Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Kúpna zmluva podľa Občianskeho zákonníka – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Kúpna zmluva podľa Občianskeho zákonníka

Kúpna zmluva podľa Občianskeho zákonníka

Kúpna zmluva je upravení v §  588 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka zákon č. 40/1964 S.b.

Kúpna zmluva predstavuje najčastejší  právny titul nadobudnutia vlastníctva. Ide o dvojstranný právny úkon.

Základnou náležitosťou kúpnej zmluvy je okrem identifikácie účastníkov

 • povinnosť predávajúce odovzdať predmet kúpnej zmluvy
 • povinnosť kupujúceho  predmet kúpy prevziať a zaplatiť kúpnu cenu

Zmluva nevyžaduje na svoju platnosť písomnú formu s výnimkou zmlúv  o prevode nehnuteľností.

Okrem toho sa v kúpnej zmluve môžu objaviť nepovinné náležitosti ako napríklad

 • predkúpne právo
 • právo spätnej kúpy
 • úprava zodpovednosti za vady
 • odlišné určenie prechodu nebezpečenstva zodpovednosti za škodu
 • výhrada vlastníctva

Právna úprava kúpnej zmluvy v Občianskom zákonníku sa vždy použije na prevod nehnuteľností. Obchodný zákonník má pomerne komplexnú právnu úpravu kúpnej zmluvy v § 409 a nasledujúcich.

VZOR

Kúpna zmluva v zmysle § 588 nasl. Občianskeho zákonníka

 

 

Meno a prievzvisko: Ján Predajca

Bytom : Kvetná 25, 949 01 Nitra

Narodený 2.apríla 1970

Č.OP . SJ 444 555

 

ďalej len predávajúci

 

Meno a priezvisko: Peter Kupujúci

Bytom Tilipánova 40, 812 00 Bratislava

Narodený 4.mája 1980

Č.OP SC 333 444

 

ďalej len kupujúci

 

uzatvárajú túto kúpnu zmluvu

 

 

I.

Predmet zmluvy

 1. Predmetom tejto zmluvy je …………………… ďalej len predmet zmluvy.
 2. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať predmet zmluvy kupujúcemu a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu zmluvy a kupujúci sa zaväzuje predmet zmluvy prevziať a zaplatiť kupujúcemu kúpnu cenu.
 3. Predávajúci vyhlasuje, že je jediným vlastníkom predmetu zmluvy a nie je obmedzený akýmkoľvek spôsobom v nakladaní s predmetom zmluvy.

 

 

II.

Kúpna cena

 1. Cena predmetu zmluvy je stanovená na ………….. Eur .
 2. Kupujúci uhradí kúpnu cenu v hotovosti pri podpise kúpnej zmluvy

 

III.

Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy

 1. Predávajúci odovzdá predmet zmluvy kupujúcemu v mieste svojho bydliska uvedeného v tejto zmluve.
 2. Odovzdaním predmetu zmluvy prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na veci.
 3. Vlastnícke právo prechádza na kupujúceho zaplatením celej kúpnej ceny.

 

IV.

Stav predmetu zmluvy.

 1. Predávajúci oboznámil kupujúceho s technickým stavom predmetu zmluvy
 2. Kupujúci vyhlasuje, že bol oboznámený s technickým stavom predmetu zmluvy.
 3. Kupujúci je oprávnený vzniknuté vady reklamovať písomným oznámením kupujúcemu v lehote ……. od zistenia týchto vád.

 

V.

Záverečné ustanovenia

 1. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť na uzatvorenie tejto zmluvy nie je ničím obmedzená.
 2. Otázky neriešené touto zmluvou sa spravujú primerane ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
 3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch jeden pre predávajúceho a jeden pre kupujúceho.
 4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu.

 

 

V Nitre dňa ………

 

Predávajúci                                                                                             Kupujúci

 

Vzor kúpnej zmluvy so základnými náležitsťami si môžete stiahnuť tu

[wpdm_file id=2]

 

 

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť