Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Kúpna zmluva v obchodnom práve – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Kúpna zmluva v obchodnom práve

Kúpna zmluva v obchodnom práve

Kúpna zmluva patrí medzi základné zmluvné typy, ktorými podnikatelia upravujú svoje zmluvné vzťahy. Ide o dvojstranný kontrakt, to znamená, že vznikajú z nej práva a povinnosti kupujúcemu i predávajúcemu. Obchodné právo ďalej kúpnu zmluvu zaraďuje medzi konsenzuálne kontrakty – pre jej vznik sa vyžaduje konsenzus oboch zmluvných strán. Pre platnosť kúpnej zmluvy sa nevyžaduje písomná forma.

Kúpnu zmluvu ako zmluvný typ upravuje nielen obchodný, ale aj občiansky zákonník a Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru. V zásade platí, že obchodný zákonník sa použije, ak:

 • predmetom predaja/kúpy je hnuteľná vec a ide o relatívny obchod, to znamená, že kúpna zmluva je uzavretá medzi podnikateľmi a záväzky obsiahnuté v zmluve sú predmetom ich podnikateľskej činnosti,

 • predmetom predaja/kúpy je hnuteľná vec a jedna, prípadne obe zmluvné strany, nie sú podnikateľmi alebo záväzky obsiahnuté v zmluve nie sú predmetom ich podnikateľskej činnosti, ale zmluvné strany sa dohodli, že ich právny vzťah sa bude spravovať obchodným zákonníkom – táto dohoda však musí mať obligatórne písomnú formu.

Občiansky zákonník sa použije, ak:

 • je predmetom hnuteľná vec, zmluvné strany nie sú ani jedna alebo aspoň jedna z nich podnikateľom a neuzavreli písomnú dohodu o uplatňovaní obchodného zákonníka,
 • predmetom je nehnuteľná vec bez ohľadu na to, či zmluvné strany sú alebo nie sú podnikatelia.

Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sa použije iba v prípade medzinárodného predaja/kúpy tovaru, tz. že ide o obchod medzi zmluvnými stranami, ktoré majú miesto podnikania v rôznych štátoch.

V zmysle § 409 ObZ kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu hnuteľnú vec určenú jednotlivo alebo čo do množstva a druhu a previesť na neho vlastnícke právo a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu.

Medzi všeobecné náležitosti kúpnej zmluvy zaraďujeme:

 1. Názov kúpna zmluva.

 2. Určenie zmluvných strán – Zmluvné strany by mali byť identifikované tak, aby ich nebolo možné zameniť s inými osobami. Pri právnickej osobe vo väčšine prípadoch uvádzame názov, sídlo, IČO a zápis v príslušnom registri. Fyzická osoba sa identifikuje menom, priezviskom, bydliskom, dátumom narodenia, rodným číslom.

 3. Určenie predmetu kúpy – Predmetom môže byt len hnuteľná vec, ktorú § 409 určuje ako „tovar“. Zo zákonnej definície vyplýva, že hnuteľnú vec možno určiť individuálne ( ide o konkrétnu nezastupiteľnú vec) alebo druhovo ( vec zastupiteľná, ktorú možno nahradiť vecou toho istého druhu).

 4. Vyjadrenie záväzku predávajúceho dodať kupujúcemu predmet kúpy a previesť na neho vlastnícke práva – Zmluva môže určovať, že kupujúci nadobudne vlastníctvo hneď podpisom zmluvy, odovzdaním alebo po úhrade kúpnej ceny.

 5. Vyjadrenie záväzku kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu a jej splatnosť. Ak nie je kúpna cena v zmluve dohodnutá, je potrebné dohodnúť aspoň spôsob jej určenia, v opačnom prípade sa predpokladá, že ide o cenu obvyklú v čase uzavretia zmluvy.

 6. Miesto a dátum uzavretia zmluvy.

 7. Vlastnoručný podpis oboch zmluvných strán.

Samozrejme záleží od povahy konkrétnej veci, ktorej predaj je predmetom kúpnej zmluvy. Strany si ďalej môžu upraviť aj dodacie podmienky, miesto plnenia, záručnú dobu, množstvo, akosť a vyhotovenie tovaru, uchovanie tovaru, prípadne náhradu škody alebo nároky z vád tovaru a ostatné skutočnosti dôležité pre konkrétny právny vzťah.

V súvislosti s kúpnou zmluvou je možné uzavrieť aj ďalšie dojednania, ako napr.:

 1. Kúpa na skúšku – Obsahom kúpnej zmluvy je, že kupujúci až do uplynutia skúšobnej doby tovar schváli. Ak si strany medzi sebou dĺžku skúšobnej doby neurčia, platí zákonná fikcia, že skúšobná doba je 3-oj mesačná. Kúpa na skúšku môže byť dohodnutá v zmluve dvojakým spôsobom. Ak kupujúci tovar neprevzal a v skúšobnej dobe neoznámi, že tovar schvaľuje, zmluva v tomto prípade nevznikne. Druhým prípadom je, ak kupujúci tovar prevezme a v skúšobnej dobe písomne neoznámi, že tovar odmieta – môže tak urobiť iba v prípade, ak je schopný tovar vrátiť v takom stave, v akom ho prevzal.

 2. Cenová doložka – Dohoda zmluvných strán o dodatočnej úprave kúpnej ceny, ktorá sa má odvíjať od výrobných nákladov. Za akých podmienok dôjde k zvýšeniu/zníženiu kúpnej ceny záleží na dohode strán. Ak sa zmluvné strany nedohodnú o zložkách výrobných nákladov, ktorých cena sa má dodatočne upraviť, v zmysle zákona sa prihliada na cenové zmeny hlavných surovín potrebných na výrobu tovaru.

Kúpnu zmluvu nie je možné použiť pri predaji akejkoľvek veci, preto obchodný zákonník upravuje aj ďalšie typy scudzovacích zmlúv, ako napr. zmluva o predaji podniku alebo zmluva o kúpe prenajatej veci. Predaj podniku nemôže byť uskutočnený formou kúpnej zmluvy, nakoľko podnik nemožno charakterizovať ako hnuteľnú vec, ani ako nehnuteľnosť, keďže ide o súbor hmotných, nehmotných a osobných zložiek, ktoré patria podnikateľovi a slúžia na vykonávanie jeho činností. Ide o absolútny obchod, je teda irelevantné, či obe zmluvné strany sú podnikateľmi. Predaj podniku predstavuje zložité vzťahy, ktoré je potrebné adekvátne upraviť, čo prostredníctvom jednoduchej kúpnej zmluvy nie je možné. Pokiaľ ide o zmluvu o kúpe prenajatej veci, dohoda o kúpe je obsiahnutá buď priamo v zmluve, alebo môže ísť o samostatnú dohodu medzi zmluvnými stranami, medzi ktorými už nájomná zmluva uzavretá bola.

About Lenka Vavricová

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť