 1. Povinné poistenie za škodu
 2. Neobmedzené zastupovanie pre daňovými úradmi. Účtovník takúto možnosť nemá. V zmysle § 10 ods. 3 zákona č. 563/2009 Z.z. Daňový poriadok citujem zástupca môže zastupovať súčasne len jeden daňový subjekt u jedného správcu dane, ak nejde o blízke osoby; to neplatí, ak je zástupcom daňový poradca, advokát, ak ide o spoločného zástupcu alebo ak ide o zástupcu na doručovanie písomností.

Teraz z hľadiska praktického. Okrem toho, že som daňový poradca som i právnik. Pri výkone svojho povolania som často zastupoval v konkurzných konaniach, kde som pôsobil vo veriteľských výboroch i ako predseda veriteľského výboru, alebo zástupca veriteľov v malých konkurzoch. Všímal som si okrem iného i kvalitu spracovania účtovnej evidencie a môžem zodpovedne vyhlásiť, že mnohé firmy mali účtovníctvo v strašnom stave. Poviete si čo si čakal od firmy v konkurze a ja na to dodávam a neboli práve preto v konkurze ? Účtovníctvo firmy totiž neplní len funkciu zistenia základu dane, ale tvorí podstatnou mierou i informačnú funkciu pre majiteľov a štatutárne orgány.

Nechcem riešiť problém, kto má a kto nemá pravdu, ale je fakt, že v časoch, keď štát má záujem na eliminácii daňových podvodov je tolerovateľný stav, keď účtovníctvo môže viesť osoba bez akéhokoľvek odborného vzdelania , pričom v ďalšie vzdelávanie je len na jej dobrovoľnom rozhodnutí ?

JUDr. Samuel Diatka

 

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť