Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Následky nesplnenia reštrukturalizačného plánu – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Následky nesplnenia reštrukturalizačného plánu

Následky nesplnenia reštrukturalizačného plánu

Reštrukturalizácia je spôsob, akým zákon dovoľuje podnikateľovi riešiť nepriaznivú hospodársku situáciu. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii ukladá dlžníkovi povinnosť predchádzať úpadku a v prípade hroziaceho úpadku je dlžník povinný prijať primerané opatrenia, čo pre podnikateľa môže predstavovať proces reštrukturalizácie. Samozrejme, aby súd dlžníkovi povolil reštrukturalizáciu a následne potvrdil reštrukturalizačný plán, je potrebné splniť zákonom ustanovené podmienky a taktiež je potrebný určitý stupeň spolupôsobenia veriteľov dlžníka.

Reštrukturalizácia, na rozdiel od likvidačného konkurzu, má byť ozdravným procesom, teda po jej skončení podnikateľský subjekt ďalej pokračuje v vo svojej činnosti. Dlžníkovi sa počas reštrukturalizácie poskytuje ochrana pred veriteľmi, ktorí nemôžu iniciovať exekučné konania ani konania o výkon rozhodnutia. So začatím reštrukturalizačného konania i s povolením reštrukturalizácie je spojených viacero účinkov, ktoré slúžia k usporiadaniu vzájomných vzťahov medzi dlžníkom a veriteľmi. Vo vzájomnej súčinnosti dlžníka, veriteľov a správcu je pripravený reštrukturalizačný posudok, ktorý následne predkladateľ plánu predloží na schválenie veriteľskému výboru. Po schválení plánu veriteľským výborom schvaľujú plán všetci dotknutí veritelia na schvaľovacej schôdzi. Nakoniec súd potvrdí plán schválený schvaľovacou schôdzou. Plán môže tiež zaviesť nad podnikaním dlžníka dozornú správu. Dozorný správca vykonáva dohľad nad ďalším podnikaním dlžníka a najmä dohliada na plnenie plánu.

Veriteľ, ktorému nebolo pripísané plnenie vo výške a termíne určenom reštrukturalizačným plánom, má právo domáhať sa, aby dlžník/ preberajúca osoba do 30 dní plnili riadne pohľadávku, príp. iný záväzok vyplývajúci z reštrukturalizačného plánu. V praxi teda veriteľ písomne vyzve dlžníka k úhrade pohľadávky vyplývajúcej z reštrukturalizačného plánu, a to v dodatočnej 30 – dňovej lehote od doručenia výzvy. Ak dlžník/ preberajúca osoba neplní ani na základe výzvy voči dotknutému veriteľovi sa reštrukturalizačný plán stáva neúčinným. V takom prípade sú dlžník/preberajúca osoba povinní plniť veriteľovi pôvodnú pohľadávku v zistenom rozsahu spolu s úrokmi z omeškania. Dlžník/ preberajúca osoba sú povinní plniť v pôvodnej lehote splatnosti, ak tomu tak nebude, veriteľ je oprávnený na základe výpisu zo zoznamu pohľadávok uloženého na súde viesť výkon rozhodnutia alebo exekúciu.

Posledná novela zaviedla zákaz rozdelenia zisku alebo iných vlastných zdrojov dlžníka skôr, ako budú uspokojené pohľadávky nezabezpečených veriteľov v rozsahu, v akom boli zistené. V prípade porušenia zákazu, plán sa voči veriteľom skupiny stáva neúčinný. Dotknutý veriteľ sa na súde, ktorý reštrukturalizačný plán potvrdil, domáhať, aby určil, že došlo k porušeniu zákazu rozdelenia zisku/iných vlastných zdrojov. Právoplatné rozhodnutie sa zverejňuje v obchodnom vestníku a je účinné voči všetkým veriteľom skupiny. Na základe právoplatného rozhodnutia a výpisu zo zoznamu pohľadávok uloženého na súde môže veriteľ iniciovať výkon rozhodnutia alebo exekúciu.

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii pamätá tiež na prípady, keď je na majetok dlžníka vyhlásený konkurz skôr než dôjde k splneniu reštrukturalizačného plánu v celom rozsahu. V takom prípade sa reštrukturalizačný plná stáva neúčinným voči veriteľom, ktorých nároky z reštrukturalizačného plná ešte v celom rozsahu neboli splnené.

Ak by dlžník sám úmyselne neplnil súdom potvrdený reštrukturalizačný plán riadne a včas, určitým spôsobom by konal sám proti sebe. Lavína exekúcií, ktorej sa reštrukturalizáciou snažil zabrániť, sa spustí opätovne okamihom “opomenutia” čo i len jednej splátky v zmysle súdom potvrdeného reštrukturalizačného plánu…

About Lenka Vavricová

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť