Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Kúpna zmluva v Obchodnom zákonníku II časť. – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Kúpna zmluva v Obchodnom zákonníku II časť.

Kúpna zmluva v Obchodnom zákonníku II časť.

 

Vady tovaru.

Obchodný zákonník je určený na upravovanie právnych vzťahov medzi podnikateľmi, takže má osobitné ustanovenia i o vadách tovaru.Vady tovaru sú pri kúpnej zmluve uvedené v § 421-442 Zákona č. 513/1991 Z.z.

 

V zásade môže ísť o vady tovaru spočívajúce v nedostatkoch týjahúcich sa

 

1 .množstva,

2.akosti a vyhotovenia

3. balenia výrobkov, respektíve ich prepravy

4. právnych vád tovaru

 

Množstvo

 

V zásade sú dve možnosti

 

  1. množstvo je určené presne
  2. množstvo je určené približne

 

V prípade , ak je množstvo tovaru určené presne nevznikajú problémy.

V praxi môžu nastať prípady, keď je množtvo tovaru určené iba približne. V takom prípade zákon určuje maximálnu povolenú odchýlku 5% pokiaľ dohoda účastníkov , alebo obchodná prax neustanovuje niečo iné.V takomto prípade má právo voľby množstva tovaru predávajúci a kupujúci má takéto právo len vtedy ak to zmluva výslovne ustanovuje. Takéto množstvo je potom kupujúci povinný prijať i zaplatiť.

Pri odchýlke, ktorá presiahne 5% z množstva má kupujúci , môže kupujúci dodávku prijať alebo môže odmietnuť prijatie prebytočného množstva tovaru. V prípade prijatia väčšieho množstva tovaru je povinný takýto tovar zaplatiť.

Dodanie menšieho množstva tovaru ako je dohodnuté, alebo obvyklé z predchádzajúcej obchodnej praxe prípadne menšie ako zákonom povolená odchýlka je považované za vadu.

V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že odchýlka sa týka iba rozsahu záväzku predávaúceho, Hmotnostná odchýlka môže pri dodávke špecifického tovaru nastať. Ide o takzvané prirodzené úbytky tovaru vznikuté napríklad rozprášením, vyschnutím pri preprave, ktoré vyplývajú z povahy tovaru.

 

Akosť a vyhotovenie

 

V kúpnej zmluve môže byť uvedená výslovne akosť a vyhotovenie tovaru či už všeobecne, alebo s odkazom na dokumentáciu, prípadne poskytnuté vzorky.

Pokiaľ takáto špecifikácia v zmluve absentuje je predávajúci dodať tovar v akosti a vyhotovení, ktoré sa hodí na účel určený v zmluve, alebo ak tento účel nie je v zmluve určený, na účel, na ktorý sa taký tovar spravidla používa.

Zárukou za akosť tovaru preberá predávajúci písomne záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na dohodnutý, inak na obvyklý účel alebo že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti.

Je to väčší ako zákonom ustanovený rozsah záruky najmä čo sa týka záručnej doby. Zásadný rozdiel spočíva v tom, že záručná doba sa vzťahuje na vady, ktoré mala vec – tovar

v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho ( najčastejšie ide o moment prevzatia tovaru ), aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase.

Záruka na akosť znamená to, že tovar , ktorý nevykazoval vady v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare ( najčastejšie prevzatie tovaru ) nebude tieto vady vykazovať aj v priebehu určitej doby. Napríklad záručná doba na televízor znamená, že plne funkčný televízor bude bezporuchový po záručnú dobu, pretože súčiastky z ktorého je vyrobený sú schopné pracovať po určitú dobu bez poruchy. Záruka na akosť znamená, že predávajúci garantuje ich funkčnosť po určitú dobu často dlhšiu akoby to zodpovedalo technickej špecifikácii výrobku.

Zodpovednosť predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou predávajúci plnil svoj záväzok.

Balenie výrobkov a ich preprava

 

V zásade platí, že predávajúci je povinný tovar zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom určeným v zmluve.

Ak zmluva neurčuje, ako sa má tovar zabaliť alebo vybaviť na prepravu, je predávajúci povinný tovar zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom, ktorý je obvyklý pre taký tovar v obchodnom styku, alebo ak nemožno tento spôsob určiť, spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru.

 

Právne vady tovaru

 

Právne vady tovaru spočívajú v tom, že tovar je zaťažený právom tretej osoby, ktorými sú napríklad vlastnícke právo k tovaru, existencia nájomného vzťahu, obmedzenia prevodu vyplývajúce zo zmluvy, alebo rozhodnutia štátneho orgánu.

Osobitným typom právnych vád sú práva tretích osôb vyplývajúce z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva.

a) ak toto právo požíva právnu ochranu podľa právneho poriadku štátu, na ktorého území má predávajúci sídlo alebo miesto podnikania, prípadne bydlisko, alebo

b) ak predávajúci v čase uzavretia zmluvy vedel alebo musel vedieť, že toto právo požíva právnu ochranu podľa právneho poriadku štátu, na ktorého území má kupujúci sídlo alebo miesto podnikania, prípadne bydlisko, alebo podľa právneho poriadku štátu, kam sa mal tovar ďalej predať alebo kde sa mal používať, a predávajúci o tomto predaji alebo mieste používania v čase uzavretia zmluvy vedel.

Nároky z právnych vád je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o ňom dozvedel. Ak si túto svoju svoju povinnosť nesplní súd mu práva vyplývajúce z právnych vád nemôže priznať ak to predávajúci namietne. Toto však neplatí ak predávajúci o týchto vadácch vedel v čase, keď sa o nich dozvedel kupujúci.

Nárok z právnych vád tovaru nevzniká, ak o nich kupujúci vedel v čase uzavretia zmluvy ( nie v čase dodania tovaru !!! ) , alebo predávajúci postupoval podľa podkladov, ktoré mu poskytol kupujúci.

Vyššie uvedené prípady poukazovali na skutočnosti, ktorých vznik spôsobuje vady tovaru. Uplatňovanie vád tovaru je v Obchodnom zákonníku na rozdiel od Občianskeho zákonníka vizané na to, či bola kúpna zmluva v dôsledku vzniknutých vád tovaru porušená podstatným spôsobom, alebo či nebola porušená podstatným spôsobom.

Podstatné porušenie zmluvy je definované v OBCHZ v § 345 ods. 2 takto :

Na účely tohto zákona je porušenie zmluvy podstatné, ak strana porušujúca zmluvu vedela v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení zmluvy. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že porušenie zmluvy nie je podstatné.

To znamená, že spôsob dodávky rovnakého tovaru za rozdielnych podmienok môže spôsobiť podstatné porušenie zmluvy a za iných podmienok to tak byť nemusí.

Napríklad omeškanie s dodávkou vianočnej výzdoby do zásob, ktorá má byť dodaná v auguste a príjde v septembri nemusí byť nutne podstatným porušením zmluvy, ale dodávka vianočného tovaru, ktorý mal príjsť v septembri a príde koncom novemra už podstatným porušením zmluvy byť môže.

V tejto súvislosti je potrebné poznamenať , že omeškanie s plnením zmluvy nie je vadou tovaru, ale ako príklad na pochopenie je to vhodnejšie.

 

Podstatné porušenie zmluvy

 

Ak je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom môže kupujúci:

 

a) požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych vád,

b) požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné,

c) požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo

d) odstúpiť od zmluvy.

Voľba týchto nárokov je podmienená včasným oznámením kupujúceho , respektíve bez zbytočného odkladu po oznámení závady.Uplatnený nárok nemôže meniť bez súhlasu predávajúceho.

 

Ak sa však ukáže, že vady tovaru sú neopraviteľné alebo že s ich opravou by boli spojené neprimerané náklady, môže kupujúci požadovať dodanie náhradného tovaru, ak o to predávajúceho požiada bez zbytočného odkladu po tom, čo mu predávajúci oznámil túto skutočnosť.

Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Pri podstatnom porušení zmluvy je kupujúci oprávnený uplatniť okrem vyššie uvedených nárokov i nárok na náhradu škody a zmluvnú pokutu.

Ak kupujúci neoznámi voľbu svojho nároku v lehote vyššie uvedenej lehote ( v oznámení o vadách, respektíve bezprostredne po tomto oznámení, má nároky z vád tovaru ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

 

Nepodstatné porušenie zmluvy

 

k je dodaním tovaru s vadami zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže kupujúci požadovať

1.dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád tovaru

2. alebo zľavu z kúpnej ceny.

Uvedené nároky môže uplatniť alternatívne – inými slovami si môže vybrať čo chce. Vybraný nárok však nemôže jednostrane zmeniť.

 

Dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád tovaru

 

Predávajúci je povinný dodať chýbajúci tovar a odstrániť právne vady tovaru. Pri oprave tovaru si predávajúci môže vybrať – buď tovar opraví, alebo dodá nový tovar. Týmto nesmie spôsobiť vznik neprimeraných nákladov kupujúcemu.

Ak kupujúci žiada odstrániť vady tovaru nie je oprávnený po ním určenú primeranú dobu na odstránenie týchto vád uplatniť iné nároky z vád tovaru okrem nároku na náhradu škody

a zmluvnú pokutu . V tejto súvislosti je potrené upozorniť, že ak kupujúci výslovne neurčí lehotu na odstránenie vád tovaru je môže predávajúci oznámiť kupujúcemu, že vady odstráni v určitej lehote. Ak kupujúci bez zbytočného odkladu po tom, čo dostal toto oznámenie, neoznámi predávajúcemu svoj nesúhlas, má toto oznámenie účinok určenia lehoty podľa kupujúcim ako bolo vyššie uvedené.

 

Pri dodaní náhradného tovaru je predávajúci oprávnený požadovať, aby mu na jeho náklady kupujúci vrátil vymieňaný tovar v stave, v akom sa mu dodal.

 

Zľava z kúpnej ceny

 

Zľavu z kúpnej ceny môže kupujúci uplatniť

 

ako alternatívny nárok k odstráneniu vád tovaru

ako dôsledok toho, že vady tovaru neboli odstránené ani v určenej primeranej lehote

 

Nárok na zľavu z kúpnej ceny zodpovedá rozdielu medzi hodnotou, ktorú by mal tovar bez vád, a hodnotou, ktorú mal tovar dodaný s vadami, pričom pre určenie hodnôt je rozhodujúci čas, v ktorom sa malo uskutočniť riadne plnenie.

 

Kupujúci môže o zľavu znížiť kúpnu cenu platenú predávajúcemu; ak kúpna cena bola už zaplatená, môže kupujúci požadovať jej vrátenie do výšky zľavy spolu s úrokmi dojednanými v zmluve, inak s určenými obdobne podľa § 502 OBCHZ.

Ak vada nebola včas oznámená (§ 428 ods. 1 a § 435 ods. 1 OBCHZ ), môže kupujúci iba so súhlasom predávajúceho znížiť kúpnu cenu, alebo ak bola kúpna cena zaplatená požadovať jej vrátenie do výšky zľavy spolu s dojednanými, alebo zákonom stanovenými úrokmi, alebo použiť právo na zľavu na započítanie s pohľadávkou predávajúceho.

Toto obmedzenie neplatí, ak predávajúci o vadách vedel v čase dodania tovaru; pri právnych vadách je rozhodujúca doba ustanovená v § 435 ods. 1 OBCHZ, čo znamená, že je to podmienené oznámením o uplatnenom práve tretej osoby s uvedením jeho povahy predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o ňom dozvedel..Aj tu platí, že pokiaľ o tom mal predávajúci vedomosť už v čase, keď sa o tom dozvedel kupujúci žiadne obmedzenia sa neuplatnia.

 

Odstúpenie od zmluvy

 

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ak vady včas neoznámil predávajúcemu.

Účinky odstúpenia od zmluvy nevzniknú alebo zaniknú, ak kupujúci nemôže vrátiť tovar v stave, v akom ho dostal.To vška však neplatí,

a) ak nemožnosť vrátenia tovaru v stave tam uvedenom nie je spôsobená konaním alebo opomenutím kupujúceho, alebo

b) ak k zmene stavu tovaru došlo v dôsledku prehliadky riadne vykonanej za účelom zistenia vád tovaru.

Uvedené tak isto neplatí, ak pred objavením vád kupujúci tovar alebo jeho časť predal alebo tovar úplne alebo sčasti spotreboval alebo ho pozmenil pri jeho obvyklom použití. V tomto prípade je povinný vrátiť nepredaný alebo nespotrebovaný tovar alebo pozmenený tovar a poskytnúť predávajúcemu náhradu do výšky, v ktorej mal z uvedeného použitia tovaru prospech.

Nárok na náhradu škody

 

Nároky z vád tovaru sa nedotýkajú nároku na náhradu škody alebo na zmluvnú pokutu. Kupujúci, ktorému vznikol nárok na zľavu z kúpnej ceny, nie je oprávnený požadovať náhradu zisku ušlého v dôsledku nedostatku vlastnosti tovaru, na ktorý sa zľava vzťahuje.

JUDr. Samuel Diatka

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť