Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Kúpna zmluva v Obchodnom zákonníku I časť. – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Kúpna zmluva v Obchodnom zákonníku I časť.

Kúpna zmluva v Obchodnom zákonníku I časť.

Kúpna zmluva v Obchodnom zákonníku je upravená v v § 409-475 Obchodného zákonníka.Právna úprava kúpnej zmluvy v Obchodnom zákonníku je špeciálnou právnou úpravou ku kúpnej zmluve upravenej Občianskym zákonníkom a môže sa vzťahovať len na hnuteľné veci. V prípade nehnuteľností sa vždy použije právna úprava kúpnej zmluvy v Občianskom zákonníku.

Náležitosti zmluvy

. Základnými náležitosťami zmluvy sú

 1. Záväzok predávajúceho dodať tovar
 2. Záväzok kupujúceho tovar prevziať

Dohoda o cene nie je podstatnou náležitosťou zmluvy (na rozdiel od Občianskeho zákonníka).

 

V prípade, ak dohoda o cene absentuje, respektíve nie je určený ani spôsob jej určenia platí, že predávajúci môže požadovať zaplatenie kúpnej ceny, za ktorú sa predával obvykle taký alebo porovnateľný tovar v čase uzavretia zmluvy za zmluvných podmienok obdobných obsahu tejto zmluvy § 408 OBCHZ.

Zároveň OBCHZ ustanovuje, aká dohoda sa nepovažuje za kúpnu zmluvu a to

 

 • dohoda, ktorá obsahuje záväzok montáže tovaru
 • dohoda, ktorej obsahom je to, že kupujúci podstatnú časť vecí, ktoré sä potrebné na výrobu tovaru.
 • za kúpnu zmluvu sa nepovažuje zmluva, podľa ktorej prevažná časť záväzku strany, ktorá má tovar dodať, spočíva vo vykonaní činnosti.

 

V týchto prípadoch by mohlo ísť buď o zmluvu o dielo, alebo závislú činnosť.

V prípade, ak je ceny závislá na hmotnosti tovaru je pri nedostaku inej dohody rozhodujúca čistá hmotnosť tovaru

 

Ďalšími náležitosťami kúpnej zmluvy môžu byť otázky týkajúce sa

 

spôsobu dodania tovaru

doby dodania tovaru

miesta dodania tovaru

 

Spôsob dodania tovaru

 

Sem patria také veci ako spôsob balenia, dopravy, odovzdania dokladov vzťahujúcich sa na tovar a určenia množstva tovaru v prípade, ak ide o tovar pri ktorých sa môže vyskytnúť odchýlka od stanoveného množstva ( napr. piesok ).

 

Doprava sa môže vykonať buď predávajúcim, kupujúcim, alebo na ich účet. V poslednom prípade pôjde o externého prepravcu napríklad poštu. Bližšie si túto problematiku rozoberieme v nasledovných častiach.

 

Doklady vzťahujúce sa na tovar.

 

Sú určité druhy tovarov, pre ktorých použitie sa vyžadujú príslušné doklady – typicky automobil ( technický preukaz ) , prípadne pri ostatnom tovare návod na použitie. Do tejto kategórie patria napríklad aj doklady týkajúce sa preclenia tovaru, prípadne zaplatenia spotrebných daní. Dodávka tovaru na ktorého použitie sa takéto doklady vyžadujú sa považuje za splnenú až odovzdaním dokladov kupujúcemu.

 

Doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie prepravovaného tovaru alebo na voľné nakladanie s tovarom alebo pri dovoze na jeho preclenie, je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu v mieste platenia kúpnej ceny, ak k odovzdaniu má dôjsť pri tomto platení, inak v sídle alebo mieste podnikania, prípadne v bydlisku kupujúceho.

 

Doklady odovzdá predávajúci kupujúcemu včas tak, aby kupujúci mohol s tovarom voľne nakladať alebo prevziať prepravovaný tovar v čase jeho dôjdenia do miesta určenia a dovezený tovar bez zbytočného odkladu precliť .

 

V prípade, ak odovzdanie dokladov sprevádzajúce tovar nie je nevyhnutné už v čase prepravy tovaru ku kupujúcemu – typicky ak sa tovar odovzdáva priamo u predávajúceho ( automobil ) sa uskutočňuje sa ich odovzdanie v čase a mieste určenom v zmluve, inak pri dodaní tovaru

v mieste tohto dodania. Ak predávajúci odovzdal doklady pred určenou dobou, môže až do tejto doby odstrániť vady dokladov, ak tým nespôsobí kupujúcemu neprimerané ťažkosti alebo výdavky. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.

 

Balenie tovaru

 

Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení, ktoré určuje zmluva, a musí ho zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom určeným v zmluve.

 

Ak zmluva neurčuje akosť alebo vyhotovenie tovaru, je predávajúci povinný dodať tovar v akosti a vyhotovení, ktoré sa hodí na účel určený v zmluve, alebo ak tento účel nie je v zmluve určený, na účel, na ktorý sa taký tovar spravidla používa.

 

Ak sa má tovar dodať podľa vzorky alebo predlohy, je predávajúci povinný dodať tovar s vlastnosťami vzorky alebo predlohy, ktoré predložil kupujúcemu. Ak je rozpor medzi určením akosti alebo vyhotovením tovaru podľa tejto vzorky alebo predlohy a určením tovaru opísaným v zmluve, je rozhodujúce určenie opísané v zmluve. Ak v týchto určeniach nie je rozpor, má mať tovar vlastnosti podľa oboch týchto určení.

 

OBCHZ nerieši problematiku kto znáša náklady balenia, váženia a prepravy tovaru. Pokiaľ nie je dohodnuté inak je potrebné na tento vzťah použiť ustanovenia Občianskeho zákonníka , konkrétne § 593, podľa ktorého Ak nie je dohodnuté inak, znáša náklady spojené s odovzdaním predmetu kúpy, najmä náklady merania, váženia a balenia, predávajúci a náklady spojené s prevzatím kupujúci; ak sa vec odosiela na miesto, ktoré nie je miestom splnenia, znáša náklady odoslania kupujúci.

 

Miesto dodania tovaru.

 

V zásade sú možné nasledovné alternatívy

 

1.osobný odber tovaru kupujúcim

2.odoslanie tovaru kupujúcemu

 

Osobný odber tovaru

 

 • dododnuté miesto
 • miesto, kde sa tovar nachádza a zmluvné strany o tom majú vedomosť
 • miesto , kde má predávajúci svoje sídlo alebo miesto podnikania, prípadne bydlisko alebo organizačnú zložku a toto miesto kupujúcemu oznámi.

 

V prípade zmluvne dohodnutého miesta nevznikajú žiadne problémy.

 

Druhý prípad sa týka tovaru, ktorý je síce určený či už podľa druhu, alebo jednotlivo, ale buď ešte nie je vyrobený, ale len má byť dodaný z určitých zásob. Takýto tovar sa považuje za dodaný v mieste jeho výroby, alebo dodania ak predávajúci kupujúcemu toto miesto včas oznámi ( napríklad dodávka z Číny príde na vlakovú stanicu do Bratislavy ) .

 

Tretí spôsob dodania tovaru sa vzťahuje na kúpu na mieste najčastejšie veľkosklady a pod. Tu sa dodanie uskutoční na mieste kde má predávajúci svoje sídlo alebo miesto podnikania, prípadne bydlisko alebo organizačnú zložku a toto miesto kupujúcemu oznámi. Oznámnie je možné urobiť buď pre jednotlivý prípad, ale najčastejšie je to zverejnená adresa prevádzky predávajúceho ako veľkosklad a pod.

 

Odoslanie tovaru.

 

Táto možnosť zahŕňa dva prípady

 

Dodanie tovaru predávajúcim, alebo na jeho účet – čiže ním najatým dopravcom. Môže to byť napríklad pošta. Na základe zmluvy z dopravcom predávajúci umožní nakladať kupujúcemu s tovarom ( typicky dobierka ) .

 

Osobitným prípadom je situácia, kedy je síce tovar odovzdaný dopravcovi, ale nie je jednotlivo určený pre konkrétneho kupujúceho. V takom prípade nastane dodávka tovaru až momentom odovzdania tovaru dopravcom kupujúcemu. Je to logické, pretože nie je na základe čoho uplatňovať práva z prepravnej zmluvy. Tieto účinky nenastávajú v prípade ak predávajúci s dostatočným časovým predstihom oznámi kupujúcemu odoslanie tovaru a odoslaný tovar v oznámení bližšie určí.

 

Doba dodania tovaru.

 

Tejto problematike som sa čiastočne venoval pri časti týkajúcej sa dodania tovaru spojeného s odoslaním tovaru. V tejto časti sa skôr zameriam na vysvetlenie lehôt pri dodaní tovaru, fixné zmluvy a výklad pojmov týkajúcich sa času.

 

V zásade sú možné nasledovné alternatívy

 

 • doba dodania tovaru je výslovne dohodnutá
 • doba dodania tovaru nie je predmetom zmluvy
 • doba dodania tovaru je dohodnutá pri použití výkladových pravidiel Obchodného zákonníka prípadne iných medzinárodne uznávaných výkladových pravidiel.

 

Doba dodania tovaru je predmetom zmluvy

 

V takomto prípade nevznikajú zásadnejšie problémy

 

Doba dodania tovaru nie je výslovne dohodnutá

 

Ak nie je doba dodania tovaru dohodnutá, je predávajúci povinný bez vyzvania kupujúceho dodať tovar v primeranej lehote s prihliadnutím na povahu tovaru a na miesto dodania.

 

Doba dodania tovaru je určená pri použití výkladových pravidiel.

 

Obchodný zákonník obsahuje výkladové pravidlá pre určenie času ( Občiansky zákonník ich nemá, čo však nebráni ich aplikovaniu pri súdnom výklade zmluvy prostredníctvom analógie § 853 Občianskeho zákonníka, ale na toto by som sa nespoliehal ) .

 

Pokiaľ z obchodných zvyklostí alebo z ustálenej predchádzajúcej praxe medzi stranami nevyplýva niečo iné, rozumie sa pre určenie času plnenia v zmluve výrazom:

 

a) “začiatkom obdobia” prvých 10 dní tohto obdobia,

b) “v polovici mesiaca” od 10. do 20. dňa mesiaca,

c) “v polovici štvrťroka” druhý mesiac štvrťroka,

d) “koncom obdobia” posledných 10 dní obdobia,

e) “ihneď” pri potravinách a surovinách do dvoch dní, pri strojárskych výrobkoch 10 dní, pri ostatnom tovare päť dní.

 

Pri použití obchodných zvyklostí , prípadne výkladových pravidiel závisí na konkrétnych zvyklostiach, alebo výkladových pravidlách.

 

Okamih nadobudnutia vlastníckeho práva k tovaru

 

Už od čias rímskeho práva platí, že pri hnuteľných veciach sa vlastnícke právo ( až na určité výnimky ) nadobúda odovzdaním a prevzatím veci ( tradíciou ) .

 

Rovnako i Obchodný zákonník sa pridržiava tejto zásady. Osobitná situácia nastáva v momente, keď kupujúci nadobudne právo nakladať zo zásielkou pred odovzdaním tovaru. V takomto prípade nadobúda vlastníckeho právo okamihom nadobudnutia dispozičného práva k zásielke.

 

Vzhľadom na to, že Obchodný zákonník je ovládaný zásadou zmluvnej slobody zmluvné strany si môžu dohodnúť , že vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho skôr , alebo neskôr ako nastane moment odovzdania tovaru.

 

Najskôr môže nastať nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru ak predmetom kúpy je tovar jednotlivo určený alebo tovar určený podľa druhu a v čase prechodu vlastníckeho práva bude dostatočne označený na odlíšenie od iného tovaru, a to spôsobom dojednaným medzi stranami, inak bez zbytočného odkladu oznámeným kupujúcemu.

 

Pri nedostatočne označenom tovare by nemohlo prísť k prechodu vlastníckeho práva, pretože predmet kúpnej zmluvy by nemohol byť určený s dostatočnou presnosťou.

 

Strany si môžu písomne dohodnúť, že kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru neskôr, ako v momente odovzdania a prevzatia tovaru. Ak z obsahu tejto výhrady vlastníckeho práva nevyplýva niečo iné, predpokladá sa, že kupujúci má nadobudnúť vlastnícke právo až úplným zaplatením kúpnej ceny.

Nadobudnutie tovaru dobromyseľne

Osobitnú pozornosť si zaslúži úprava nadobudnutia tovaru od nevlastníka, čo je výnimkou uplatňovanou zo zásady Občianskeho práva , že nik nemôže previesť viac práv ako sám má.

 

Vzhľadom na potreby zachovania právnej istoty pri obchodných vzťahoch je zakotvená výnimka z vyššie uvedenej zásady . Na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej v režime Obchodného zákonníka je teda možné nadobudnúť vlastníctvo i od nevlastníka za predpokladu , ibaže v čase, keď kupujúci mal vlastnícke právo nadobudnúť, vedel, že predávajúci nie je vlastníkom a že nie je ani oprávnený s tovarom nakladať za účelom jeho predaja.

Toto je veľmi praktické napríklad pri kúpe automobilu. V takom prípade sa nestane , že by ste kúpil auto cez autobazár a následne Vám ho polícia zabaví, lebo osoba, ktorá Vám ho predala na to nemala právo – typicky pri leasingovom podvode.

Toto Vám však nepomôže ak kúpite auto blokované exekútorom, pretože v takom prípade si ho síce od vlastníka kúpite, ale ten nesmel s autom disponovať. Uvedená skutočnosť je evidovaná na dopravnom inšpektoráte.

 

Platenie kúpnej ceny

 

Kúpna cena sa platí vo výške dohodnutej v zmluve a ak takáto dohoda v zmluve nie je a nie je určený ani spôsob jej určenia, je kupujúci povinný platiť kúpnu cenu za ktorú sa predával obvykle taký alebo porovnateľný tovar v čase uzavretia zmluvy za zmluvných podmienok obdobných obsahu tejto zmluvy.

 

Kupujúci platí kúpnu cenu

 

 • pri prevzatí tovaru
 • pred prevzatím tovaru
 • po prevzatí tovaru

Platba kúpnej ceny pri prevzatí tovaru je najčastejším prípadom. Osobitným prípadom je situácia, kedy sa za prevzatie tovaru považuje okamih, kedy sa môže predávajúci nakladať s tovarom.

Predávajúci môže požadovať kúpnu cenu pred tým ako kupujúci nadobudne tovar , alebo môže podmieniť odovzdanie dokladov vzťahujúcich sa na tovar zaplatením kúpnej ceny.

V zásade platí, že kupujúci nie je povinný platiť kúpnu cenu pred tým ako si môže tovar prezrieť. Toto sa neuplatní ak to neumožňuje spôsob dodania tovaru .Ide o prípady, kedy sa tovar dodáva zabalený tak, že jeho podrobná prehliadka nie je možná okamžite.

V nasledujúcej časti sa budem venovať problematike vád tovaru a možnosti odstúpenia od kúpnej zmluvy.

[wpdm_package id=2191 template=”link-template-default.php”]

 

 

JUDr. Samuel Diatka

 

 

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť