Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Novela exekučného poriadku od 1.6.2014 II . časť – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Novela exekučného poriadku od 1.6.2014 II . časť

Novela exekučného poriadku od 1.6.2014 II . časť

Obmedzenia blokácií majetku

V praxi sa blokácie majetku vykonávajú ako prvý úkon po tom, čo exekútor získa poverenie na exekúciu. Blokácie majetku sa vykonávajú výlučne činnosťou exekútora bez súčinnosti oprávneného. Zatiaľ čo vo fáze realizačnej ( teda po vydaní exekučných príkazov ) oprávnený môže súhlasiť so splátkami, odkladom exekúcie, prípadne môže súhlasiť s nižšími zrážkami zo mzdy tak blokačná fáza ( čiže do doručenia upovedomenia o začatí exekúcie a uplynutia lehoty na námietky voči exekúcii ) je v rukách exekútora.

Zákon rieši situáciu kedy exekútor blokuje viac majetku ako je výška vymáhanej pohľadávky citujem novely 106/2014 Z.z.

    5. V § 64 sa na konci pripája táto veta: “Spôsob vykonania exekúcie určí exekútor tak, aby bol primeraný vymáhanej povinnosti a aby hodnota zabezpečeného majetku povinného zodpovedala hodnote vymáhanej povinnosti.”.

    6. V § 65 sa na konci pripája táto veta: V prípade zjavného nepomeru vymáhanej povinnosti a hodnoty zabezpečeného majetku povinného je exekútor, po preukázaní dostatočného zabezpečenia vymáhanej povinnosti majetkom zo strany povinného a na jeho žiadosť, povinný odblokovať zabezpečený majetok v prevyšujúcej časti.”.

Určenie primeranosti blokovaného majetku bude v praxi problém, pretože exekútor nepozná stav majetku povinné v čase keď exekúcia začína. Nevie koľko účtov má povinný, na ktorých účtoch má koľko peňazí, v prípade hnuteľných vecí nepozná ich stav a predajnosť. V praxi to asi bude prebiehať tak, že exekútor bude blokovať majetok ako doteraz a pokiaľ povinný vyhovie výzva na vyhlásenie o majetku budú sa blokácie redukovať.

Osobitným problémom je ustanovenie § 47 ods. 1 písm. b) citujem ….

(1) Exekútor poverený vykonaním exekúcie

a) upovedomí povinného i oprávneného o začatí exekúcie, prípadne o spôsobe jej vykonania a o predbežných trovách exekúcie; povinného vyzve, aby uspokojil pohľadávku oprávneného alebo aby do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie vzniesol námietky podľa § 50,

b) zakáže povinnému, aby odo dňa doručenia upovedomenia o začatí exekúcie nakladal so svojím majetkom, ktorý podľa ustanovení tohto zákona podlieha exekúcii okrem nakladania za účelom uspokojenia pohľadávky oprávneného, jej príslušenstva a trov exekúcie v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom z účtu v banke.

Problémom je fakt, že na rozdiel o ČR je nerešpektovanie tohto ustanovenia iba dôvodom na podanie žaloby na neúčinnosť právneho úkonu a nie neplatnosť právneho úkonu.

Ďaľším obmedzením práv oprávneného je rozšírenie okruhu vecí, ktoré nie sú postihnuteľné ( a tým pádom nepodliehajú ani blokáciám ) výkonom rozhodnutia v § 115 ods.2 písm. f) účinné od 1.6.2015 citujem …

f) osobné motorové vozidlo, ktoré povinný, ktorým je fyzická osoba, potrebuje na individuálnu prepravu a na uspokojovanie potrieb fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a potrieb jeho rodiny alebo členov domácnosti,

Z definície ide v praxi o každé motorové vozidlo, pretože je pravidlom, že fyzická osoba má len jedno motorové vozidlo. Tak ako je konštruované toto ustanovenie vyplýva, že sa vzťahuje nielen na zdravotne postihnutého, ale každú fyzickú osobu. Tým pádom v podstate blokácie motorových vozidiel nebudú možné. Uvedené absurdné, pretože exekútor nebude môcť blokovať aj motorové vozidlá, ktoré sú značnej hodnoty. Toto nemá zo sociálnosťou nič spoločné. Ak chcel zákonodarca chrániť sociálne slabších mohol prevziať definíciou motorového vozidla zo zákona O hmotnej núdzi 417/2013 Z.z.

Trovy exekučných konaní

V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že často sú trovy exekúcie niekoľkonásobne vyššie ako vymáhaná pohľadávka. Opätovne si musíme pripomenúť, čo sú trovy exekúcie

Trovy exekúcie sú príslušenstvom pohľadávky. Napriek tomu je potrebné rozlišovať medzi trovami exekučného konania a ostatným príslušenstvom.

Opätovne pripomínam § 121 ods. 3 Občianskeho zákonníka citujem …

Príslušenstvom pohľadávky sú úroky, úroky z omeškania, poplatok z omeškania a náklady spojené s jej uplatnením.

Aby sme si definovali trovy exekúcie musíme si uvedomiť , že sú príslušenstvom pohľadávky a sú vlastne nákladmi spojenými s uplatnením pohľadávky. Keďže exekučnému konaniu predchádza konane v ktorom sa vydáva exekučný titul i tam vznikajú náklady spojené s uplatnením pohľadávky – najčastejšie ide o trovy právneho zastúpenia, súdne poplatky , cestovné, poštovné. Je logické, že trovy právneho zastúpenia v základnom konaní sú síce príslušenstvom pohľadávky, ale v žiadnom prípade nemôže ísť o trovy exkúcie. O trovy exekúcie pôjde v momente vzniku vyššie uvedených nákladov od začatia exekúcie podaním návrhu súdnemu exekútorovi.

Tu pripadajú do úvahy nasledovné náklady

  1. Odmena exekútora v zmysle vyhlášky 288/1995 Z.z.
  2. Náhrada hotových výdavkov ( cestovné, znalečné, poštovné ) v zmysle vyhlášky 288/1995 Z.z.
  3. Trovy právneho zastúpenia v zmysle vyhláška 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb

Zákonodarca zrejme usúdil, že ide o nároky ( respektíve ich kombinácia ) , ktoré sú neprimerane vysoké a preto ich obmedzil citujem z novely 106/2014 Z.z.

12. V § 200 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 4, ktoré znejú:

    “(2) Ak ide o drobné exekúcie, trovy exekúcie nesmú presiahnuť

a) šesťnásobok výšky pohľadávky bez príslušenstva, ak ide o pohľadávku neprevyšujúcu 50 eur,

b) päťnásobok výšky pohľadávky bez príslušenstva, ak ide o pohľadávku neprevyšujúcu 166 eur,

c) dvojnásobok výšky pohľadávky bez príslušenstva, ak ide o pohľadávku neprevyšujúcu 500 eur a

d) výšku pohľadávky bez príslušenstva, ak ide o pohľadávku prevyšujúcu 500 eur.

    (3) Ak trovy exekúcie pri drobnej exekúcii presiahnu násobok výšky pohľadávky podľa odseku 2, znášajú trovy exekúcie prevyšujúce príslušný násobok pohľadávky oprávnený a povinný každý v jednej polovici.

    (4) Do doručenia upovedomenia o začatí exekúcie má oprávnený nárok na náhradu trov právneho zastúpenia v exekučnom konaní najviac vo výške odmeny za dva úkony právnej služby podľa osobitného predpisu a ak ide o drobné exekúcie, má oprávnený nárok na náhradu trov právneho zastúpenia v exekučnom konaní najviac vo výške ich jednej polovice.”.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 5 a 6.

Toto vnímam celkove kladne, aj keď asi lepším riešením by bolo limitovať náhradu hotových výdavkov paušálom, ktorý by mohol byť prekročený z výnimočných dôvodov, čo by odbremenilo súdy od zbytočnej rozhodovacej činnosti a obmedziť trovy právneho zastúpenia v exekučnom konaní. Aź 60% rozhodovacej činnosti v exekučných konaniach sa týkajú trov exekučných konaní.

Záver

Táto novela je snahou konvalidovať v procese exekučného konania vady konania základného. Dovolím si poznamenať, že ide o snahu veľmi zložito aplikovateľnú, pretože ak počítame, že v agende Er – exekúcie je cca 1 milión exekučných konaní a ochrana n sa má poskytovať v podstate rozhodovaním súdu bude to znamenať totálne preťaženie súdov. Ide o riešenie následkov a nie príčin.

Povedal by som, že nesprávna legislatívna technika sa prejavila i pri príjmaní zákona. Je potrebné si uvedomiť, že exekučný poriadok je procesný predpis a tam platí, že ak nie je osobitne ustanovené procesné ustanovenia sa použijú od momentu účinnosti predpisu.

V prechodných ustanoveniach sa rieši výlučne použitie § 61b a § 200 ods. 2 a 4 zákona. Čo to v praxi znamená ?

Ustanovenie 61b od. 3 a § 200 ods. 2 a 4 zákona( teda, že ak exekučné konanie je začaté po troch rokoch od ri roky od nadobudnutia vykonateľnosti exekučného titulu, nemožno vykonať exekúciu na vymoženie príslušenstva pohľadávky priznanej exekučným titulom; ) sa použije až na exekúcie začaté po 31.5.2014, rovnako ako i ustanovenia o obmedzení maximálnych trov v exekučnom konaní.

To znamená, že v aktuálnych exekučných konaniach a tam, kde bolo začaté exekučné konanie predajom nehnuteľnosti pred 31.5.2014 nemajú podstatné časti tejto novely prakticky žiadne účinky. Totiž zákon nehovorí kedy začína exekučné konanie predajom nehnuteľnosti. V § 135 zákona 233/1995 Z.z, sa píše, že exekútor upovedomí oprávneného a povinného o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti. Zákon a ani prechodné ustanovenia neriešia moment začatie exekúcie a dá sa teda konštatovať, že už vydaním upovedomenia o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti sa tento spôsob výkonu považuje za začatý.

Dá sa teda povedať , že táto novela má význam pre budúce exekúcie, ale v súčasných spôsobí iba chaos, pretože ustanovenie o tom, že osobné motorové vozidlo je vylúčené s exekúcie je účinné okamžite § 115 ods. 2 písm. f) zákona 233/1995 Z.z. v znení zákona 106/2014 Z.z. Problémy, ktoré tým budú spôsobené budú nekonečné, pretože sa dotknú exekúcie na prakticky všetky fyzické osoby.

Pokiaľ autor sledoval tie hádky v parlamente, kto predloží lepší zákon na ochranu dlžníkov dalo sa očakávať, že práva norma bude vyššej kvality. Zas len potvrdzuje, že právne normy sa väčšinou používajú len na predvolebnú kampaň.

JUDr. Samuel Diatka

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť