Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Na uplatnenie oslobodenia od dane z nehnuteľností zostáva posledný týždeň. – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Na uplatnenie oslobodenia od dane z nehnuteľností zostáva posledný týždeň.

Na uplatnenie oslobodenia od dane z nehnuteľností zostáva posledný týždeň.

 

Minulý rok nadobudla účinnosť novela zákona o miestnych daniach 268/2014 Z.z. Táto novela obsahovala viaceré spresnenia , ktoré reagovali na problémy z praxe. Za posledný mesiac sa vo viacerých periodikách objavili články ako podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností , ale je zaujímavé, že ani periodiká , ktoré svoju cieľovú skupinu majú podnikateľské subjekty neupozornili na jednu zásadnú vec.

Novelou zákona sa prijala zásada, ktorá sa používa už dlho napríklad pri dani z príjmov, že úľavy a zvýhodnenia si daňovník musí uplatniť v daňovom priznaní . Obyčajný človek si povie dobre veď podám dodatočné a daň bude nižšia , takže mi ani sankciu nevyrubia , tak aký problém. Nie je tomu tak. Predovšetkým úľavy a oslobodenia od dane zanikajú ak sa neuplatnia v riadnom daňovom priznaní podanom do lehoty teda do 31. Januára respektíve 2.februára, pretože 31.januára 2015 je sobota.

Táto v úvodzovkách drobná zmena je zakódovaná v znení § 17 ods. 7 zákona 582/2004 Z.z,, ktorého znenie zaviedol práve zákon č. 268/2014 Z.z. , ktorý znie

Daňovník uplatní nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane podľa odsekov 2 až 4 v priznaní k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane, najneskôr v lehote podľa § 99a ods. 1, inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká.”.

Toto je ešte zvýraznené tým, že dodatočným daňovým priznaním nemožno meniť účel využitia stavby.”. Toto zavádza nové znenie § 99c ods. 2 zákona č.582/2004 Z.z. práve v znení novely 268/2014 Z.z.

Najviac sa asi dotkne táto zmena uplatnia oslobodení od dane uvedenej v § 17 ods. 2 písm. k) a l) zákona č. 582/2004 Z.z.

oslobodenie, respektíve zníženie dane z pozemkov na základe VZN

k) pozemky, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby v hmotnej núdzi 19) alebo fyzické osoby staršie ako 62 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu,

l) pozemky okrem pozemkov v zastavanej časti obce, na ktorých vykonávajú samostatne hospodáriaci roľníci poľnohospodársku výrobu ako svoju hlavnú činnosť.

a oslobodenia, respektíve zníženia dane zo stavieb a z bytov § 17 ods. 3 písm. e) a f) zákona č. 582/2004 Z.z.

e) garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 62 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu,

f) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo okrem stavieb na skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie a stavieb na administratívu.

Príklad 1

Ján je dôchodca dosiahol minulý rok ( december 2014 ) vek 65 rokov a takáto osoba je podľa VZN oslobodená od dane z bytov. Túto skutočnosť však správcovi dane neoznámil a nepodal daňové priznanie, pretože si myslel, že tento fakt správca dane (obec) aj tak vie zistiť z evidencie obyvateľov. Vzhľadom na zmenu zákona k 1.1.2015 tento správca dane vyrubí daň akoby akéto oslobodenie od dane vo VZN absentovalo. Ján si nebude môcť oslobodenie od dane uplatniť v dodatočnom daňovom priznaní, pretože mu toto zaniklo márnym uplynutím lehoty na jeho podanie.

Príklad 2

Pán Ján prenajímal nehnuteľnosť – rodinný dom firme na účely podnikania. Nájomná zmluva bola ukončená k 31.12.2014 a v súčasnosti dom používa na svoju potrebu. Vzhľadom na to, že stavby slúžiace na podnikanie majú inú sadzbu dane určenú vo VZN ( vyššiu ) mal by podať daňové priznanie ( čiastkové daňové priznanie ), aby sa vyhol vyššej vyrubenej dani. Pán Ján túto skutočnosť opomenul a daňové priznanie nepodal. Po doručení rozhodnutia o vyrubení dane chcel svoj omyl napraviť, ale nebol úspešný, pretože dodatočne sa už účel stavby zmeniť nedá. Pán Ján musel zvýšenú daň uhradiť.

Čo to bude znamenať si ľahko domyslíme. Oslobodenie fakultatívne v § 17 ods. 2 a 3 zákona 582/2004 z.Z. si mnoho ľudí neuplatní lebo zabudnú. U právnických osôb to až taký problém nebude, ale u fyzických osôb, ktorým môže svedčať oslobodenie od dane , čo fyzické osoby staršie ako 62 rokov, prípadne ZŤP, prípadne osoby v hmotnej núdzi to už bude veľmi zaujímavý počet prepadnutých oslobodení od dane z nehnuteľností.

JUDr. Samuel Diatka


About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť