Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Novela zákona o dani z pridanej hodnoty 218/2014 II časť. – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Novela zákona o dani z pridanej hodnoty 218/2014 II časť.

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty 218/2014 II časť.

 

Skrátenie lehoty na registráciu.

 

Lehota na registráciu zdaniteľnej osoby sa skracuje na 21 dní z pôvodných 30 dní. V tejto súvislosti je však potrebné poznamenať, že lehota na registráciu pre osoby, ktoré sú povinné zložiť zábezpeku na daň sa nemení zostáva 60 dní.

Táto zmena nadobúda platnosť až 1. Januára 2015. Na žiadosti podané do 31.12.2014 sa vzťahuje § 4 ods. 3 v pôvodnom znení.

 

Zvýšenie sadzby dane

 

Táto na prvý pohľad nenápadná zmena v zákone 222/2004 Z.z. je príkladom, že dôležité zmeny sa nemusia diať veľkými novelami. Sadzba dane bola dočasne zvýšená z 19% na 20% a mala klesnúť v zmysle § 85j ods. 1 zákona 222/2004 Z.z v prípade poklesu deficitu SR pod 3% HDP citujem

V období od 1. januára 2011 do posledného dňa kalendárneho roka, v ktorom Európska komisia (Eurostat) uverejní údaje 36) o tom, že aktuálny schodok verejnej správy Slovenskej republiky je menej ako 3%, je základná sadzba dane na tovary a služby 20% zo základu dane. Skončenie obdobia uplatňovania základnej sadzby dane 20% podľa prvej vety vyhlási Ministerstvo financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom

Zvýšenie sadzby dane sa dosiahlo jednoducho tak, že § 85j ods. 1 sa od 1.1.2015 neuplatní. Nechcem kritizovať, ale toto je ukážkový príklad toho, že niekto vodu káže a víno pije. Osobne som toho názoru, že daňové predpisy majú byť čo najmenej ideologické. Na druhej strane mať v sociálny štát a nízku DPH je asi rovnako pravdepodobné, ako to, že nájdete pannu zo skúsenosťami v sexe.

 

Zmeny vo vykazovaní

Kontrolný výkaz

Zmeny sa dotknú dvoch dôležitých administratívnych povinností a to súhrnného výkazu a kontrolného výkazu.

V prípade kontrolného výkazu ide o to, že dosiaľ platiteľ dane ( ak podal daňové priznanie skôr ako v posledný deň lehoty na podanie daňového priznania ) musel podať kontrolný výkaz v rovnaký deň ako daňové priznanie. To znamená, že lehota na podanie daňového priznania i kontrolného výkazu bude plynúť samostatne a posledný deň lehoty je 25 deň po skončení zdaňovacieho obdobia.

 

Súhrnný výkaz

Od 1.10.2014 sa znižuje finančný limit na podávanie súhrnného výkazu. Doteraz mohol kvartálne podávať súhrnný výkaz platiteľ, ktorý dodával tovary oslobodené od dane podľa § 43/1( dodanie tovaru do iného ČS s oslobodením do dane ),4 ZDPH a hodnota týchto tovarov nepresiahla 100.000 Eur v kalendárnom štvrťroku a v predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch. Od 1.10.2014 sa tento limit znižuje na 50.000 Eur. Uvedená zmena platí od 1.10.2014.

Zníženie pokuty sa neoprávnené skoršie vrátenie nadmerného odpočtu

 

Za splnenia zákonných podmienok je možné daňovníkovi vrátiť nadmerný odpočet do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadmerný odpočet vznikol. Tieto podmienky sú nasledovné

a) zdaňovacím obdobím platiteľa je kalendárny mesiac,

b) platiteľ bol platiteľom najmenej 12 kalendárnych mesiacov pred skončením kalendárneho mesiaca, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, a

c) platiteľ nemal v období 12 kalendárnych mesiacov pred skončením kalendárneho mesiaca, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, daňové nedoplatky a colné nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu a nedoplatky na povinných odvodoch poistného podľa osobitných predpisov.

Kým prvé dve podmienky sú kedykoľvek objektíve overiteľné stav, nedoplatkov najmä na povinných odvodoch v zdravotnej a sociálnej poisťovni už objektívne overiteľný nie je a preto sa môže stať, že síce je nadmerný odpočet vrátený, ale dodatočne sa zistí, že podmienky splnené neboli. V takom prípade bolo potrebné uložiť pokutu vo výške 1,3% zo sumy nadmerného odpočtu. Novela zákona toto mení a slovo vo výške sa mení do výšky čo v praxi znamená, že daňový úrad nemusí uložiť pokutu striktne a v prípade malých nedoplatkov môže uložiť symbolickú pokutu.

Toto ustanovenie nadobúda účinnosť až od 1.1.2015.

 

Vrátenie nadmerného odpočtu DPH počas daňovej kontroly

Táto novelizácia sa síce týka zákona 563/2009 Z.z. Daňový poriadok, ale je dôležitá z dôvodu, že umožňuje vyhotoviť čiastkový protokol počas daňovej kontroly a na základe neho vrátiť časť odkontrolovaného nadmerného odpočtu DPH. Na to nadväzuje novela zákona o DPH v § 79 ods. 6 a 7, kde sa určuje lehota na vrátenie časti nadmerného odpočtu do 10 dní od odoslania čiastkového protokolu a vo výške uvedenej v čiastkovom protokole.

Čiastkový protokol môže správca dane vyhotoviť za predpokladu ak nie je subjekt zverejnený v zozname rizikových subjektov a zároveň o vykonanie kontroly nepožiadali orgány činné v trestnom konaní. Toto ustanovenie daňového poriadku nadobúda účinnosť až 1. Júla 2015.

Tento fakt mimochodom svedčí o tom v čom spočíva podstata zvýšenej efektivity výberu DPH

 

JUDr: Samuel Diatka

 

 

 

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť