Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Dohoda o pracovnej činnosti – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Dohoda o pracovnej činnosti

Dohoda o pracovnej činnosti

Komentár

Forma zmluvy

Dohoda o pracovnej činnosti sa uzatvára písomne pod sankciou neplatnosti

Náležitosti zmluvy

označenie zmluvných strán

dohodnutá práca,

dohodnutá odmena za vykonanú prácu,

dohodnutý rozsah pracovného času

doba, na ktorú sa dohoda uzatvára.

Dohoda o pracovnej činnosti sa môže uzatvoriť len na dobu určitú najviac na 12 kalendárnych mesiacov.

Nepovinné náležitosti

Dohoda o stravnom

Dohoda o cestovných náhradách

Iné

Dohoda sa musí uzatvoriť najmenej jeden deň pred začatím výkonu práce. Nevyplýva to síce zo zákona, ale z nutnosti oznámiť sociálnej poisťovni dohodára pred začatím práce.

Dohoda o pracovnej činnosti sa môže uzatvoriť na práce , ktoré majú opakovaný charakter , ale jej rozsah je limitovaný. Na základe dohody o pracovnej činnosti možno vykonávať prácu v rozsahu najviac 10 hodín týždenne v priemere; priemer najviac prípustného rozsahu pracovného času sa posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená.

Zároveň je potrebné upozorniť na fakt, že dohody podliehajú odvodom do  sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne za podmienok upravenými zákonom 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a zákonom č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení.

Dohoda o pracovnej činnosti je v podstate veľmi podobná dohode o brigádnickej práci študentov s tým rozdielom, že na uzatvorenie dohody o pracovnej činnosti nie je potrebné skúmať status študenta. Na základe tejto dohody je možné vykonávať prácu v nižšom rozsahu ako na základe dohody o brigádnickej práci študentov 10 hodín týždenne v priemere oproti 20 hodinám v priemere týždenne.

VZOR

Dohoda o pracovnej činnosti

 • 228 ZP

 

Názov : Prvá lesná a.s.

Sídlo : Pod Horou 1, 949 01 Nitra

IČO: 333 000 11

Zapísaný v OR OS Nitra oddiel a.s. vložka č. 1000/N

Zastúpený Jánom Pekným , predsedom predstavenstva

ďalej len zamestnávateľ

a

Meno a priezvisko : Ján Novák

Narodený/r.č. 15.10.1995

Bytom : Nábrežná 58, 949 01 Nitra

Ďalej len zamestnanec

 

Uzatvárajú túto

Dohodu o pracovnej činnosti

I.

Predmet zmluvy

 1. Dojednaná pracovná úloha spočíva v zabezpečení pomocných administratívnych prác

 

II.

Rozsah pracovného času

 1. Práce budú vykonávané v každý pondelok od 8:00-15:00 hod.
 2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1. júna 2015 do 30.septembra 2015.

III.

Odmena za vykonanú prácu

Odmena za vykonanú prácu predstavuje 3 Eur / hodinu práce. Odmena je splatná do 10 dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

 

IV.

Povinnosti zamestnanca

 1. a) vykonávať práce zodpovedne a riadne a dodržiavať podmienky dohodnuté v dohode,
 2. b) vykonávať práce osobne,
 3. c) dodržiavať právne predpisy vzťahujúce sa na prácu nimi vykonávanú, najmä právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, dodržiavať ostatné predpisy vzťahujúce sa na prácu nimi vykonávanú, najmä predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, s ktorými boli riadne oboznámení,
 4. d) riadne hospodáriť so zverenými prostriedkami a strážiť a ochraňovať majetok zamestnávateľa pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím,
 5. e) písomne oznamovať zamestnávateľovi bez zbytočného odkladu všetky zmeny, ktoré sa týkajú jeho pracovnoprávneho vzťahu a súvisia s jeho osobou, najmä zmenu jeho mena, priezviska, trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, adresy pre doručovanie písomností, a ak sa so súhlasom zamestnanca poukazuje výplata na účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, aj zmenu bankového spojenia.

V.

Povinnosti zamestnávateľa

 1. a) utvárať zamestnancom primerané pracovné podmienky zabezpečujúce riadny a bezpečný výkon práce, najmä poskytovať potrebné základné prostriedky, materiál, náradie a osobné ochranné pracovné prostriedky,
 2. b) oboznámiť zamestnancov s právnymi predpismi a ostatnými predpismi vzťahujúcimi sa na prácu nimi vykonávanú, najmä s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 3. c) poskytnúť zamestnancom za vykonanú prácu dohodnutú odmenu a dodržiavať ostatné dohodnuté podmienky; nároky zamestnanca alebo iné plnenia v jeho prospech nemožno dohodnúť pre zamestnanca priaznivejšie, ako sú nároky a plnenia vyplývajúce z pracovného pomeru,

 

VI.

Náhrada škody

 1. Zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi, s ktorým uzatvoril dohodu , za škodu spôsobenú zavineným porušením povinností pri výkone práce alebo priamej súvislosti s ním rovnako ako zamestnanec v pracovnom pomere.
 2. Zamestnávateľ zodpovedá zamestnancovi za škodu, ktorú utrpel pri výkone práce podľa uzatvorenej dohody alebo v priamej súvislosti s ním, rovnako ako zamestnancom v pracovnom pomere.

 

VII.

Náhrady

 1. Zamestnancovi patrí / nepatrí náhrada cestovných výdavkov rovnako ako zamestnancovi v pracovnom pomere.
 2. Zamestnancovi patrí/nepatrí stravné za rovnakých podmienok ako zamestnancovi v pracovnom pomere

( uvedený bod je voliteľný , ale dôležitý, pretože pre uznanie daňových výdavkov tohto typu zamestnancovi pracujúcemu na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru nevznikajú tieto nároky automaticky, ale je ich možné dohodnúť )

VIII.

Ukončenie dohody

Okamžite ukončiť túto dohodu je možné len v prípadoch, kedy je okamžite možné ukončiť pracovný pomer.

Každá zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od tejto dohody v 15 dňovej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť od doručenia druhej zmluvnej strane.

IX.

Záverečné ustanovenia

Na otázky výslovne neupravené touto dohodou sa vzťahujú primerane ustanovenia Zákonníka práce v platnom znení.

Dohoda sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch z ktorých každá má platnosť originálu. Po jednom vyhotovení obdrží každá zmluvná strana.

Túto dohodu je možné meniť len formou písomných a číslovaných dodatkov.

Strany vyhlasujú, že táto dohoda vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu , dohodu si prečítali a porozumeli jej.

 

V Nitre 31.3.2015

 

Zamestnávateľ                                                                                                                              Zamestnanec

 

.

 

[wpdm_package id=2583 template=”link-template-default.php”]

.

JUDr. Samuel Diatka

.

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

2 komentáre

 1. Pracovala som v denných smenách 12 hodín. Pondelok až v piatok. Sviatky , soboty a nedele som mala voľno. Moja nadriadená mi však vykazovala 4-zmennú pracovnú činnosť, sviatky som nemala preplatené. Jednalo sa o roky 2OO9,2010, 2011. Inšpektorát práce sa vyjadril, že mám nárok, môžu prísť na kontrolu,ale že môžem prísť o zamestnanie. Pracovný čas som si snímala, čo však s podkladmi pre odmenu za prácu nesúhlasilo. Po troch rokoch už nemám nárok na kontrolu?

  • Vážená pani,

   z odpovede inšpektorátu práce nevyplýva prílišná ochota vykonávať svoje kompetencie. Na druhej strane majú pravdu v tom, že zamestnávateľ určite podnikne kroky na svoju obranu a využije svoju prevahu, ktorú v pracovnoprávnom vzťahu má. Toto však nie je dôvod na to, aby odmietol vykonať svou zákonnú kompetenciu. Práve nečinnosť štátnych orgánov umožňuje konanie, ktoré ste popísala.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť