Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Dôležité zmeny v Obchodnom zákonníku od 01.01.2016 – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Aktuálne » Dôležité zmeny v Obchodnom zákonníku od 01.01.2016

Dôležité zmeny v Obchodnom zákonníku od 01.01.2016

 

Dátum 01.01.2016 nám priniesol účinnosť novelizácie mnohých právnych predpisov, Obchodný zákonník nevynímajúc. Hlavným cieľom prijatých zmien má byť väčšia ochrana veriteľov, najmä v súvislosti s insolvenčnými konaniami, zamedzenie poškodzovania veriteľov a väčšia zodpovednosť štatutárnych orgánov v prípade riešenia úpadku. Medzi podstatné zmeny patria nasledovné:

 

  1. Súd môže rozhodnúť o vylúčení osoby ( § 13a ObZ ) z funkcie člena štatutárneho alebo dozorného orgánu v obchodných spoločnostiach alebo družstve po dobu uvedenú v rozhodnutí o vylúčení. Ako príklad možno uviesť situáciu, ak osoba, ktorá bola povinná podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii podať návrh na vyhlásenie konkurzu, na výzvu správcu nezaplatí zmluvnú pokutu a tejto povinností sa nezbaví, súd rozhodne o uložení povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu a zároveň rozhodne o vylúčení osoby z funkcie.

 

  1. Všetky súdy, ktoré rozhodnú o vylúčení osoby, sú povinné bezodkladne zaslať rovnopis právoplatného rozhodnutia o vylúčení Okresnému súdu Žilina, ktorému bolo zverená agenda vedenia registra diskvalifikácii (§ 82i Zákona o súdoch). Údaje sa bezodkladne zapíšu do registra diskvalifikácii a výpis z neho bude zaslaný všetkým súdom, ktoré vedú obchodný register, v ktorom je vylúčená osoba zapísaná.

 

  1. Prostredníctvom inštitútu spoločnosti v kríze ( § 67a ObZ) zákon núti spoločnosť neustále monitorovať vývoj svojej finančnej situácie aj z dôvodu splnenia si povinnosti včas podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Novela zaviedla pre prípad porušenia tejto povinnosti medzi spoločnosťou a povinnou osobou zmluvnú pokutu vo výške ½ najnižšej hodnoty základného imania pre akciovú spoločnosť, t.j. 12 500 €. Inštitút spoločnosti v kríze sa vzťahuje len na a.s., s.r.o. a k.s., ktorej komplementármi nie sú fyzická osoby. Spoločnosť je v kríze, ak jej hrozí úpadok alebo je v úpadku. V zmysle prechodných ustanovení platí, že spoločnosť je v kríze, ak bude pomer vlastného imania a záväzkov je menej ako 4:100 v roku 2016, 6:100 v roku 2017 a 8:100 až od roku 2018. Spoločnosť je v úpadku, ak je platobne  neschopná alebo predĺžená, t.j. hodnota jej záväzkov presahuje hodnotu majetku. Podkladom pre zistenie krízy spoločnosti budú riadky vlastné imanie a záväzky uvedené v súvahe. Štatutárny orgán spoločnosti má povinnosť prijať primerané opatrenia na prekonanie krízy. Netreba však opomenúť skutočnosť, že hodnotu vlastného imania je možné kedykoľvek zvýšiť.

 

  1. Pôžičky a obdobné plnenia poskytnuté zo strany štatutárneho orgánu a ďalších osôb uvedených v § 67c ObZ sa počas krízy spoločnosti považujú za plnenia nahrádzajúce vlastné zdroje, ktorých vrátenie sa zakazuje a v konkurze pôjde o podriadené pohľadávky.

 

  1. Zákaz vrátenia vkladu má zabezpečiť, aby nedochádzalo k zmenšovaniu majetku spoločnosti. Vrátením vkladu treba rozumieť akékoľvek plnenie poskytnuté spoločnosťou bez primeraného protiplnenia spoločníkovi a osobám podľa § 67j ods. 3 a 4, ako napr. poskytnutie bezúročnej pôžičky, bezodplatný nájom automobilu alebo iné plnenia zo strany spoločnosti za cenu nižšiu, ako je obvyklá cena.

 

  1. Zmena nastala opäť aj pri správe a preukazovaní splatenia vkladov. Povinnosť správcu vkladov ukladať peňažné vklady spoločníkov na osobitný bankový účet na to zriadený bola zrušená, nakoľko základné imanie nepredstavuje adekvátnu garanciu pre veriteľov spoločnosti.

 

Efektívnosť a naplnenie cieľa zavedených zmien nám ukáže až prax. Opatrenia počas krízy spoločnosti majú viesť k ochrane veriteľov a zamedziť tunelovaniu spoločnosti. Dovolím si však tvrdiť, že  minimálne okruh osôb, v prospech ktorých platí zákaz vrátenia vkladu, je vymedzený nedostatočne, a to v porovnaní s vymedzením spriaznených osôb podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii.

About Lenka Vavricová

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť