Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Daňové výdavky v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. III. časť – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Daňové výdavky v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. III. časť

Daňové výdavky v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. III. časť

Daňové výdavky u osôb poberajúcich príjmy z kapitálového majetku § 7 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov

 

U týchto príjmov jestvuje špecifická úprava daňových výdavkov t dvoch dôvodov

 1. Na dosiahnutie príjmu z kapitálového majetku sa nevyžaduje od ich poberateľa väčšinou žiadna činnosť ( za nás pracujú peniaze )
 2. Veľká väčšina príjmov z kapitálového majetku nie je u jeho poberateľa zahŕňaná do čiastkového základu dane , ale ich zdaňovanie prebieha osobitným zjednodušeným spôsobom – zrážkovou daňou v zmysle § 43 zákona č. 595/2003 Z.z. . Toto v plnom rozsahu platí iba pre daňovníkov s neobmedzenou daňovou povinnosťou – daňových rezidentov SR a u príjmov zo zdrojov na území SR , ktorým sa predovšetkým budem v tomto článku venovať.

 

Na úvod si vymenujme druhy príjmov z kapitálového majetku, ktoré u fyzických osôb zákon 595/2003 Z.z. o dani z príjmov predpokladá v § 7

(1) Príjmami z kapitálového majetku, ak nejde o príjmy podľa § 6 ods. 1 písm. d), sú

a) úroky a ostatné výnosy z cenných papierov,

b) úroky, výhry a iné výnosy z vkladov na vkladných knižkách vrátane úrokov z peňažných prostriedkov na vkladovom účte, na účte stavebného sporiteľa a z bežného účtu okrem úrokov uvedených v § 6 ods. 5 písm. b),

c) úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek a úroky z hodnoty splateného vkladu v dohodnutej výške spoločníkov verejných obchodných spoločností,

d) dávky z doplnkového dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu; 35) rovnako sa posudzuje aj odstupné vyplácané podľa osobitného predpisu, 35)

e) plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku; rovnako sa posudzuje aj jednorazové vyrovnanie alebo odbytné vyplácané v prípade poistenia osôb pri predčasnom skončení poistenia,

f) výnosy zo zmeniek okrem príjmov z ich predaja,

g) príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia (vrátenia),

h) výnosy z dlhopisov a pokladničných poukážok.

V ďaľšom výklade budeme predpokladať, že daný príjem plynie rezidentovi SR a ide o príjem zo zdroja na území SR.

 1. úroky a ostatné výnosy z cenných papierov

  Spôsob zdaňovania zrážkovou daňou je uvedený v § 43 ods. 3 písm. a) zákona č. 595/2003 Z.z.. V tejto súvislosti je potrebné upozorniť na fakt, že i zmenka je cenný papier uvedený v § 2 písm. i) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a napriek tomu je režim zdaňovania mierne odlišný.

 2. úroky, výhry a iné výnosy z vkladov na vkladných knižkách vrátane úrokov z peňažných prostriedkov na vkladovom účte, na účte stavebného sporiteľa a z bežného účtu okrem úrokov uvedených v § 6 ods. 5 písm. b),

I v tomto prípade bude spôsob zdaňovania zrážkovou daňou uvedený v § 43 ods. 3 písm. a) zákona č. 595/2003 Z.z.

Jediná výnimka sú z úroky z peňažných prostriedkov na bežných účtoch, ktoré sa používajú v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti,

 1. úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek a úroky z hodnoty splateného vkladu v dohodnutej výške spoločníkov verejných obchodných spoločností,

Tieto príjmy za zahŕňajú do čiastkového základu dane a nezráža sa z nich daň zrážkou čo má okrem iného od 1.1.2011 tú milú súvislosť, že sa z nich odvádza poistné na verejné zdravotné poistenie.

 1. dávky z doplnkového dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu; 35) rovnako sa posudzuje aj odstupné vyplácané podľa osobitného predpisu, 35)

Osobitným predpisom sa rozumie zákon č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení.

Tento príjem sa zdaňuje zrážkou v zmysle § 43 ods. 3 písm. e) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Rovnako v tomto prípade je to jeden z mála príjmov u ktorých je daňová povinnosť vysporiadaná zrážkou u ktorého je možné uplatniť daňový výdavok v zmysle § 43 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

 1. plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku; rovnako sa posudzuje aj jednorazové vyrovnanie alebo odbytné vyplácané v prípade poistenia osôb pri predčasnom skončení poistenia,

V tomto prípade ide o príjem zdaňovaný zrážkovou daňou v zmysle § 43 ods. 3 písm. f) a platí o ňom primerane všetko čo bolo povedané u príjme podľa § 7 ods.1 písm. d) zákona č. 595/2003 Z.z..

 1. výnosy zo zmeniek okrem príjmov z ich predaja,

Tieto sa z nezrážajú zrážkovou daňou , ale zahŕňajú do čiastkového základu dane.

 1. príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia (vrátenia),

Ide o príjem, ktorý podlieha dani zrážkovej dani v zmysle § 43 ods. 3 pím. b) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov

Tento príjem má dve špecifiká

Za prvé zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov vo svojom ustanovení § 7 ods. 5 priamo určuje výpočet základu dane z tohto príjmu tým, že ustanovuje, že príjmom sa rozumie citujem

Do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie suma, o ktorú úhrn príjmov podľa odseku 1 písm. g) prevyšuje úhrn vkladov podielnika; za vklad podielnika sa považuje predajná cena vyplateného (vráteného) podielového listu pri jeho vydaní. Ak úhrn vkladov podielnika prevyšuje úhrn príjmov podľa odseku 1 písm. g), na rozdiel sa neprihliada.

Inými slovami čiastkový základ dane je rozdiel medzi vkladmi a výnosmi z vyplateného ( vráteného podielového listu ) pričom na stratu sa neprihliada.

Za druhé jedine pri tomto druhu príjmu u daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou a zo zdrojov na území SR je možné zrazenú daň považovať za preddavok na daň, pretože ide o príjem uvedený v § 43 ods. 6 písm. c) zákona č. 595/2003 Z.z.

U ostatných druhov príjmov zrážaných zrážkovou daňou u rezidentov SR je možnosť odpočítania zrážkovej dane ako preddavku nemožná od 1.1.2011 konkrétne od účinnosti zákona 548/2010 Z.z.

 1. výnosy z dlhopisov a pokladničných poukážok.

  U tohto druhu príjmu sa a u rezidentov SR – fyzických osôb a príjmom zo zdrojov na území SR zahŕňa tento príjem do základu dane a nezráža sa zrážkovou daňou.

  V tejto súvislosti sa žiada poznamenať, že za výnos sa nepovažuje len úrokový výnos , ale aj výnos, ktorý vzniká ako diskont pri nákupe – inými slovami, že osoba kúpi cenný papier za nižšiu ako nominálnu sumu.

Čo sa daňových výdavkov týka u príjmom z kapitálového majetku tieto sú upravené na dvoch miestach

 • v samotnom § 7 a ide o odseky 4,5,6,7 zákona č. 595/2003 Z.z.
 • keďže zároveň ide poväčšine o príjmy zrážané zrážkovou daňou podľa § 43 je potrebné vziať do úvahy i ustanovenia § 43 ods. 5,9 a 10 zákona č. 595/2003 Z.z.

Právna úprava daňových výdavkov v § 7 zákona č. 595/2003 Z.z.

Predovšetkým je potrebné rozlišovať medzi príjmami, ktoré nepodliehajú zrážkovej dani. a príjmami, ktoré podliehajú zrážkovej dani.

Príjmy podliehajúce zrážkovej dani

Ide o plnenia uvedené v § 7 ods. 1 písm. a, b, d, e a g) zákona č. 595/2003 Z.z. . Tieto plnenia ak plynú zo zdrojov na území SR nie sú u daňovníka – fyzickej osoby súčasťou čiastkového základu dane a neuvádzajú sa v daňovom priznaní . Uvedené vyplýva z § 4 ods. 7 zákona a § 17 ods. 3 písm. a) a § 7 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z.z. Jedinou výnimkou sú príjmy uvedené v § 7 ods. 1 písm. g) zákona č. 595/2003 Z.z. (príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia (vrátenia) ) , ktoré síce podliehajú zrážkovej dani, ale daňovník – fyzická osoba rezident SR ich má možnosť považovať za preddavok na daň ako jediný druh príjmu , pretože mu to umožňuje § 43 ods. 6 písm. c) zákona č. 595/2003 Z.z. . Od účinnosti zákona 548/2010 Z.z. účinnej od 1.1.2011 sa dá povedať, že ide o jedinú platnú výnimku, kedy daňovník – fyzická osoba s neobmedzenou daňovou povinnosťou môže daň vyberanú zrážkou použiť ako preddavok na daň.

U príjmov podliehajúcim zrážkovej dani platí zásada, že základom dane je hrubý príjem ak zákon 595/2003 Z.z. o dani z príjmov neustanovuje inak. Nebolo by to pravidlo, keby z neho nejestvovala minimálne jedna výnimka. V tomto prípade zákon o dani z príjmov určuje celkom tri výnimky.

Prvá výnimka je uvedená v § 43 ods. 5 písm. a) zákona č. 595/2003 Z.z.

Toto ustanovenie hovorí o výdavkoch v prípade príjmov pojmovo veľmi blízkych a to

e) dávku z doplnkového dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu [ § 7 ods. 1 písm. d)] ,

f) plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku [ § 7 ods. 1 písm. e)],

V tomto prípade je základom dane pre daň vyberanú zrážkou plnenie znížené o zaplatené vklady alebo poistné. Ak ide o dôchodok, rozdelia sa zaplatené vklady alebo poistné na obdobie poberania dôchodku; ak nie je obdobie poberania dôchodku dohodnuté, určí sa ako rozdiel medzi strednou dĺžkou života podľa údajov vyhlasovaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky a vekom daňovníka v čase, keď dôchodok začne po prvý raz poberať.

Pozorný čitateľ si určite všimol , že § 43 ods. 5 má ešte písmeno b) a c) , ale tieto ustanovenia sa vzťahujú na právnické osoby a na príjmy autorov, ktoré sú ale systematicky zaradené pod § 6 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov

Druhá výnimka je upravená v § 43 ods. 9 zákona č. 595/2003 Z.z.

Táto výnimka sa týka aj daňovníkov – fyzických osôb aj keď sa týka skôr techniky výpočtu výnosov vyplácaných správcovskou spoločnosťou citujem

Ak plynú výnosy z cenných papierov príjemcovi od správcovskej spoločnosti, je základom dane pre daň vyberanú zrážkou vyplácaný výnos z majetku v podielovom fonde znížený o príjmy prijaté správcovskou spoločnosťou, z ktorých sa daň vyberá zrážkou vrátane prijatých podielov na zisku, ktoré nie sú predmetom dane.

Táto výnimka v podstate vyjadruje zásadu , že ten istý príjem by nemal byť zdanený dvakrát.

Tretiu výnimku obsahuje § 43 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z.z.

Toto ustanovenie obsahuje jednal čisto procesné ustanovenia upravujúce výplatu a tiež to, že zrážka sa nevykoná v prípade ak príjemcom výnosu je podielový fond ( v takom prípade ide o zdanenie výnosu pri výplate podielového listu ) , prípadne obchodník s cennými papiermi, ktorý sa následne sám dostane do postavenia platiteľa dane a obdobná úprava pre zahraničné subjekty kolektívneho investovania , prípadne zahraničné správcovské spoločnosti.

To čo je kľúčové na účely tohto článku je fakt, že samotné pripísanie výnosu bez jeho výplaty ( v podstate zahrnutie výnosu do hodnoty podielového listu – teda zvýšenie jeho hodnoty ) nie je považované za pripísanie príjmu – a teda sa nezdaňuje a tiež to, že pri vyplatení (vrátení) podielového listu sa vykoná zrážka dane z kladného rozdielu medzi vyplatenou nezdanenou sumou a vkladom podielnika, ktorým je predajná cena podielového listu pri jeho vydaní.

Vzhľadom na to, že to je práve prípad kedy fyzická osoba – rezident sa môže rozhodnúť, že takúto daň bude považovať za preddavok na daň a potom bude takýto príjem tvoriť jeho čiastkový základ dane je dôležité poznamenať, že spôsob určenia základu dane uvedený v § 43 ods. 10 v podstate rovnaký ako je uvedený v § 7 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z.z. Rozdiel však je v tom, že pokiaľ osoba nedosahuje príjem, ktorý by bol aspoň 50% nezdaniteľnej sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 595/2003 Z.z. môže v dôsledku podania daňového priznania žiadať preplatok na dani. Na druhej strane by takýto príjem bol súčasťou vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie

Príjmy nepodliehajúce zrážkovej dani

V ustanovení § 7 zákona č. 595/2003 Z.z. sú dva druhy príjmov, ktoré nepodliehajú zrážkovej dani a to príjmy podľa § 7 ods. 1 písm. c,f) a písm. h) zákona č. 595/2003 Z.z.

Ide o tieto druhy príjmov

c) úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek a úroky z hodnoty splateného vkladu v dohodnutej výške spoločníkov verejných obchodných spoločností,

f) výnosy zo zmeniek okrem príjmov z ich predaja,

h) výnosy z dlhopisov a pokladničných poukážok.

V prípade ak sa daňovník rozhodne aj príjmy podľa § 7 ods. 1 písm. g) zákona č. 595/2003 Z.z. príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia (vrátenia), rozhodne zahrnúť do čiastkového základu dane a zrazenú daň považovať za preddavok postupuje pri zisťovaní čiastkového základu dane podľa § 7 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z.z. a teda do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie suma, o ktorú úhrn príjmov podľa odseku 1 písm. g) prevyšuje úhrn vkladov podielnika; za vklad podielnika sa považuje predajná cena vyplateného (vráteného) podielového listu pri jeho vydaní. Ak úhrn vkladov podielnika prevyšuje úhrn príjmov podľa odseku 1 písm. g), na rozdiel sa neprihliada. Inými slovami strata z tohto druhy príjmu nie je daňovo účinná.

Vzhľadom na druh príjmov uvedených v § 7 ods. 1 písm. c) a f) zákona č. 595/2003 Z.z. sa neuznávajú žiadne daňové výdavky. Jedinou zmenou je , že z tohto príjmu sa platí i poistenie na verejné zdravotné poistenie a preto vznikla nutnosť toto poistné uznať za daňový výdavok. Rovnako to platí i pre príjmy podľa § 7 ods. 1 písm. h) zákona č. 595/2003 Z.z. Toto sa zabezpečilo novelou 395/2012 Z.z. účinnou od 1.1.2013.

V pripravovanej novele zákona o dani z príjmov sa umožní, aby sa výnosy z hypotekárnych záložných listov zrážali zrážkovou daňou, čím tieto výnosy nebudú súčasťou vymeriavacieho základu. Uvedené má priniesť navrhované znenie § 7 ods. 1 písm. h)

JUDr. Samuel Diatka

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť