Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Aké sú odvodové povinnosti spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Aké sú odvodové povinnosti spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti

Aké sú odvodové povinnosti spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti

 

Verejná obchodná spoločnosť je upravená v § 76 až 92 Obchodného zákonníka a patrí medzi osobné spoločnosti čo znamená najmä to, že spoločníci spoločnosti a ručia za záväzky spoločnosti spoločne a nerozdielne všetkým svojím majetkom. Účelom tohto článku však nie je rozoberať právnu úpravu verejnej obchodnej spoločnosti, ale odvodové špecifiká spoločníka tejto spoločnosti. Daňový režim verejnej obchodnej spoločnosti spočíva na princípe, že základ dane verejnej obchodnej spoločnosti je v podstate základom dane jej spoločníkov § 6 ods.7 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov ( ďalej len ZDP ) . Uvedený princíp je premietnutý i do postupov účtovania v PU Opatrenie MF SR z 16.12.2002 23 054/2002-92 zverejnené pod č. 740/2002 ( ďalej len PU ) , konkrétne § 8 ods.4 PU. V prípade zisku ide u spoločníka o príjem podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 595/2003 Z.z. .

Tento príjem však vždy podliehal i odvodom, preto bolo z hľadiska daňového i odvodového zaťaženia nevýhodné pôsobiť ako verejná obchodná spoločnosť a ako priaznivejšie ( i po zohľadnení obmedzeného ručenia ) sa javili kapitálové spoločnosti – najmä spoločnosť s ručením obmedzeným.

Sociálne a zdravotné odvody právny stav do 31.12.2010

Spoločníci verejných obchodných spoločností vždy boli považovaní za samostatne zárobkovo činné osoby na účely plnenia odvodových povinností či už to bol starý zákon č. 100/1988 Z.z. o sociálnom zabezpečení § 4a ods. 1 písm. e) tak i v zákone 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení § 5 písm. d) zákona č. 461/2003 Z.z. v znení do 31.12.2010. To malo za následok i posudzovanie týchto osôb ako samostatne zárobkovo činné osoby i na účely zdravotného poistenia, pretože zákon č. 273/1994 Z.z. , pretože definícia samostatne zárobkovo činnej osoby v § 10 ods. 5 bola naviazaná na § 4a zákona č. 100/1988 S.b. a to aj v čase, keď tento zákon bol zrušený ( prakticky tento stav trval celý rok 2004 ) . Od 1.1.2005 je účinný zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení , ktorý definoval do 31.12.2010 pojem samostatne zárobkovo činnej osoby v § 11 ods. 4 a spoločník verejnej obchodnej spoločnosti bol uvedený v § 11 ods. 4 písm, d) zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení.

Sociálne a zdravotné odvody právny stav od 1.1.2011

Po 1.1.2011 bola tak pri zdravotnom poistení ako i sociálnom poistení upravená definícia samostatne zárobkovo činnej osoby tak, že status samostatne zárobkovo činnej osoby je naviazaný na registráciu na daňovom úrade čo sa javilo ako univerzálnejšie riešenie.

Pre porovnanie uvádzam definíciu SZČO v zákonoch o sociálnom poistení a zdravotnom poistení v plnom znení

§ 5 zákona č. 461/2003 Z.z. citujem

Samostatne zárobkovo činná osoba podľa tohto zákona je fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a je registrovaná podľa osobitného predpisu 8) v súvislosti so zárobkovou činnosťou uvedenou v § 3 ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3, okrem fyzickej osoby, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím.

8) § 31 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

§ 67 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

§ 11 ods. 4 zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení

(4) Samostatne zárobkovo činná osoba podľa tohto zákona je fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a je registrovaná podľa osobitného predpisu 26a) v súvislosti so zárobkovou činnosťou uvedenou v § 10b ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3.

§ 10b ods.1 písm. b) zákona č. 580/2004 Z.z o zdravotnom poistení

dosahovanie príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu 20) okrem príjmu z výkonu činnosti osobného asistenta, 21)

20) § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.

21) § 20 zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Je povinný spoločník v.o.s. byť registrovaný na daňovom úrade?

Na prvý pohľad sa zdá všetko v poriadku, spoločníci verejnej obchodnej spoločnosti sú registrovaní na daňovom úrade a kde je problém.

Problém je v tom, že verejná obchodná spoločnosť ( v.o.s. ) je právnickou osobou s právnou subjektivitou odlišnou od právnej subjektivity spoločníka. Inými slovami ak má verejná obchodná spoločnosť oprávnenie na podnikanie neznamená to, že podnikanie respektíve zárobkovú činnosť vykonáva i spoločník a teda nemusí byť v každom prípade registrovaný na daňovom úrade, pretože on sám činnosť vykonávať nemusí ( samozrejme môže ) . Ani z § 49a zákona č. 595/2003 Z.z. automaticky nevyplýva, že by takáto osoba mala byť registrovaná na daňovom úrade iba z titulu toho, že je spoločníkom aktívnej verejnej obchodnej spoločnosti.

Registrácia a postavenie samostatne zárobkovočinej osoby

Pre účely povinného sociálneho poistenia to má jednoznačné dopady – nejestvuje status SZČO a preto z tohto dôvodu nevzniká ani povinné sociálne poistenie a to ani vtedy ak by príjem pripadajúci na spoločníka, ktorý zdaňuje svoj príjem podľa § 6/1 písm. d) ZDP presiahol zákonom stanovenú sumu v § 21 zákona č. 461/2003 Z.z.. Keďže nevzniká povinné sociálne poistenie nevzniká ani povinnosť platiť poistné.

U zdravotného poistenia vzniká paradoxná situácia, pretože ak platiteľ poistného na verejné zdravotné poistenie bude platiteľom uvedeným v § 11 ods. 2 tak jeho vymeriavací základ tvorí iba príjem zo zárobkovej činnosti uvedený v § 10b ods. 1 písm. c až e) , čo je príjem podľa § 7,8 ZDP a dividendy, ale nikdy nie príjem podľa § 10b ods. 1 písm. b) zákona č. 580/2004 Z.z. , teda príjem podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP a to ani v prípade ak by bol poistencom štátu, alebo zamestnancom, pretože to vylučuje formulácia § 13, ktorá presne hovorí čo je vymeriavací základ pre konkrétne typy platiteľov poistného. Zákon totiž nepredpokladá, že by osoba, ktorá nie SZČO mohla mať príjmy podľa § 10b ods. 1 písm. b) teda príjmy z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti hoc v prípade spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a prakticky i komplementára komanditnej spoločnosti to možné aktuálne je, vzhľadom na to, že tieto príjmy sa zaraďujú do § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 595/2003 Z.z.. Ak teda bude mať postavenie osoby uvedenej v § 11 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení bude platiť iba minimálne odvody aktuálne 55,02 Eur / mesačne a ak bude napríklad zamestnanec tak nebude platiť nič. Dokonca sa to u poistencov štátu nebude zahŕňať ani 15 násobku životného minima , pretože tento príjem nie je u nich považovaný za vymeriavací základ viď § 13 ods. 6 a 7 zákona č. 580/2004 Z.z.

Zdá sa Vám to absurdné. Mne zozačiatku tiež, ale legislatíva platí nielen vtedy keď je daňovníkov nevýhodná, ale i vtedy ak pre daňové subjekty výhodná. Inak ocením akýkoľvek názor čitateľov na tento problém.

JUDr. Samuel Diatka

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

2 komentáre

 1. Zdravim Samuel,

  Hľadám čo najoptimálnejšiu formu pre môj jednoduchý rodinný podnik popri práci. Ako fyzická osoba vlastním akcie zahraničných firiem, z ktorých dostávam dividendy. Chystám sa kúpiť byt a prenajímať ho. Nakoľko pracujem ako zamestnanec, tieto príjmy nepotrebujem a chcem ich reinvestovat do tejto “rodinnej” firmy formou nákupu dalších akcii a nehnuteľnosti. Kto pozná pojem tzv ” compound returns” vie o čom hovorím. Toto bude môj prijem na dôchodok a zároveň dedičstvo pre deti.
  Problém je , že ako zamestnanec platím 14% zdr. Odvody z dividend a 20% daň z príjmu pri prenajme. Spôsob ako sa tomu vyhnúť je s.r.o., ale problémom sú daňové licencie 480 EUR. Break even je postavený pri prijme 3000 EUR/rok. Ak je riešenie v.o.s. Mohlo by to byt zaujímavé. S ručením nie sú problémy, nakoľko vo firme budú iba aktíva. Spoločníci by boli ja a manželka. Podľa vyššie uvedeného nemusíme byt živnostníci. Sme zamestnanci v TPP.Aktíva prevedieme na firmu, nemusíme sa teda hlásiť na DU kvôli prenájmu bytu. Nakoľko akcie budú písané na v.o.s. Táto má právnu subjektivitu a neplatí odvody z dividend. Otázka sú vrátia zrazkovych dani z dividend, ale typujem, že si ich môže uplatnit aj právny subjekt rovnako ako FO.Ak zisky v rovnakom účtovnom obdobi reinvestujem na nákup dalších aktív spoločnosť nebude vykazovať zisk, teda spoločníci platiť daň. Keď budem mat dosť naakumulované a prestanem pracovať, podiel na zisku si možem znížiť o odpočítateľnú položku a budem mat povinnosť platiť iba minimálne zdravotne odvody. Kazdopadnespolocnost sa môže neskôr pretransformovať na s.r.o. A vyplácať zisky nezdanenymi dividendami bez povinnosti platiť odvody.

  Nie som právnik ani daňový poradca, ale chcem tvoj feedback či uvažujem legálne. Ak je táto forma najjednoduhsia pre môj zámer môžme sa baviť o tom ďalej cez mail.

  Je malo webov na SK ako tento, preto má to zaujalo.

  Vďaka za odpoved

  Marek

  • Vážený pane,
   tak jednoduché to nebude. Zdravotná poisťovňa vychádza z podaného DP a tam sa príjmy spoločníkov v.o.s. objavia pretože patria do § 6/1/d. Článok mal poukázať na výkladový problém, ktorý je reálny, ale to neznamená, že je to pre Vás riešenie.
   Zdá sa mi, že ak má ísť o prenájom jedného bytu tak nájomné nebude tak vysoké, aby boli potrebné tak zložité konštrukcie ak zvážime výdavky budú minimálne vo forme odpisov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť