Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Dôležita zmena v zákone o zdravotnom poistení od 1. Mája 2015 – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Dôležita zmena v zákone o zdravotnom poistení od 1. Mája 2015

Dôležita zmena v zákone o zdravotnom poistení od 1. Mája 2015

V tieni kauzy Váhostav zostala nepovšimnutá dôležitá novela zákona o zdravotnom poistení 580/2004 Z.z. Táto novela sa týka viacerých ustanovení zákona 580/2004 Z. Z. v tomto článku sa zameriam na jednu veľmi zásadnú, ktorá bude mať nadväznosť na vykonanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2014 a to zmena v úprave doručovania výkazu nedoplatkov.

Ako je čitateľom tohto webu iste známe ročného zúčtovanie sa robí od roku 2012 formou rozhodnutia zdravotnej poisťovne – výkazu nedoplatkov. Tento sa samozrejme doručuje platiteľom poistného. Od výsledku ročného zúčtovania závisí výška preplatku/nedopatku platiteľa poistného ako i výška jeho ročných preddavkov. Vykonanie ročného zúčtovania a jeho riadne doručenie teda má význam , ktorý je myslím zbytočné zdôrazňovať.

Právny stav do 30.4.2015

Na vydávanie rozhodnutí zdravotnej poisťovne ( výkazu nedoplatkov ) sa nikdy nevzťahovali ustanovenia zákona o správnom konaní. To spôsobovalo problémy pri doručovaní, pretože platitelia ( najmä neplatiči ) často menili adresy, ktoré neoznamovali a boli problémy s doručovaním a vyznačovaním právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutí. V takom prípade sa používal inštitút verejnej vyhlášky, ktorý nahradzoval spôsob doručenia. Toto bolo upravené v § 17b ods. 4 zákona 580/2004 Z.z. Uvedené sa realizovalo tak, že sa rozhodnutie / výkaz nedoplatkov vyvesilo na obci posledného pobytu obvyklým spôsobom na 15 dní a v sídle zdravotnej poisťovne na rovnakú dobu. Uplynutím tejto doby sa považoval výkaz nedoplatkov za riadne doručený.

Právny stav od 1.5.2015

Od 1. Mája 2015 sa tento proces ruší a zdravotná poisťovňa už nebude doručovať písomnosti formou verejnej vyhlášky. Výkaz nedoplatkov sa bude doručovať na

a)právnickej osobe na adresu uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná,

b) samostatne zárobkovo činnej osobe na adresu jej miesta podnikania uvedenú v živnostenskom registri, obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná,

c) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, vrátane osôb uvedených v písmenách a) a b), na poslednú adresu sídla, miesta podnikania alebo trvalého pobytu (bydliska) oznámenú zdravotnej poisťovni pri plnení jej oznamovacích povinností (§ 23); fyzickej osobe aj na adresu poskytnutú z registra fyzických osôb, 51d) ak je odlišná od adresy oznámenej zdravotnej poisťovni.

Register fyzických osôb bude evidencia, ktorá umožní odbremenenie registra obyvateľov a budú do neho mať prístup vybrané orgány verejnej moci.

Výkaz nedoplatkov sa považuje za doručený

  1. dňom prevzatia písomnosti adresátom.
  2. deň, keď bolo prijatie písomnosti adresátom bezdôvodne odopreté.
  3. Ak zásielka doručovaná poštou ako doporučená zásielka s doručenkou a poznámkou “do vlastných rúk” bola zaslaná na všetky adresy podľa odseku 3, považuje sa za doručenú dňom, v ktorom poštový prepravca vrátil zásielku zdravotnej poisťovni, i keď sa adresát o tom nedozvedel.

Vybrané problémy doručovania

 

Uvedená zmena je zásadná z niekoľkých dôvodov

  1. Právoplatnosť rozhodnutia sa nebude odvodzovať od márneho uplynutia lehoty na prevzatie, ale od vrátenia zásielky poštovým prepravcom
  2. V prípade ak zdravotná poisťovňa sa pokúsi doručiť výkaz nedoplatkov na všetky jej známe adresy vymenované v § 17b ods. 3 zákona č. 580/2004 Z.z. a zásielky sa vrátia späť neprevzaté.

Problém

Vzniká otázka ako sa budú posudzovať prípady, keď sa adresát z objektívnych príčin ( napríklad choroba ) nebude zdržovať na adresách uvedených v § 17b ods. 3 zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení. Zákona na prvý pohľad túto situáciu nerieši. Jediné riešenie bude pravdepodobne vychádzať zo základných zásad správneho poriadku uvedených v § 3, ktoré sa v zmysle judikatúry použijú i na administratívne konanie na ktoré sa zákon o správnom konaní nevzťahuje.

Súdy pri tomto vychádzajú z § 3 ods. 7 zákona o správnom konaní, ktorý hovorí citujem

Ustanovenia o základných pravidlách konania uvedených v odsekoch 1 až 6 sa primerane použijú aj pri vydávaní osvedčení, posudkov, vyjadrení, odporúčaní a iných podobných opatrení.

Jednou zo základných zásad správneho konania je zásada aktívnej súčinnosti, ktorá vychádza z toho, že účastník konania je aktívnym prvkom konania. Táto zásada je vyjadrená v § 3 ods. 2 zákona č. 71/1967 S.b. citujem

Správne orgány sú povinné postupovať v konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa konanie týka a dať im vždy príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia, a uplatniť svoje návrhy. Účastníkom konania, zúčastneným osobám a iným osobám, ktorých sa konanie týka musia správne orgány poskytovať pomoc a poučenia, aby pre neznalosť právnych predpisov neutrpeli v konaní ujmu.

Podľa môjho názoru je teda pri výskyte objektívnych skutočností možné zohľadniť a zrušiť výkaz nedoplatkov i za predpokladu, že by predpisy o doručovaní boli formálne splnené. Na druhej strane je na platiteľovi poistného ako preukáže tieto skutočnosti.

JUDr. Samuel Diatka

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť