Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2018 – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2018

Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2018

Nezdaniteľné časti základu dane je možné definovať ako sumy , o ktoré sa daňovníkovi znižuje dosiahnutý čiastkový základ dane z aktívnych príjmov.

Aktívnymi príjmami zákon o dani z príjmov rozumie

Príjmy zo závislej činnosti § 5 ZDP

Príjmy z podnikania § 6 ods. 1 ZDP

Príjmy z z inej samostatnej zárobkovej činnosti, § 6 ods. 2 ZDP

Zákon umožňuje v roku 2018 využiť nasledovné nezdaniteľné časti základu dane

 • nezdaniteľná časť základu dane  na daňovníka
 • nezdaniteľná časť základu dane ročne na manželku (manžela)
 • príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu 35) a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného
 • preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami vynaložené v príslušnom zdaňovacom období v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach prevádzkovaných na základe povolenia podľa osobitného predpisu

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka a na manžela ( manželku ) daňovníka  je naviazaná na životné minimum. Životné minimum k 1.1.2008 bolo v zmysle zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime 199,48 Eur mesačne pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období dosiahne základ dane, ktorý

 1. sa rovná alebo je nižší ako 100-násobok sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia ( suma 19 948 € ) , nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka je suma zodpovedajúca 19,2-násobku sumy životného minima  platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia ( suma 3 830,02 Eur / 319,17 Eur mesiac )
 • je vyšší ako 100-násobok platného životného minima ( vyšší ako suma 19 948 € ) , nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka je suma zodpovedajúca rozdielu 44,2-násobku platného životného minima ( suma 8 817,016 € )  a jednej štvrtiny základu dane; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka sa rovná nule.

Nezdaniteľnú časť základu dane si nemôže uplatniť daňovník

Ktorý je k 1.1. príslušného kalendárneho roka poberateľon vymedzeného druhu dôchodku

Ktorému je spätne k 1.1. príslušného kalendárneho roka priznaný vymedzený druh dôchodku

Ktorý je poberateľom vymedzeného druhu dôchodku a tento je vyšší ako suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka

Nezdaniteľnú časť základu dane nie je možné uplatniť poberateľom starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, alebo výsluhového dôchodku alebo obdobného dôchodku zo zahraničia.

Ako je vidieť poberatelia invalidných dôchodkov, sirotských dôchodkov a vdovských dôchodkov si môžu nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka uplatniť.

Zamestnanci si môžu nezdaniteľnú časť základu dane uplatniť u zamestnávateľa podpísaním vyhlásenia na zdanenie príjmov zo závislej činnosti . Uplatniť si ju môžu iba u jedného zamestnávateľa. V ostatných prípadoch si ju uplatnia v ročnom zúčtovaní, alebo daňovom priznaní.

Príklad 1

Ján mal dvoch zamestnávateľov . V hlavnom pracovnom pomere zarobil ročne 15000 Eur v čistom a vo vedľajšom pracovnom pomere sumu 3000 Eur.  Úhrn čiastkových základov dane nepresiahol sumu
19 948 € a preto má nárok na nezdaniteľnú časť základu dane v plnej výške teda vo výške suma 3 830,02 Eur

Príklad 2

Peter mal dvoch zamestnávateľov . U jedného zarobil sumu 15000 Eur v čistom a u druhého sumu 8500 Eur v čistom. Keďže jeho základ dane presiahol sumu 19948 Eur čo je stonásobok platného životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu vypočítame výšku jeho nezdaniteľnej časti základu dane nasledovne

(8 817,016 – (23500/4) )= 8 817,016-5875=2942,016 Eur.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka bude v tomto prípade v redukovanej sumu 2942,016 Eur .

Nezdaniteľná časť základu dane ročne na manželku (manžela).

Rovnako ako v predchádzajúcom prípade aj táto nezdaniteľná časť základu dane závisí od príjmu daňovníka.

V prípade ak daňovník nepresiahol v kalendárnom roku príjem 176,8-násobok platného životného minima ( suma 35 268,06 € ) potom suma nezdaniteľnej časti základu dane na manžela / manželku je vo výške

19,2-násobku platného životného minima, ( suma 3 830,02 Eur )ak nemá manžel / manželka vlastný príjem

Rozdiel sumy 3 830,02 Eur a vlastného príjmu manžela / manželky , pričom ak je rozdiel záporný nezdaniteľná časť základu dane sa rovná nule.

Ak daňovník v kalendárnom roku dosiahol príjem vyšší ako 176,8-násobok platného životného minima (suma 35 268,06 € ) potom výška nezdaniteľnej časti základu dane na manžela/ manželku daňovníka sa určí ako

U manžela / manželky bez príjmu

rozdiel 63,4-násobku platného životného minima ( suma 12 647,032 Eur )  a jednej štvrtiny základu dane tohto daňovníka; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule,

U manžela / manželky s vlastným príjmom

Rozdiel 63,4-násobku platného životného minima ( suma 12 647,032 Eur )  a jednej štvrtiny základu dane tohto daňovníka znížená o vlastný príjem manžela / manželky daňovníka. Ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule.

Okrem toho na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manžela / manželku je potrebné splniť ešte nasledovné podmienky

 1. starostlivosť  o vyživované (§ 33 ods. 2 ZDP ) maloleté dieťa podľa osobitného predpisu  žijúce s daňovníkom v domácnosti
 2. poberanie  peňažného  príspevok na opatrovanie § 40 zákona č. 447/2008
 3. zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie § 33 zákona č. 5/2004 Z.z.
 4. ide o občana so zdravotným postihnutím § 9 zákona č. 5/2004 Z.z. , alebo ťažkým zdravotným postihnutím § 2 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z.z.
 5. Vlastný príjem manžela / manželky znížený o poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť

Osobitne je upravená definícia vlastného príjmu manžela / manželky kam sa zahrňujú aj plnenia , ktoré by za normálnych okolností boli od dane oslobodené. Do  vlastného príjmu manželky (manžela) sa nezahŕňa

 zamestnanecká prémia podľa § 32a

daňový bonus podľa § 33

zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť

 štátne sociálne dávky   

a štipendium poskytované študentovi, ktorý sa sústavne pripravuje na budúce povolanie.

Štátnymi sociálnymi dávkami sa rozumejú

Príspevok pri narodení dieťaťa zákon 383/2013 Z.z.

Rodičovský príspevok zákona č. 571/2009 Z.z.

Príspevok na pohreb 238/1998 Z.z.

Prídavok na dieťa zákona č. 600/2003 Z.z.

Príklad 3

Martin má manželku, ktorá sa stará  ich spoločné dieťa vo veku 2 rokov. Jeho manželka nemala okrem rodičovského príspevku a prídavkov na deti žiadny príjem. Martin mal základ dane zo závislej činnosti vo výške 10.000 Eur.

Vzhľadom na to, že manželka nemá vlastný príjem ( rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka i rodinné prídavky sú štátna sociálna dávka ) môže si okrem nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka 3 830,02 Eur uplatniť a sumu 3 830,02 Eur ako nezdaniteľnú časť základu dane na manželku.

Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu  a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu

Ďalšou nezdaniteľnou časťou základu dane sú Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu  a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu.

Je možné si uplatniť túto nezdaniteľnú časť základu dane na príspevky do III piliera maximálne do výšky 180 Eur ročne. Táto nezdaniteľná časť sa uplatňuje na konci roka buď v ročnom zúčtovaní dane, alebo daňovom priznaní.

Túto nezdaniteľnú časť základu dane si je možné uplatniť za predpokladu, že

 • daňovník má uzatvorenú zmluvu 31. decembri 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu,
 • daňovník nemá uzatvorenú inú zmluvu v zmysle zákona č. 650/2004 Z.z., ktorá nespĺňa podmienky predchádzajúcej vety.

Inými slovami dańovník si môže uplatniť túto nezdaniteľnú časť základu dane za predpokladu, že bude akceptovať nové pravidlá vyplácania dávok z III. Piliera ( zákon č. 650/2004 Z.z. ) .

Nezdaniteľná časť základu dane na kúpeľníctvo

Nezdaniteľnou časťou základu dane sú preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami vynaložené v príslušnom zdaňovacom období v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach prevádzkovaných na základe povolenia podľa osobitného predpisu – zákon 535/2008 Z.z.  v úhrne najviac do výšky 50 eur za rok. Za Za nezdaniteľnú časť základu dane daňovníka sa považujú aj tieto zaplatené úhrady za manželku (manžela) daňovníka a dieťa daňovníka, ktoré sa na účely tohto zákona považujú u tohto daňovníka za vyživované (§ 33) v úhrne najviac do výšky 50 eur za rok za každého z nich.

Nezdaniteľnú časť základu dane – preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou  zaplatené za manželku / dieťa si uplatňuje len jeden z daňovníkov ak sa nedohodnú tak v poradí matka, otec, iná oprávnená osoba.

Túto nezdaniteľnú časť základu dane si neuplatní na úhrady , kde bol poskytnutý rekreačný poukaz § 152a Zákonníka práce, respektíve osoba s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2  ZDP si uplatnila daňový výdavok v zmysle § 19 ods. 2 písm . w) zákona č. 595/2003 Z.z. ( výdavok na rekreáciu – obdoba rekreačneého poukazu u SZČO ) .

Túto nezdaniteľnú časť základu dane si môže uplatni daňovník raz ročne v ročnom zúčtovaní dane,alebo daňovom priznaní

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.