Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Dohoda o zvýšení kvalifikácie – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Dohoda o zvýšení kvalifikácie

Dohoda o zvýšení kvalifikácie

Dohoda o zvýšení kvalifikácie § 155 ZP,

Predovšetkým je potrebné upozorniť na terminologický pojem prehlbovanie kvalifikácie a zvýšenie kvalifikácie. Prehlbovanie kvalifikácie je i povinnosťou zamestnanca a tiež i povinnosťou zamestnávateľa ( prehlbovanie kvalifikácie ako napríklad účasť na školení a následnom preskúšaní napríklad na získanie certifikátu, atestácie ( lekár , prípadne šofér ). Za prehĺbenie kvalifikácie je možné považovať i rekvalifikáciu zdravotne postihnutého, prípadne rekvalifikáciu zamestnanca pri prechode na nové pracovisko. Prehĺbenie kvalifikácie je možné nariadiť zo strany zamestnávateľa a ide o výkon práce u zvýšenia kvalifikácie ide o vec dobrovoľnú.

To znamená, že prehlbovaním kvalifikácie môžeme rozumieť vzdelávanie, ktorým sa udržujú znalosti potrebné na výkon profesie ( typické povinné školenia slobodných povolaní ) , tak zvýšenie kvalifikácie je získanie spôsobilosti, ktorú zamestnanec predtým nemal. Zamestnanec k takémuto kroku nemôže byť nútený a neposlúchnutie príkazu zamestnávateľa nemôže byť považované za porušenie pracovnej disciplíny.

Ekonomickou podstatou dohody o zvýšení kvalifikácie je právny vzťah záväzok zamestnávateľa poskytnúť nad rámec svojich povinností plnenie zamestnancovi majetkovej povahy – náhradu mzdy , pracovné voľno a iné súvisiace plnenia ( napríklad predplatenie školného ) a záväzok zamestnanca zotrvať u zamestnávateľa po dobu určenú v zmluve o zvýšení kvalifikácie ( maximálne päť rokov ) a v prípade porušenia tohto záväzku povinnosť nahradiť pomernú časť nákladov , ktorú vynaložil zamestnávateľ.

Forma dohody.

Dohoda musí o zvýšení kvalifikácie musí byť písomná a to pod sankciou neplatnosti tohto právneho úkonu.

Náležitosti dohody o zvýšení kvalifikácie

Dohoda o zvýšení kvalifikácie musí obsahovať okrem označenia účastníkov

a) druh kvalifikácie a spôsob jej zvýšenia,

b) študijný odbor a označenie školy,

c) dobu, po ktorú sa zamestnanec zaväzuje zotrvať u zamestnávateľa v pracovnom pomere,

d) druhy nákladov a ich celkovú sumu, ktorú bude zamestnanec povinný uhradiť zamestnávateľovi, ak nesplní svoj záväzok zotrvať u neho v pracovnom pomere počas dohodnutej doby.

Odporúčaná náležitosť

Vyporiadanie nákladov na vzdelávanie ak zamestnanec zavinene neukončí vzdelanie na ktoré mu zamestnávateľ poskytol plnenie . V prípade absencie tejto úpravy by bolo potrebné riešiť toto buď ako náhradu škody , alebo bezdôvodné obohatenie ( podľa okolností prípadu ) , pretože na právne vzťahy upravené zákonníkom práce sa primerane vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Dohoda o zvýšení kvalifikácie

§ 155 ZP

Meno a priezvisko

Bydlisko

Narodený/á

ČOP

Ďalej len

Zamestnanec

Názov

Sídlo

IČO:

Evidovaný v Obchodnom registri OS Nitra oddiel Sro vložka číslo …..

Ďalej len

zamestnávateľ

uzatvárajú túto

Dohodu o zvýšení kvalifikácie

Predmet zmluvy

 1. Zamestnávateľ sa zaväzuje poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy a uhradiť ďalšie súvisiace náklady súvisiace so zvyšovaním kvalifikácie zamestnanca v študijnom odbore právo na právnickej fakulte Univerzity Komenského Bratislava za účelom zvýšenia kvalifikácie zamestnanca v pracovnom zaradení referent právnik.

II.

Výška plnenia

 1. Zamestnávateľ sa zaväzuje poskytnú zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy vo výške priemerného zárobku a uhradiť súvisiace výdavky so štúdiom ( školné, podľa predložených dokladov ) a to nasledovne

Pracovné voľno bude poskytnuté v rozsahu

a) v rozsahu potrebnom na účasť na vyučovaní,

b) dva dni na prípravu a vykonanie každej skúšky,

c) päť dní na prípravu a vykonanie záverečnej skúšky

e) desať dní na vypracovanie a obhajobu záverečnej práce, diplomovej práce

Súvisiace výdavky budú vyplatené do 15 dní po skončení kalendárneho mesiaca v ktorom budú predložené doklady preukazujúce ich vynaloženie.

Celková maximálna suma nákladov, súvisiaca so štúdiom sa určuje v sume 6000 Eur.

III.

Povinnosti zamestnanca

 1. Zamestnanec sa zaväzuje zotrvať v pracovnom pomere u zamestnávateľa päť rokov po skončení šúdia.
 2. Zamestnanec sa zaväzuje uhradiť zamestnávateľovi náklady spojené so štúdiom, alebo ich pomernú časť za predpokladu, že nezotrvá v pracovnom pomere po dobu uvedenú v článku tri bod 1. Náhrada nákladov zamestnancom sa pomerne zníži podľa počtu celých kalendárnych mesiacov zotrvania v pracovnom pomere po dni ukončenia štúdia.
 3. Do doby záväzku zotrvať v pracovnom pomere sa nezapočítava

a) výkonu mimoriadnej služby v období krízovej situácie alebo alternatívnej služby v čase vojny a vojnového stavu,

b) materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky podľa § 166,

c) neprítomnosti v práci z dôvodu výkonu nepodmienečného trestu odňatia slobody a väzby, ak došlo k právoplatnému odsúdeniu.

 1. Povinnosť zamestnanca uhradiť náklady zamestnávateľovi sa rovnako vzťahuje i na situáciu keď
 2. Zamestnanec skončí pracovný pomer pred ukončením štúdia
 3. Zamestnanec ukončil štúdium predčasne pre porušenie podmienok ustanovených študijným poriadkom a zákonom o vysokých školách.
 1. Povinnosť uhradiť náklady nevzniká zamestnancovi

a) zamestnávateľ v priebehu zvyšovania kvalifikácie zastavil poskytovanie pracovného voľna a náhrady mzdy, pretože sa zamestnanec bez svojho zavinenia stal dlhodobo nespôsobilý na výkon práce, pre ktorú si zvyšoval kvalifikáciu,

b) pracovný pomer sa skončil výpoveďou danou zamestnávateľom z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) alebo dohodou z tých istých dôvodov,

c) zamestnanec nemôže vykonávať podľa lekárskeho posudku prácu, pre ktorú si zvyšoval kvalifikáciu, prípadne stratil dlhodobo spôsobilosť vykonávať ďalej doterajšiu prácu z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. c),

d) zamestnávateľ nevyužíval v posledných 12 mesiacoch počas najmenej šiestich mesiacov kvalifikáciu, ktorú si zamestnanec zvýšil,

e) zamestnávateľ porušil ustanovenia tohto zákona vo vzťahu k zamestnancovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie podľa osobitného predpisu, a toto porušenie bolo zistené príslušným inšpektorátom práce a právoplatne o ňom rozhodol súd.

IV.

Záverečné ustanovenia

 1. Na túto dohodu sa vzťahujú primerane ustanovenie Zákonníka práce.
 2. Dohoda sa uzatvára v dvoch kópiách z ktorých každá má platnosť originálu a každá zmluvná strana obdrží po jednej kópii.
 3. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu.

V Nitre

12.01. 2016

Zamestnanec                     Zamestnávateľ

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť