Home » Články » Dodanie tovaru s montážou a inštaláciou. Vznik daňovej povinnosti

Dodanie tovaru s montážou a inštaláciou. Vznik daňovej povinnosti

Česká spoločnosť platiteľ DPH v ČR , dodá podnikateľovi – fyzickej osoba tovar ( technológiu ) , ktorú aj uvedie do prevádzky. Vznikajú českej spoločnosti z titulu dodania tovaru v SR nejaké povinnosti.

Uvedenú situáciu je potrebné posudzovať z hľadiska viacerých ustanovení zákona o DPH platného v SR. Predovšetkým je potrebné riešiť , kde je miesto dodania tovaru. V zmysle § 13 ods. pím. b) zákona č. 222/2004 Z.z. )ak je dodanie tovaru spojené s inštaláciou alebo montážou dodávateľom alebo na jeho účet, je miesto, kde je tovar inštalovaný alebo zmontovaný. Inými slovami miestotom dodania toavru je v tomto prípade Slovenská republika.

V tejto súvislosti je potrebné riešiť otázku, či je potrebná registrácia spoločnosti z ČR ako zahraničnej osoby , alebo nie. Fyzická osoba podnikateľ nie je síce platiteľom DPH ako vyplynulo z otázky , ale na druhej strane je považovaný za zdaniteľnú osobu, ktorá vykonáva ekonomickú činnosť.

V takomto prípade sa uplatní princíp uvedený v § 69 ods. 2 ZDPH , kedy zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko v tuzemsku, je povinná platiť daň pri službách uvedených v § 16 ods. 1 až 4, 10 a 11 a pri tovare okrem tovaru dodaného formou zásielkového predaja, ktoré jej dodala zahraničná osoba z iného členského štátu alebo zahraničná osoba z tretieho štátu, ak miesto dodania služby alebo tovaru je v tuzemsku.

Inými slovami, keďže ide o dodanie tovaru s miestom dodania v Slovenskej republike uplatní sa tuzemský prenos daňovej povinnosti. Fyzická osoba bude povinná do 25 nasledujúceho mesiaca podať daňové priznanie a odviesť daň v zmysle § 78 ods. 3 ZDPH. Keďže nie je platiteľom DPH nemôže si daň odpočítať.

Česká spoločnosť vystaví faktúru bez DPH a nemusí sa registrovať na území SR, pretože dodáva tovar, kde je osobou povinnou platiť DPH príjemca § 5 ods. 1 písm. b) ZDPH

Slovenská spoločnosť platiteľ DPH dodáva tovar inej Slovenskej spoločnosti ale táto ho spotrebuje v Českej republike. Ako posúdiť tento prípad z hľadiska DPH.

Predovšetkým je potrebné poznamenať, že otázka neobsahuje všetky potrebné údaje pre daňov= posúdenie, preto budeme musieť pracovať s alternatívnymi variantami.

  1. Varianta

Tovar bude druhej slovenskej spoločnosti odovzdaný s prepravou. V takom prípade je miesto dodania tovaru tam, kde sa preprava začína – teda SR § 13 ods. 1 pím. a) ak je dodanie tovaru spojené s odoslaním alebo prepravou tovaru, je miesto, kde sa tovar nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava tovaru osobe, ktorej má byť tovar dodaný, začína uskutočňovať, s výnimkou podľa písmena b), odseku 2 a § 14, a faktúra bude vystavená so slovenskou daňou a to , kde si druhá spoločnosť spotrebuje tovar, prípadne si premiestni do Rakúska je jej problém.

  1. Varianta

Tovar bude prepravený do ČR . V takom prípade budú za predpokladu splnenia podmienok § 43 ZDPH dané podmienky pre intrakomunitárne dodanie toavru, čo v praxi znamená, že

  1. Slovenská spoločnosť by musela byť idnetifikovaná pre daň v ČR( použiť pri objednávke české IČO DPH
  2. Musela by nastať reálna preprava tovaru do Českej republiky

Tieto skutočnosti musí mať Slovenská spoločnosť preukázané nasledovne

a) kópiou faktúry,

b) dokladom o odoslaní tovaru, ak prepravu tovaru zabezpečí dodávateľ alebo odberateľ poštovým podnikom, alebo kópiou dokladu o preprave tovaru, v ktorom je potvrdené odberateľom alebo osobou ním poverenou prevzatie tovaru v inom členskom štáte, ak prepravu tovaru zabezpečí dodávateľ alebo odberateľ osobou inou ako poštovým podnikom; ak platiteľ takú kópiu dokladu o preprave tovaru nemá, prevzatie tovaru v inom členskom štáte je povinný preukázať iným dokladom,

c) potvrdením o prijatí tovaru odberateľom alebo osobou ním poverenou, ak prepravu tovaru vykoná dodávateľ alebo odberateľ; toto potvrdenie musí obsahovať

1. meno a priezvisko odberateľa alebo názov odberateľa a adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava,

2. množstvo a druh tovaru,

3. adresu miesta a dátum prevzatia tovaru v inom členskom štáte, ak prepravu tovaru vykoná dodávateľ, alebo adresu miesta a dátum skončenia prepravy, ak prepravu tovaru vykoná odberateľ,

4. meno a priezvisko vodiča pozemného motorového vozidla uvedené paličkovým písmom a jeho podpis,

5. evidenčné číslo pozemného motorového vozidla, ktorým sa uskutočnila preprava tovaru, a

d) inými dokladmi, najmä zmluvou o dodaní tovaru, dodacím listom, dokladom o prijatí platby za tovar, dokladom o platbe za prepravu tovaru.

Tieto skutočnosti musí mať preukázané do konca šiesteho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy sa preukázalo nadobudnutie tovaru.

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť