Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Najdôležitejšie čísla pre zostavenie daňového priznania za rok 2014 – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Najdôležitejšie čísla pre zostavenie daňového priznania za rok 2014

Najdôležitejšie čísla pre zostavenie daňového priznania za rok 2014

Vzhľadom na to, že väčšina daňových subjektov si necháva podanie daňového priznania na poslednú chvíľu uvádzam v tomto článku najdôležitejšie hodnoty, ktoré umožnia vypracovať daňové priznanie pre fyzickú osobu za rok 2014

Pre fyzickú osobu okrem daňových výdavkov je najdôležitejšie pre zníženie základu dane a teda i daňovej povinnosti nezdaniteľné časti základu dane .

V prvom rade si je potrebné uvedomiť, že nezdaniteľné časti základu dane znižujú základ dane o zákonom stanovené sumy ale zároveň nie sú daňovými výdavkami. Daňový výdavok je suma vynaložená na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, zatiaľ čo odpočítateľná položka je suma , ktorú si od základu dane môže odpočítať daňovník na základe zákona.

Nezdaniteľné časti základu dane je možné odpočítať od základu dane len u takzvaných aktívnych príjmov, čo konkrétne predstavuje príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov a príjmy z podnikania a samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov.

O nezdaniteľné časti základu dane nie je možné znížiť pasívne príjmy

 • z prenájmu § 6 ods. 3 ZDP
 • príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu § 6 ods. 4 ZDP
 • príjmy podľa § 6 ods. 5 zákona ZDP
 • príjmy z kapitálového majetku § 7 ZDP
 • ostatné príjmy § 8 ZDP

Zákon o dani z príjmov rozlišuje nasledovné nezdaniteľné časti základu dane

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka § 11 ods. 2 písm, a) ZDP vo výške

3803,33 Eur , čo predstavuje 19,2 násobok životného minima

Ďaľšie dôležité veličiny súvisiace s nezdaniteľnou položkou na daňovníka

 • 100 násobok platného životného minima 19 809 €
 • 44,2 násobok platného životného minima 8 755, 578 €
 • 1/12 zo sumy 3 803, 33 € (použije sa pre účely výpočtu preddavku na daň podľa § 35 ods. 1 ZDP

Obmedzenia nezdaniteľnej položky na daňovníka

Na nezdaniteľnú položku na daňovníka má bez obmedzenia nárok daňovník, ktorého základ dane je menší, alebo rovný sume 19809 Eur.

Na nezdaniteľnú položku na daňovníka v redukovanej výške má nárok daňovník, ktorého základ dane presiahol sumu 19809 Eur . Takýto daňovník vypočíta výšku nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka podľa vzorca

(8755,578-1/4základu dane). Ak je táto suma nižšia ako nula

Príklad

Dańovník dosiahol základ dane z príjmo zo závislej činnosti vo výške 24000 Eur . Výška jeho nezdaniteľnej časti základu dane bude nasledovná

(8755,578-6000)=2755,578 Eur

Nezdaniteľnú časť základu dane si môže uplatniť daňovník, ktorý nebol k 1.1.kalendárneho roka poberateľom starobného dôchodku.

Príklad

Martin sa stal poberateľom starobného dôchodku k 2. Januáru kalendárneho roka. Vzhľadom na vyššie uvedené je oprávnený uplatniť si za rok 2014 plnú odpočítateľnú položku na daňovníka.

Poberateľ starobného dôchodku si môže uplatniť nárok na nezdaniteľnú časť základu dane do výšky rozdielu medzi výškou starobného dôchodku a výškou nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.

Príklad

Ján poberá starobný dôchodok vo výške 300 Eur mesačne. Okrem toho v lete na brigáde zarobil sumu 900 Eur.

Vzhľadom na to, že nezdaniteľná položka na daňovníka je 3803,33 Eur bude si môcť uplatniť jej rozdiel medzi dôchodkom a sumou 3803,33 Eur celkom teda 203,33 Eur.

Nezdaniteľná časť základu dane na manžela/manželku

3803,33 Eur

Súvisiace veličiny

176,8 násobok životného minima prestavuje sumu 35 022, 31 €

63,4 násobok životného minima prestavuje sumu 12 558, 906 Eur

Nezdaniteľná časť základu dane na manžela/ku je vo výške 3803,33 Eur ročne teda je rovnaká ako nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka. Okrem obmedzenia základu dane daňovníka sa tu uplatňuje i obmedzenie príjmom manžela/manželky. Okrem toho oproti stavu roku 2013 sú pri uplatňovaní tejto odpočítateľnej položky nasledujúce obmedzenia

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku je možné uplatniť za predpokladu, že manželka

 • manželka (manžel) žijúca s daňovníkom v domácnosti, ktorá sa v príslušnom zdaňovacom období starala o vyživované (§ 33 ods. 2) maloleté dieťa podľa osobitného predpisu ( § 3 ods. 2 zákona č. 571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku ) žijúce s daňovníkom v domácnosti,
 • alebo ktorá v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie (§ 40 zákona č. 447/2008 Z.z. v znení zákona č. 180/2011 Z.z )
 • bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie
 • alebo sa považuje za občana so zdravotným postihnutím, alebo sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím

V prípade ak je základ dane daňovníka nižší ako

Obmedzenie odpočítateľnej položky na manžela/ku z dôvodu príjmu

Výška odpočítateľnej položky na manžela/ku sa znižuje o výšku príjmu manžela/ky zníženého o odvody.

Do príjmu manžela/manželky sa započítavajú i príjmy , ktoré sú oslobodené od dane . Do príjmu manželky sa nezahŕňa

 • Daňový bonus
 • Zamestnanecká prémia
 • Zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,
 • Štipendium poskytované študentovi, ktorý sa sústavne pripravuje na budúce povolanie.
 • Štátne sociálne dávky

  Štátnymi sociálnymi dávkami sa rozumie

  Rodičovský príspevok zákon č. 571/2009 Z.z.

  Prídavok na dieťa príplatok z prídavku na dieťa zákon č. 600/2003 Z.z.

  Príspevok pri narodení dieťaťa zákon č. 383/2013 Z.z.

Obmedzenie vyplývajúce z príjmov daňovníka

Daňovník, ktorý má základ dane vyšší ako 35 022,31 Eur , čo je 176,8 násobku životného minima si kráti odpočítateľnú položku na manžela spôsobom, že od sumy zodpovedajúcej sume 63,4 násobku životného minima čo je 12 558, 906 Eur si odpočíta ¼ základu dane a a pokiaľ je tento rozdiel vyšší ako nula je táto suma výškou jeho nezdaniteľnej položky

(12 558, 906 Eur -1/4 základu dane )

Príklad

Ján má základ dane v sume 40.000 Eur. Jeho manželka je nezamestnaná a bez príjmu. Výška jeho nezdaniteľnej časti základu dane na manželku vypočíta nasledovne

(12558,906 -10.000 )=2558,906 Eur je nezdaniteľná časť základu dane na manželku.

Nezdaniteľná časť základu dane starobné dôchodkové sporenie

Uplatňuje sa do 31.12.2016 z úhrunu príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z.z. pre rok 2014 sa vychádza z priemernej mzdy za rok 2012 a teda konkrétne je to 2 % zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy za rok 2012 teda suma 966 Eur.

Nezdaniteľná časť základu dane na doplnkové dôchodkové sporenie

Nezdaniteľná časť základu dane na doplnkové dôchodkové sporenie predstavuje sumu 180 Eur.

Ďaľšie súvisiace veličiny dôležité na vyplnenie daňového priznania

Daňový bonus § 33 ZDP

Mesačne 21,41 Eur mesačne / 256,92 Eur ročne na jedno nezaopatrené dieťa

6-násobok minimálnej mzdy 2112 Eur

½ minimálnej mzdy 176 Eur

Zamestnanecká prémia 32a ZDP

Predstavuje sumu 27,60 Eur / mesačne ak zamestnanec dosiahol príjmy v intervale 2112 Eur -4224 Eur

6-násobok minimálnej mzdy 2112 Eur

12 násobok minimálnej mzdy 4224 Eur

Základ dane zo sumy 12-násobku minimálnej mzdy 3 658, 08 Eur

Povinnosť podať daňové priznanie

50% sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a) ZDP (zo sumy 3 803, 33 €) predstavuje sumu 1 901, 67 €

JUDr. Samuel Diatka

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť