Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Daňové výdavky v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. V. časť – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Daňové výdavky v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. V. časť

Daňové výdavky v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. V. časť

Daňové výdavky u osôb s príjmami podľa § 6 zákona č. 595/2003 Z.z ( ZDP )

 

V tomto článku sa budeme zaoberať uplatnením daňových výdavkov fyzických osôb, ktoré podnikajú, respektíve vykonávajú inú samostatne zárobkov činnosť. Dotkneme sa i daňových výdavkov daňovníkov, ktorý prenajímajú nehnuteľnosť. Táto skupina daňovníkov je má najširšie možnosti uplatnenia daňových výdavkov

Daňové výdavky si môžu vyššie uvedené osoby uplatniť v zásade dvoma spôsobmi

  1. Paušálne výdavky
  2. Preukázateľné daňové výdavky

Paušálne výdavky

 

Pôvodne prakticky neobmedzená možnosť sa dostala do pozornosti štátu a postupnými úpravami tento spôsob uplatnenia daňových výdavkov je čoraz viac obmedzený.

V súčasnej dobe ( teda za zdaňovacie obdobie roka 2013 ) je možné uplatniť paušálne výdavky pri príjmoch podľa § 6 ods. 1,2 a 4 ZDP ( teda už nie na príjmu z prenájmu § 6 ods. 3 ZDP ) a to i kombinovane. Zákon umožňuje, aby daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 Príjmy z podnikania z inej samostatnej zárobkovej činnosti si uplatnil daňové výdavky jedným spôsobom a pri príjmoch
z použitia diela a umeleckého výkonu § 6 ods. 4 ZDP si uplatnil daňové výdavky odlišným spôsobom.

Paušálne výdavky si môže daňovník uplatniť za predpokladu, že nie je platiteľom DPH, respektíve je platiteľom DPH len časť zdaňovacieho obdobia. Maximálna suma paušálnych výdavkov je obmedzená na 5040 Eur ročne , pričom za každý i začatý mesiac podnikania, inej samostatne zárobkovej činnosti a poberania príjmov z použitia diela a použitia umeleckého výkonu v priebehu zdaňovacieho obdobia, uplatňuje tieto výdavky najviac vo výške 420 eur mesačne. Inými slovami ak podniká, respektíve vykonáva inú činnosť , alebo poberá príjmy len časť roka tak sa jeho možnosť paušálnych výdavkov kráti.

V paušálnych výdavkoch sú zahrnuté všetky výdavky s výnimkou zaplateného poistného a príspevkov, ktoré je daňovník povinný platiť v súvislosti s dosahovaním príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2.

Tu vidím istý výkladový problém, pretože nie je sporu, že sa tým myslí poistné na verejné zdravotné poistenie , sociálne poistenie ( aj dobrovoľné ) , ale poistné, ktoré je povinné pri výkone istých typov regulovaných činností ( napríklad lekári, daňoví poradcovia, advokáti ) by sem teoreticky mohlo patriť tiež. Zákon totiž druh poistenia nevymedzuje.

V tejto súvislosti je dobre pripomenúť, že voľba daňových výdavkom paušálom je nevratná a po lehote na podanie daňového priznania nie je možné túto voľbu zmeniť. Vyplýva to z § 6 ods. 14 ZDP.

Okrem to je dobré pripomenúť potrebu úpravy základu dane pri prechode z paušálnych výdavkov na preukázané daňové výdavky v zmysle § 51a ZDP.

Príklad 1

Daňovník dosiahol príjem z podnikateľskej činnosti v sume 4000 Eur, z činnosti znalca dosiahol príjem 3000 Eur a okrem toho dostal honorár za opätovné vydanie jeho publikácie v sume 1000 Eur. Nie je platiteľom DPH . Činnosť vykonával celý rok.

Daňovník sa rozhodol pri príjmoch z podnikateľskej činnosti § 6/1 ZDP a z činnosti znalca § 6/2 ZDP uplatniť preukázateľné daňové výdavky. Z z autorského honoráru si uplatní sumu paušálnych výdavkov vo výške 400 Eur

V danom príklade boli sumy príliš nízke takže sa neprejavilo obmedzenie paušálnych výdavkov hornou hranicou 5040 Eur ( od účinnosti zákona 395/2012 Z.z. )

Týmto zákonom došlo k obmedzeniu hornej hranice paušálnych výdavkov na sumu 5040 Eur , pričom v prípade začatia podnikania v priebehu kalendárneho roka sa za každý aj začatý mesiac podnikania uplatní suma 420 Eur ( 12*420 =5040 )

Príklad 2

Daňovník dosiahol príjem z podnikateľskej činnosti v sume 15 000 Eur. Činnosť začal vykonávať 1.4.2013. Daňovník sa rozhodol uplatniť daňové výdavky paušálom. Nie je platiteľom DPH. V jeho prípade sa obmedzenie prejaví , pretože horná hranica paušálnych výdavkov, ktoré si môže uplatniť je 5040 Eur a nie 6000 Eur ako by vychádzalo vynásobením ( 15000*0,4=6000 Eur ) a tiež sa tu uplatní druhé obmedzenie – daňovník začal vykonávať činnosť až od štvrtého mesiaca teda suma 5040 sa v jeho prípade zníži o 3×420 Eur pripadajúce na prvé tri mesiace čo nepodnikal. Maximálny paušálny výdavok teda bude 3780 Eur .

Daňové výdavky v preukázateľnej výške

 

Definícia daňového výdavku je uvedená v § 2 písm. i) ZDP a okrem toho sú veľmi dôležité obmedzenia uvedené v § 19 ZDP a § 21 ZDP. V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že u fyzických osôb výsledok hospodárenia , respektíve čiastkový základ dane vyjde v podstate z účtovníctva, ktorý je modifikovaný ustanoveniami ZDP najmä § 17. Tí čo účtovníctvo nevedú postupujú v podstate iba podľa ZDP.

Z definície daňového výdavku vyplýva, že

  1. výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov
  2. preukázateľne vynaložený daňovníkom
  3. zaúčtovaný v účtovníctve 1daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka podľa § 6 ods. 11 ( daňová evidencia ) , ak tento zákon neustanovuje inak,

Okrem toho ZDP limituje uplatnenie daňových výdavkov

  1. zákonnými limitmi – daňový výdavok uplatniteľný len do výšky limitu ( napríklad stravné, cestovné )
  2. do výšky príjmu (napríklad pri cenných papieroch )
  3. sú podmienené úhradou ( napríklad nájomné platené fyzickej osobe )

     

Daňové výdavky vyplývajú jednak z bežných udalostí – napríklad nákup propagačných predmetov

Daňové výdavky, ktoré vyplývajú výlučne zo zákonných ustanovení a vyplývajú z techniky účtovania – napríklad rezervy, opravné položky a podobne.

 

Zásada vecnej a časovej súvislosti

Okrem toho daňovník je povinný rešpektovať zásadu vecnej a časovej súvislosti zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov v príslušnom zdaňovacom období. § 2 písm. j) ZDP.

To v praxi znamená, že príjmy a výdavky sa vykazujú v tom zdaňovacom období s ktorým vecne a časovo súvisia. Ak táto zásada nebola dodržaná je nutné podať dodatočné daňové priznanie § 17 ods. 15 ZDP s jedinou výnimkou a o keď sa daňový subjekt pomýlil vo vlastný neprospech – inými slovami vykázal vyšší základ dane ( výsledok hospodárenia ) ako mal tým, že zahrnul do základu dane vyššie príjmy ( výnosy) ako mal, alebo nižšie výdavky ( náklady ) ako mohol . V takom prípade sa môže rozhodnúť buď ísť cestou dodatočného daňového priznania, alebo táto oprava bude súčasťou výsledku hospodárenia za bežné zdaňovacie obdobie , avšak len za predpokladu, že nezaniklo právo na vyrubenie dane.

Príklad 3

Fyzická osoba v roku 2013 zistila, že v roku 2012 zabudla zaúčtovať výdavok na opravu auta v sume 500 Eur. V dôsledku toho vykázala vyššíí ČZD podľa § 6 ods. 1 ZDP. Daňovník má možnosť rozhodnúť sa medzi dodatočným daňovým priznaním alebo zaúčtovaním tohto nákladu v roku 2013, pretože sa pomýlila vo vlastný neprospech a teda sú dané podmienky uvedené v § 17 ods. 29 ZDP

Príklad 4

Fyzická osoba v roku 2013 zistila, že v roku 2012 zabudla zaúčtovať príjem za službu v sume 500 Eur. V dôsledku toho vykázala nižší ČZD podľa § 6 ods. 1 ZDP. Daňovník nemá možnosť rozhodnúť sa medzi dodatočným daňovým priznaním alebo zaúčtovaním tohto nákladu v roku 2013. Musí podať dodatočné daňové priznanie, pretože sa pomýli v neprospech štátu a nie sú dané podmienky uvedené v § 17 ods. 29 ZDP.

Z uvedeného vyplýva, že vedeniu evidencií je nevyhnutné venovať náležitú pozornosť a aby som parafrázoval jeden citát Dane sú trestom za zle vedené účtovníctvo.

JUDr. Samuel Diatka

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť