Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Dohoda o zrážkach zo mzdy – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Dohoda o zrážkach zo mzdy

Dohoda o zrážkach zo mzdy

Základné náležitosti dohody o zrážkach zo mzdy

Forma

Písomná forma

Náležitosti

  1. Označenie zmluvných strán
  2. Označenie druhu zrážky s identifikáciou výšky sumy, splatnosti a platobných údajov ( účet )
  3. Dátum a podpis

Je potrebné poznamenať, že na dohodu o zrážkach zo mzdy sa dá pozerať dvoma spôsobmi

  1. Ako súhlas zamestnanca s vykonávaním zrážok zo mzdy nad rámec oprávnení zamestnávateľa ( zákonné zrážky )
  2. Ako na zabezpečovací prostriedok k pohľadávke. Na základe takejto dohody s treťou stranou bude zamestnávateľ vykonávať zrážky maximálne však vo výške , ktorá nepresiahne sumu , ktorú určujú predpisy o výkone rozhodnutí.

Zrážky zo mzdy , ktoré vykonáva zamestnávateľ bez súhlasu zamestnanca sú upravené v § 135 ods. 1 a 2 zákonníka práce

(1) Zo mzdy zamestnanca zamestnávateľ prednostne vykoná zrážky poistného na sociálne poistenie, preddavkov poistného na verejné zdravotné poistenie, nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na verejné zdravotné poistenie, príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnanec podľa osobitného predpisu, zrážky preddavku na daň alebo dane, nedoplatku preddavku na daň, daňového nedoplatku, nedoplatku, ktorý vznikol zavinením daňovníka na preddavku na daň a na dani vrátane príslušenstva a nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

    (2) Po vykonaní zrážok podľa odseku 1 môže zamestnávateľ zraziť zo mzdy len

a) preddavok na mzdu, ktorý je zamestnanec povinný vrátiť preto, že neboli splnené podmienky na priznanie tejto mzdy,

b) sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom,

c) peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov,

d) neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, štátnych sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ak je zamestnanec povinný ich vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia podľa osobitného predpisu,

e) nevyúčtované preddavky cestovných náhrad,

f) náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo jej časť, na ktorú zamestnanec stratil nárok alebo mu nárok nevznikol,

g) náhradu mzdy za dovolenku, na ktorú zamestnanec stratil nárok, prípadne na ktorú mu nárok nevznikol,

h) sumu odstupného alebo jeho časť, ktorú je zamestnanec povinný vrátiť podľa § 76 ods. 4.

Zrážky zo mzdy sa aj v takomto prípade môžu vykonávať len za predpokladu, že neprevýšia maximálnu výšku ustanovenú v predpisoch o výkone rozhodnutí ( tretinový systém ) .

VZOR ZMLUVY

Dohoda o zrážkach zo mzdy

§ 131 ZP

Meno a priezvisko

Bydlisko

Narodený/á

ČOP

Ďalej len

Zamestnanec

A

Názov

Sídlo

IČO:

Evidovaný v Obchodnom registri OS Nitra oddiel Sro vložka číslo …..

Ďalej len

zamestnávateľ

Uzatvárajú túto

Dohodu o zrážkach zo mzdy

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom o zrážkach zo mzdy zamestnanca vo výške ……….. počnúc dňom ………. v intervale ( mesačnom/ trojmesačnom…. ) za účelom uspokojenia pohľadávky zo zmluvy o pôžičke uzatvorenej medzi zamestnancom a spoločnosťou XYZ a.s. so sídlom ………… IČO: ……………. v sume ………….. .

Zrážky zo mzdy sa budú vykonávať počnúc ……….. do odvolania./ v počte X mesačných zrážok ( , ktoré môžu zodpovedať celkovej dĺžke splácania podľa splátkového kalendára )

Záverečné ustanovenia

Na túto dohodu sa primerane vťahujú ustanovenia Zákonníka práce o Občianskeho zákonníka.

Táto dohoda sa môže meniť, alebo rušiť iba písomne.

Zmluvné strany vyhlasujú . že zmluve porozumeli , vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu a na znak toho ju podpisujú

V Bratislave ……..

Zamestnanec                     Zamestnávateľ

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

One comment

  1. Dobrý deň. Môže ma zamestnávateľ nútiť podpísať dohodu o zrážke zo mzdy ak na tej dohode nie je uvedená suma ktorú treba zraziť a celková suma? Ešte som nespôsobil žiadnu škodu. Vraj ju mám podpísať ak náhodou škodu spôsobím.

    Za odpoveď ďakujem.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť