Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Pripravovaná novela exekučného poriadku – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Aktuálne » Pripravovaná novela exekučného poriadku

Pripravovaná novela exekučného poriadku

1/ Konkretizuje povinnosti exekútora

2/ výslovne určuje náležitosti zoznamu majetku

3/ Upravuje vylúčenie súdneho exekútora ex offo

4/ Zavádza elektronické prideľovanie spisov na základe územného princípu

5/ Zavádza výlučnú elektronickú komunikáciu

6/ Novo definuje rozhodnutia súdu o zastavení exekúcie a časť rozhodnutí bude prenesená na exekútora

7/ Zastavenie exekúcie bude viazané na uplynutie doby 3 rokov u fyzických osôb u a 18 mesiacov u právnických osôb od posledného zexekvovania majetku. U právnických osôb to bude mať ten význam, že nemajetnosť bude dôvod na ich výmaz registrovým súdom.

7/ novo definuje splátkový kalendár

8/ novo definuje odklad exekúcie

9/ Osobitné spôsoboby exekúcie sú dotknuté minimálne len s tým, že je potrebné odraziť zmeny vyplývajúce zo zmeny tretej časti exekučného poriadku

10/ Sociálna poisťovňa bude môcť vykonávať exekučné konania rovnako ako tomu bolo do roku 2004.

Novela exekučného poriadku zavádza zásadné zmeny v procese exekúcie ako takej , pričom konkrétne zmeny v jednotlivých spôsoboch exekúcie sú v podstate minimálne a súvisia práve zo zmenami procesu exekúcie v tretej časti zákona. V podstate sa dá povedať, že cieľom tejto právnej úpravy je odbremeniť súdy od rozhodovania v množstve vecí, pričom sa to má dosiahnuť nasledovnými riešeniami

  • Prenesenie časti rozhodovacej činnosti na súdnych exekútorov
  • Určenie trov exekúcie paušálnou čiastkou a nie percentuálne
  • Zakotvenie povinného zastavovania nemajetných exekúcií po presne určenom čase ( tri roky u fyzickej osoby , 18 mesiacov u právnickej osoby.

Je potrebné povedať, že tento zákon bude mať úzke prepojenie na novelu zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorý sa tiež pripravuje a prešiel fázou pripomienkového konania.

Povinnosti exekútora

V tejto časti sa konkretizujú povinnosti exekútora pri vykonávaní exekúcie, kde okrem iného je zakotvené, že musí postupovať s odbornou starostlivosťou a čestne. To sa zdá sa na prvý pohľad ako moralizovanie , ale povinnosť postupovať s odbornou starostlivosťou je povinnosť pristupovať aktívne k plneniu zákonných povinnosti a neskrývať sa za formalistický výklad. O tomto je viac česká judikatúra, ako slovenská. Napriek tomu je povinnosť konať s odbornou starostlivosťou zakotvená vo viacerých právnych predpisoch od Obchodného zákonníka , cez zákon o konkurze a reštrukturalizácii, cez zákonník práce ( ktorý sa mimochodom vzťahuje aj na pracovníkov štátnych orgánov ) .

Okrem toho sa veľmi presne konkretizuje zisťovanie majetku povinného, náležitosti vyhlásenia o majetku , vedenie evidencií , materiálneho a technického vybavenia úradu a úradných hodín, mlčanlivosti. Podrobnejšie tieto ustanovenia bude možné rozobrať ak budú prijaté v konečnej rovine. Ale už teraz sa dá povedať, že čím konkrétnejšie je nejaká povinnosť formulovaná, tým ťažšie sa zdôvodňuje jej nedodržanie.

Vylúčenie exekútora ex offo

Zákon veľmi presne stanovuje vylúčenie exekútora z exekučných vecí v prípade ak nastanú zákonom predpísané skutočnosti v navrhovanom znení § 33

(2) Exekútor je vylúčený z vykonávania exekúcie vždy, ak

a) je spriaznenou osobou oprávneného alebo povinného,

b) spriaznená osoba exekútora je spriaznenou osobou oprávneného alebo povinného,

c) je veriteľom alebo dlžníkom povinného alebo osoby spriaznenej s povinným,

d) s ním spriaznená osoba je veriteľom alebo dlžníkom povinného, alebo veriteľom, alebo dlžníkom osoby spriaznenej s povinným,

e) v posledných troch rokoch osobne alebo svojím majetkom zabezpečil záväzky oprávneného alebo povinného,

f) v posledných troch rokoch s ním spriaznená osoba zabezpečovala záväzky oprávneného alebo povinného,

g) je s oprávneným alebo s povinným v súdnom alebo inom konaní, v ktorom sa má rozhodnúť ich spor, ktorý nevyplýva z exekučnej činnosti,

h) poskytol oprávnenému alebo povinnému vklad alebo sa podieľal na jeho podnikaní alebo zisku, alebo má akékoľvek práva alebo povinnosti k cennému papieru, s ktorým sú spojené práva alebo povinnosti oprávneného alebo povinného,

i) v posledných troch rokoch prijal od povinného alebo oprávneného dar alebo inú výhodu alebo

j) bol zamestnancom alebo zamestnávateľom oprávneného alebo povinného.

(3) Spriaznenou osobou na účely tohto zákona sa rozumie osoba podľa osobitného predpisu.7b)

(4) Exekútor je vylúčený z exekúcie vždy, ak sa zúčastňoval na konaní, v ktorom bol vydaný exekučný titul, najmä ako sudca, prokurátor, zástupca účastníka konania, notár alebo iná zúčastnená osoba.

Okrem toho je možné exekútora zmeniť v prípade ak porušuje povinnosti pri exekučnom konaní.

Elektronické prideľovanie spisov

Návrh na začatie exekúcie sa bude podávať na súde, pričom kauzálne príslušným bude Okresný súde Banská Bystrica.

S tým súvisí okamih začatie exekučného konania , ktoré začína doručením exekúcie súdu a na nie exekútorovi. Návrh na začatie exekúcie sa bude prideľovať na základe automatického prideľovania vecí , ktoré bude zohľadňovať to, aby exekútorovi v rámci spádovej oblasti bolo pridelených

  1. Rovnaký počet veci
  2. V rovnakej štruktúre ( malé, veľké a stredné pohľadávky )
  3. Rovnaký počet výkonov na peňažné a nepeňažné plnenie

Komunikácia v exekučných veciach bude výlučne elektonická tak medzi súdom a exekútorom ako i medzi oprávneným a exekútorom.

Zastavenie exekúcie

Ruší sa súčasná duplicita rozhodovania o námietkach voči exekúcii a návrhu na zastavenie exekúcie a ponecháva sa iba jeden spôsob obrany povinného a to návrh na zastavenie exekúcie, ktoré sa bude podávať v rovnakej lehote ako teraz námietky – čiže 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie , pričom sa bude rozlišovať medzi návrhom na zastavenie exekúcie

  1. Návrh na zastavenie exekúcie s odkladným účinkom
  2. Návrh na zastavenie exekúcie bez odkladného účinku

Rozhodovanie v exekučnom konaní bude vyšší súdny úradník , čo v praxi znamená, že opravným prostriedkom bude sťažnosť a nie odvolanie – viď právnu úpravu zákona č. 160/2015 Z.z. .

O návrhu na zastavenie exekúcie s odkladným účinkom bude súd rozhodovať prednostne.

Novo bude o splátkovom kalendáre rozhodovať exekútor za splnenia zákonných podmienok bez ingerencie oprávneného a súhlasom oprávneného aj nad rámec zákonných podmienok. Právna úprava zabraňuje opakovaným žiadostiam pri nesplnení zákonných podmienok a pri nedôrazní splátkového kalendára.

Odklad exekúcie

Rovnako i právna úprava odkladu exekúcie dostala rozsiahle zmeny v tom, že budú uvedené konkrétne zákonné dôvody , rozhodovať o nich bude exekútor a súd bude mať možnosť dozoru , ale nebude zasahovať aktívne. Upravuje sa v zákone odklad s blokovaním, aj odklad bez blokovania, čo podstate znamená, že pri určitých spsôsoboch exekúcie bdú zabezpečevacie opatrenia ponechané v účinnosti a v určitých nie.

Zastavenie exekúcie pre nemajetnosť.

Zavádza da povinné zastavenie exekúcie v prípade ak od posledného zexekvovania majetku uplynula predpísaná doba

  1. U fyzických osôb tri roky
  2. U právnických osôb 18 mesiacov.

Závádza sa nemajetnosť právnickej osoby ako osobitný dôvod výmazu z Obchodného registra. Tento posledný krok bude zmysle v nadväznosti na na zákon o konkurze a reštrukturalizácii, kde bude práve posilnená aplikácia tohto právneho predpisu. Nie he to teda tak, že vydržím trei roky nejako a potom som OK ako by sa mohlo zdať.

Sociálna poisťovňa nadobudne znova právomoc vykonávať exekúcie zrážkami zo mzdy, prikázaním pohľadávok a zrážkami z dávok. Ak počítame , že z cca pol milióna exekúcií ročne jedna tretina sú exekúcie Sociálnej poisťovne , tak to podstatne zamáva s trhom ako takým.

K trovám sa je predčasné vyjadrovať, lebo zákon ešte taxy nepozná . Predpokladám, že budú vyššie ako v súčasnosti, pretože sadzby sa nemenili už dlho a keď z trhu vypadnú exekúcie Sociálnej poisťovne , nutne sa to prejaví na počte prípadov a tým aj toku financií.

Zákon zvyšuje nároky na oprávneného a už nebude stačiť iba podať návrh na začatie exekúcie a ťahať ju donekonečna s tým, že nejako to dopadne. Zároveň to vyčistí pole od firiem , ktoré sú v podstate v stave agónie a podstatne to skomplikuje trh pre špekulantov. Rovnako aj povinný stratí možnosť donekonečna špekulovať bezúčelnými podaniami, takže množstvo trikov, ktoré používajú teraz nebude fungovať.

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť