Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Dôvodová správa k novele zákona o DPH 268/2015 Z.z. účinná od 1.1.2016 – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Dôvodová správa k novele zákona o DPH 268/2015 Z.z. účinná od 1.1.2016

Dôvodová správa k novele zákona o DPH 268/2015 Z.z. účinná od 1.1.2016

V dôvodovej správe zákonodarca poskytuje výklad zákona , ktorý predkladá, takže sa dá predpokladať, že v neskoršom konaní bude musieť svoj výklad rešpektovať.  Vzhľadom na dôležitosť zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty a neustálym výkladovým problémom som považoval za dôležité ju sprístupniť.

Dôvodová správa

 

 

 

 

Všeobecná časť

 

 

 

 

Návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sa znižuje sadzba dane z pridanej hodnoty na 10 % u niektorých vybraných druhov potravinárskych výrobkov a iných presne špecifikovaných produktov (najmä mäso čerstvé, chladené alebo mrazené; vybrané živé ryby; vybrané ryby čerstvé, chladené alebo mrazené; čerstvé vajcia, ovocie a zelenina a pod.) a to predovšetkým s cieľom zvýhodniť vlastnú produkciu niektorých druhov potravinárskych produktov v regiónoch Slovenskej republiky. Vzhľadom na obľúbenosť konkrétnych v návrhu zákona uvedených produktov a skutočnosť, že ich ceny by mohli výrazne klesnúť, je možné očakávať pozitívny dopad na občana, resp. spotrebiteľa. Súčasne zavedením zníženej sadzby dane na konkrétne vybrané druhy potravinárskych výrobkov a iné presne špecifikované produkty sa čiastočne eliminuje regresívny charakter dane z pridanej hodnoty na ľudí s najnižšími príjmami napr. na dôchodcov.

 

Návrh zákona taktiež reaguje na poslednú Národnou radou Slovenskej republiky schválenú novelu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov – a to zákon č. 268/2015 Z. z. – v ktorom boli pravdepodobne z dôvodu časového stresu viaceré nedostatky.

 

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.

 

Predkladaný návrh zákona bude mať negatívny vplyv na verejný rozpočet, bude mať  pozitívne sociálne vplyvy a nebude mať žiadne vplyvy na životné prostredie. Neprináša nárok na pracovné sily a nemá vplyv na zamestnanosť a tvorbu pracovných miest. Predkladaný návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI

návrhu zákona s právom Európskej únie

 

 

 1. Navrhovateľ zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Alojz Hlina a Marián

Radošovský

 

 

 1. Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

 

 

 1. Problematika návrhu zákona:

 

 1. a) je upravená v práve Európskej únie

 

–           primárnom

 

– čl. 90 až 93 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení

 

–           sekundárnom

 

–           smernica Rady 2006/112/ES z  28. novembra 2006  spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v platnom znení (Ú. v. EÚ L 347, 11. 12. 2006),

–           smernica Rady 2008/8/ES z 12. februára 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o miesto poskytovania služieb (Ú. v. EÚ L 44, 20. 2. 2008),

–           smernica Rady 2008/9/ES z 12. februára 2008, ktorou sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vrátenie dane z pridanej hodnoty ustanovené v smernici 2006/112//ES zdaniteľným osobám, ktoré nie sú usadené v členskom štáte vrátenia dane, ale ktoré sú usadené v inom členskom štáte (Ú. v. EÚ L 44, 20. 2. 2008),

–           smernica Rady 2008/117/ES zo 16. decembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty s cieľom bojovať proti daňovým podvodom spojeným s transakciami v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 14, 20. 1. 2009),

–           trinásta smernica Rady 86/560/EHS zo 17. novembra 1986 o harmonizácii zákonov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu — postup vrátenia dane z pridanej hodnoty osobám podliehajúcim zdaneniu, ktoré nesídlia na území spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.  9/zv. 1),

–           nariadenie Rady (ES) č. 143/2008 z  12. februára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1798/2003, pokiaľ ide o zavedenie mechanizmov administratívnej spolupráce a výmenu informácií v súvislosti s pravidlami o mieste poskytovania služieb, pravidlami o osobitných režimoch a pravidlami pre vrátenie dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 44, 20.2.2008),

–           nariadenie Rady (ES) č. 37/2009 zo 16. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1798/2003 o administratívnej spolupráci v oblasti dane z pridanej hodnoty s cieľom bojovať proti daňovým podvodom spojeným s transakciami v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 14, 20.1.2009).

 

 1. b) nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie alebo Súdu prvého stupňa Európskej únie.

 

 

 1. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:

 

 1. a) lehota na prebratie smernice alebo rámcového rozhodnutia podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za prebratie smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia z nich vyplývajúca:

 

Bezpredmetné.

 

 1. b) informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení Zmluvy o fungovaní Európskej únie podľa čl. 226 až 228 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení:

 

Proti SR nebolo začaté konanie o porušení Zmluvy o fungovaní Európskej únie podľa čl. 226 až 228 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení.

 

 1. c) informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú preberané smernice už prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia

 

Bezpredmetné.

 

 

 1. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:

 

Stupeň zlučiteľnosti – úplný

 

 

 1. Gestor a spolupracujúce rezorty:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOLOŽKA VYBRANÝCH VPLYVOV

 

A.1. Názov materiálu:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osobitná časť

 

 

 

 

K Čl. I

 

K bodu 1

 

V Prílohe č. 7 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sa najprv nevyhnutne legislatívno-technicky vypúšťajú číselné kódy Spoločného colného sadzobníka presne podľa čísiel Spoločného colného sadzobníka o vybrané druhy potravinárskych výrobkov a iných presne špecifikovaných produktov, na ktoré sa nebude znížená sadzba dane z pridanej hodnoty vo výške 10 % uplatňovať – jedná sa o mäso čerstvé alebo chladené. Následne bude toto mäso opäť doplnené a to spolu s mäsom mrazeným v bode 2 (mäsom čerstvým, chladeným alebo mrazeným). Jedná sa o nevyhnutnú legislatívno-technickú úpravu a postup.

 

K bodu 2

 

Príloha č. 7 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sa dopĺňa presne podľa čísiel Spoločného colného sadzobníka o vybrané druhy potravinárskych výrobkov a iných presne špecifikovaných produktov, na ktoré sa bude znížená sadzba dane z pridanej hodnoty vo výške 10 % uplatňovať (najmä mäso čerstvé, chladené alebo mrazené; živé ryby; ryby čerstvé, chladené alebo mrazené; čerstvé vajcia, ovocie a zelenina a pod.).

 

 

 

K Čl. II

 

 

S ohľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu sa navrhuje účinnosť zákona na 1. marec 2016.

 

 

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť