Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Dôležité zmeny v exekučnom poriadku od 23.12.2015 – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Dôležité zmeny v exekučnom poriadku od 23.12.2015

Dôležité zmeny v exekučnom poriadku od 23.12.2015

Koncom augusta bol do parlamentu doručený návrh skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb Občiansky súdny poriadok., v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Návrh zákona bol zaevidovaný pod číslom 1684. Návrh dopĺňa aj Zákon č. 191/1950 Zb. zmenkový a šekový v znení neskorších predpisov, Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov, Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Účelom návrhu je podľa dôvodovej správy zvýšenie ochrany spotrebiteľa. Navrhovaná právna úprava, podľa predkladateľov, umožní ochrániť tisíce spotrebiteľov pred nedôvodnými nárokmi uplatňovanými v súdnom konaní alebo už v štádiu exekúcie, vzhľadom k tomu, že expresis verbis vysloví povinnosť súdu prihliadať na spotrebiteľské vzťahy, a to aj v konaniach v ktorých súdy takúto povinnosť opomenuli. Návrh zákona bol schválený parlamentom dňa 9.12.2015. Poznáme teda jeho finálnu podobu.

Ústrednou problematikou, pripravovaných zmien je úprava nárokov zo zmenky a zo šeku. Novela, prinesie zmeny súvisiace so súdnym konaním a bude sa aplikovať aj na prebiehajúce súdne konania. Okrem iného súdy budú mať povinnosť ex offo prihliadať na postavenie žalovaného ako spotrebiteľa.

Novela prinesie taktiež zmeny ktoré sa budú týkať exekučného konania, ktorým sa budeme v tomto príspevku venovať. Podľa novely sa nová právna úprava bude vzťahovať aj na prebiehajúce exekučné konania.

 

NÁVRH NA VYKONANIE EXEKÚCIE

V osobitných prípadoch, sa upravujú náležitosti návrhu na vykonanie exekúcie. Oprávnený v exekučnom konaní je pri podaní návrhu povinný preukázať skutočnosti týkajúce sa pôvodného právneho vzťahu, z ktorého zmenka vznikla.

 • 39 EP sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) V návrhu na vykonanie exekúcie na podklade rozhodnutia, ktorým sa priznal nárok zo zmenky proti povinnému, ktorý je fyzickou osobou oprávnený opíše aj rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa vlastného vzťahu s povinným. Skutočnosti podľa prvej vety je povinný opísať aj oprávnený, ktorý svoje právo preukazuje nepretržitým radom indosamentov. K návrhu na vykonanie exekúcie sa pripoja dôkazy, ktoré tieto skutočnosti osvedčujú.

 

Uvedené znenie § 39 zavádza oprávnenému nové povinnosti pri podávaní návrhu na vykonanie exekúcie, ak sa exekučné konanie začína na podklade rozhodnutia, v ktorom sa hovorí o nároku zo zmenky.

POVINNOSTI SÚDNEHO EXEKÚTORA

Exekútor je povinný v zmysle § 40 EP vyzvať toho, kto podal návrh nesprávny, neúplný, alebo nezrozumiteľný a poučí ho o tom, ako má opravu alebo doplnenie urobiť. Exekútor určí oprávnenému lehotu, v ktorej tak má učiniť, nie kratšiu ako 10 dní. Súdny exekútor musí preto pri prijímaní návrhu na vykonanie exekúcie, alebo pri spisovaní zápisnice o návrhu na vykonanie exekúcie skúmať, o aký nárok v exekučnom titule ide. Ak ide o nárok zo zmenky, ak sa exekučným titulom rozhodlo o nároku zo zmenky (pričom podľa nášho názoru nemusí ísť len o zmenkový platobný rozkaz) a povinným je fyzická osoba (ktorá nie je bližšie špecifikovaná) návrh na vykonanie exekúcie musí obsahovať opísanie rozhodujúcich skutočností, teda skutočností týkajúcich sa právneho vzťahu z ktorého zmenka vznikla. Náležitosťou návrhu na vykonanie exekúcie bude aj dôkaz, ktorý osvedčuje hlavný právny vzťah zo zmenky – napríklad zmluva.

ÚKONY EXEKUČNÉHO SÚDU PRI VYDÁVANÍ POVERENIA

Súdny exekútor preskúma návrh na vykonanie exekúcie, alebo zápisnicu o návrhu na vykonanie exekúcie. Ak má náležitosti § 39 Exekučného poriadku, postúpi návrh oprávneného spolu so žiadosťou o vydanie poverenia exekučnému súdu.

 • 44 EP sa dopĺňa

V § 44 ods. 2 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a § 39 ods. 4″, za tretiu vetu sa vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie: „Súd žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie uznesením zamietne aj vtedy, ak sa navrhuje vykonanie exekúcie na podklade exekučného titulu, ktorý bol vydaný v konaní, v ktorom sa uplatňoval nárok zo zmenky a vyšlo najavo, že vymáhaný nárok vznikol v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou a nebolo prihliadnuté na neprijateľné zmluvné podmienky, obmedzenie alebo neprípustnosť použitia zmenky, alebo rozpor s dobrými mravmi” a slová „tomuto uzneseniu” sa nahrádzajú slovom „uzneseniu o zamietnutí žiadosti”.

 

Exekučný súd bude povinný skúmať náležitosti návrhu v súvislosti s už diskutovaným § 39 ods. 4. Ak návrh na vykonanie exekúcie nebude obsahovať náležitosti v zmysle ustanovenia § 39 uznesením zamietne vydať poverenie. Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie. Toto platí v konaní, kde je povinný fyzickou osobou.

 • prípade ak vyšlo najavo, že nárok zo zmenky vznikol v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou a nebolo prihliadnuté na neprijateľné zmluvné podmienky, obmedzenie alebo neprípustnosť použitia zmenky, alebo rozpor s dobrými mravmi, súd vydanie poverenia uznesením zamietne. To znamená, že ak je povinný spotrebiteľ, súd bude oprávnený skúmať aj ďalšie skutočnosti a aj z týchto dôvodov nevydať poverenie. Aplikačná prax ukáže, v akom rozsahu bude možné preskúmať exekučný titul.

ÚKONY EXEKUČNÉHO SÚDU PRI ZASTAVENÍ EXEKÚCIE

 • štádiu exekučného konania, po vydaní upovedomenia o začatí exekúcie, súd musí resp. môže exekúciu zastaviť. Urobí tak, ak nastanú skutočnosti predvídané § 57 ods. 1 a 2. V odseku 1 EP sú uvedené dôvody, kedy exekučný súd musí exekúciu zastaviť a v odseku 2, kedy môže exekúciu zastaviť. Novela dopĺňa dôvod, skutočnosť, kedy súd exekúciu zastaví (musí zastaviť). Súd rozhodne o zastavení exekúcie bez návrhu, alebo na návrh účastníka konania alebo podnet súdneho exekútora. Proti rozhodnutiu súdu je prípustné odvolanie.
 • 57 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m) rozhodnutie, ktoré je podkladom na vykonanie exekúcie, bolo vydané v konaní, v ktorom sa uplatňoval nárok zo zmenky a vyšlo najavo, že vymáhaný nárok vznikol v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou a nebolo prihliadnuté na

 1. neprijateľné zmluvné podmienky,
 2. obmedzenie alebo neprípustnosť použitia zmenky, alebo
 3. rozpor s dobrými mravmi alebo so zákonom.”.

Z uvedeného navrhovaného znenia § 57 EP vyplýva, že už aj v začatých onaniach bude môcť súd exekúciu zastaviť z vyššie uvedených dôvodov, a to aj bez návrhu účastníka konania.

ÚČINNOSŤ ZÁKONA, ODKLAD EXEKÚCIE A ZASTAVENIE EXEKÚCIE

Určuje sa, aby nová právna úprava bola zohľadnená aj v prebiehajúcich exekúciách, resp. exekučných konaniach. Novela má priamy vplyv na prebiehajúce exekučné konania.

 

Oprávneným v týchto konaniach sa v odseku 1 ukladá lehota 30 dní od účinnosti novely zákona na doplnenie náležitostí návrhu na začatie exekúcie v intenciách nového § 39 ods. 4. Na tento účel sa dňom účinnosti zákona dotknuté exekúcie odložia ex lege. Následkom nedoplnenia návrhu na vykonanie exekúcie bude zastavenie exekúcie . Ak bude návrh doplnený v príslušnej lehote, súd preskúma existenciu dôvodu na zastavenie exekúcie podľa § 57 ods. 1 písm. m).

 • 243e EP podľa navrhovaného znenia:
 • V exekučných konaniach, ktoré sa začali pred účinnosťou tohto zákona a v ktorých sa odo dňa účinnosti tohto zákona vyžadujú pri podaní návrhu na vykonanie exekúcie náležitosti podľa § 39 ods. 4 je oprávnený povinný doplniť návrh na vykonanie exekúcie podľa § 39 ods. 4 do 30 dní odo dňa účinnosti tohto zákona.
 • Na exekučné konania podľa odseku 1, v ktorých do účinnosti tohto zákona nebolo rozhodnuté o žiadosti o udelenie poverenia s ustanovenia § 39 ods. 4 a § 40 použijú rovnako.
 • Exekúcie podľa odseku 1 sa odo dňa účinnosti tohto zákona odkladajú.
 • Ak sa v konaniach podľa odseku 1 nepreukáže opak, platí, že sú tu dôvody na zastavenie exekúcie podľa § 57 ods. 1 písm. m)
 • Ak oprávnený návrh na vykonanie exekúcie nedoplní v lehote podľa odseku 1, súd exekúciu zastaví.

a ak oprávnený návrh na vykonanie exekúcie doplní v lehote podľa odseku 1, súd preskúma či je daný dôvod na zastavenie exekúcie podľa § 57 ods. 1 písm. m), a ak exekúciu nezastaví, rozhodne o pokračovaní exekúcie.

Odklad exekúcie v týchto konaniach nastane priamo zo zákona, účinnosťou pripravovanej novely. Oprávnený bude musieť v lehote 30 dní od účinnosti novely predložiť súdnemu exekútorovi vyžadované doklady. Ten ich následne postúpi exekučnému súdu na preskúmanie. V prípade ak to oprávnený v súčinnosti so súdnym exekútorom v lehote nedoplní, exekúciu súd zastaví.

Odklad exekúcie znamená, že exekútor nebude inkasovať prostriedky z bánk, od zamestnávateľov, od platiteľov iného príjmu atď. Je to opäť skutočnosť, ktorá spôsobí výpadok inkasa súdneho exekútora.

Exekučný súd bude musieť v každom prípade vydať rozhodnutie. Súd rozhodne uznesením tak, že exekúciu zastaví, alebo rozhodne o pokračovaní v exekúcii.

ZÁVER

Je nevyhnutné, aby súdny exekútor poskytol oprávnenému maximálnu súčinnosť pri špecifikovaní konaní, ktorých sa uvedená zmena týka. V tomto prípade je komunikácia oprávnený a exekútor mimoriadne dôležitá, nakoľko súdny exekútor má množstvo povinností spojených s odkladom exekúcie a v tej súvislosti so zabezpečením zákonnosti celej exekúcie.

Táto zmena prinesie vysoké nároky na administratívu oprávneného a kanceláriu súdneho exekútora a samozrejme sa zvýšia hotové výdavky v exekučnom konaní a aj na strane oprávneného. V tejto súvislosti je potrebné povedať, že zvýšenie hotových výdavkov bude na ťarchu povinného.

Ako súd bude posudzovať podmienky právneho vzťahu zo zmenky, aká bude aplikačná prax súdov pri preskúmavaní podmienok exekučného konania ukáže budúcnosť. Na tomto mieste stojí aj za zmienku úvaha o preťaženosti súdov pribúdajúcou agendou. V tej súvislosti sa dá predpokladať, že rozhodovanie exekučných súdov o tom, či má súdny exekútor pokračovať v exekúcii, alebo o zastavení exekúcie bude prebiehať niekoľko mesiacov. Z praxe nášho úradu sme zvyknutí na to, že súd rozhoduje o podaní exekútora, alebo účastníkov konania niekoľko mesiacov alebo rokov.

Účinnosť nadobudne zákon dňom vyhlásenia. Budeme Vás informovať, kedy, k akému dátumu táto skutočnosť nastane.

Novela prinesie množstvo nezodpovedaných otázok a preto sa budeme tešiť na odbornú diskusiu, ktorú novela prinesie.

Poznámka redakcie – Táto novela bola publikovaná pod číslom 438/2015 Z.z. dňa 23.12.2015

 

JUDr. Anetta Demešová
Súdna exekútorka
1.mája 1053
952 01 Vráble

WWW.EXEKUTORDEMESOVA.SK

About JUDr. Anetta Demešová

Exekútorský úrad JUDr. Demešová Anetta – výkon nútených súdných rozhodnutí, exekútorské služby a vymáhanie pohľadávok. Exekútorský úrad vykonáva dražby hnuteľných vecí a dražby nehnuteľných vecí a majetku na základe v zmysle zákona. Právne poradenstvo a rady ohľadom exekúcii

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť