Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Daňové posúdenie postúpenia pohľadávok – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Daňové posúdenie postúpenia pohľadávok

Daňové posúdenie postúpenia pohľadávok

 

V zásade platí, že zákon o dani z príjmov  uznáva účtovné postupy aj na účely daňové ak nemá osobitnú úpravu. V tomto prípade je potrebné poznamenať, že zákon o dani z príjmov má osobitné ustanovenia o nakladaní s pohľadávkami tak v časti týkajúcej sa daňovníkov účtujúcim v sústave jednoduchého účtovníctva , alebo vedúcich daňovú evidenciu tak i daňovníkov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva.

 

Je to spôsobené rozličným prístupom zákona o dani z príjmov, kedy u daňovníkov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva, alebo vedúcich daňovú evidenciu sa zdaňuje je daňovo významný až príjem, respektíve výdaj finančných prostriedkov (§ 17 ods. 1 písm. a) ZDP) , tak u podvojného účtovníctva sa základ dane zisťuje z rozdielu medzi nákladmi a výnosmi (§ 17 ods. 1 písm. b) ZDP. )

 

Rovnako v tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že právna úprava postúpenia pohľadávok v zákone o dani z príjmov je odchylná od účtovníctva i z toho dôvodu, že pohľadávka predstavuje určitý medzistupeň – transformáciu pri obehu majetku , takže v hodnote pohľadávky sú už skryté aj určité operácie, ktoré mali vplyv na výsledok hospodárenia i na súvahu.

 

Účtovníctvo je dôležité najmä v prípade oceňovania pohľadávok, pretože  s obstarávacou cenou pohľadávok, z postúpenia pracuje zákon o dani z príjmov

 

V zmysle § 25 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve ( ďalej len ZoU )

 

Pohľadávky sa oceňujú

 1. obstarávacou cenou – pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania,
 2. menovitou hodnotou – pohľadávky pri ich vzniku

 

Daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva alebo vedúceho daňovú evidenciu

 

Pre tohto daňovníka je rozhodujúca právna úprava uvedená v § 17 ods. 12 písm. a )  ZDP a to bez ohľadu na to, či daňovník  vedie jednoduché účtovníctvo, alebo daňovú evidenciu.

 

Postupmi účtovníctva v JU účtovanie pohľadávok upravujú v § 14.

 

Tak ZDP ako i postupy účtovania v JU predpokladajú, že aj keď je pohľadávka postúpená za cenu nižšiu  ako je menovitá hodnota do základu dane sa zahrnie menovitá hodnota pohľadávky ( obstarávacia cena pohľadávky ) § 17 ods. 12 písm. a) ZDP  § 14 ods. 8 písm. d) respektíve § 14 ods. 9 písm. c) PU JU.  

 

Účtovne sa to prejaví tým spôsobom, že účtovná jednotka, ktorá pohľadávku postúpila urobí v rámci závierkových účtovných operácií zvýšenie základu dane ( zaúčtuje ostatný príjem do peňažného denníka ), ktorý zodpovedá rozdielu medzi prijatým príjmom za postúpenie pohľadávky a menovitou hodnotou postúpenej  pohľadávky.

 

To má potom okrem iného za následok fakt, že v prípade ak príjem za pohľadávku príde v nasledujúcom účtovnom období bude to príjem, ktorý nebude ovplyvňovať základ dane z príjmov, čo zabezpečuje z hľadiska účtovníctva § 14 ods. 10 písm. a) PU JU a z hľadiska dane z príjmov analogický dôsledok zabezpečuje aplikácia § 17 ods. 3 písm. c) ZDP , pretože ide o sumu , ktorá už bola u toho istého daňovníka zdanená podľa tohto zákona. Samozrejme, že uvedená operácia bude mať dopad na knihu pohľadávok

Výsledok – strata z postúpenia pohľadávky nie je uznaná ako daňový výdavok.

 

Príklad 1 Pán Ján vyfakturoval práce spoločnosti B s.r.o. FA v sume 1000 Eur.  Vzhľadom na finančné problémy spoločnosti B s.r.o. sa rozhodol postúpiť pohľadávku spoločnosti C a.s. za sumu 700 Eur. Spoločnosť C a.s. uhradila sumu za postúpenú pohľadávku v novembri 2013. Pán Ján zvýši základ dane o sumu 300 Eur  v rámci závierkových účtovných operácií v členení ostatný príjem  .

 

Príklad 2 Pán Ján vyfakturoval práce spoločnosti B s.r.o. FA v sume 1000 Eur.  Vzhľadom na finančné problémy spoločnosti B s.r.o. sa rozhodol postúpiť pohľadávku spoločnosti C a.s. za sumu 700 Eur. Spoločnosť C a.s. uhradila sumu za postúpenú pohľadávku vo februári 2014. Pán Ján zvýši základ dane o sumu 1000 Eur . Príjem 700 Eur v roku 2014 bude účtovať ako príjem neovplyvňujúci základ dane v peňažnom denníku

 

Daňovník účtujúci v sústave podvojného  účtovníctva.  

 

Tento daňovník musí zohľadňovať pri svojom rozhodovaní viacero ustanovení zákona o dani z príjmov a to z toho dôvodu, že v podvojnom účtovníctve je nutné zohľadňovať nielen príjem dosiahnutý postúpením, ale i možnosť tvorby opravnej položky k pohľadávke v zmysle § 20 ZDP , prípadne skúmať, či by bolo o vyradenie pohľadávky z účtovníctva uznaným daňovým výdavkom.

 

§ 17 ods. 28 ZDP zahŕňanie opravných položiek do základu dane

 

§ 19 ods. 3 písm. h)  ZDP vlastná pohľadávka

 

§ 21 ods. 2 písm. k) ZDP  cudzia pohľadávka

 

Pri účtovaní vlastných pohľadávok oceňovaných menovitou hodnotou sa v zmysle § 19 ods. 3 písm. h) porovnáva výška  príjmu z postúpenej pohľadávky a prípadná možnosť tvorby opravnej položky v zmysle § 20 ZDP

 

20% z hodnoty pohľadávky ak je táto po splatnosti viac ako  360 dní

50% z hodnoty pohľadávky ak je táto po splatnosti viac  ako  720 dní

100% z hodnoty pohľadávky ak je táto po splatnosti viac ako 1080 dní

 

To v praxi znamená, že výdavok pri postúpení pohľadávky je uznaný len do výšky príjmu z postúpenia, prípadne ak ide o pohľadávku na ktorú je možné tvoriť opravnú položku  tak do výšky takto vytvorenej opravnej položky. Keďže opravná položka sa môže tvoriť len na pohľadávky zahrnuté do príjmov ( nepremlčané a ktoré nie je možné započítať )  a  maximálne do výšky 100%    je i tu obmedzená možnosť uplatnenia straty ako daňového výdavku pri postúpení pohľadávok

 

Ešte výraznejšie je to v prípade pohľadávky nadobudnutej postúpením. U týchto pohľadávok rozdiel medzi hodnotou pohľadávky a nižším príjmom z jej postúpenia pri postúpení nadobudnutej pohľadávky ďalšiemu postupníkovi nie je možné uznať ako daňový výdavok s výnimkou ak ide o daňovníka v konkurze alebo reštrukturalizácii § 21 ods. 2. písm. k) ZDP . Na takéto pohľadávky je tiež možné tvoriť opravnú položku do výšky 100% § 20 ods.10 až 12 ZDP.  

 

Príklad účtovania

 

p.č. Doklad Popis Suma MD|DAL
1 OFA Vystavená FA                  1000 Eur 311|602
3 OFA Predaj pohľadávky           500 Eur    315| 646
5 ID Vyradenie pohľadávky         1000 Eur 546| 311
6 BU Príjem z postúpenia            500 Eur 221|315

 

 

Príklad 3 Spoločnosť A s.r.o. fakturovala spoločnosti B a.s. pohľadávku v sume 1000 Eur so splatnosťou 10.2.2012. Vzhľadom na to, že pohľadáva nebola do 31.12.2013 uhradená rozhodla sa 15.1.2013 postúpiť túto pohľadávku spoločnosti C a.s. za cenu 500 Eur. Spoločnosť C  uhradila cenu za postúpenie  v marci 2013.

 

V čase postúpenia pohľadávky nebolo možné tvoriť OP , pretože pohľadávka bola po splatnosti menej ako 360 dní. To znamená, že porovnávame príjem 500 Eur s menovitou hodnotou pohľadávky 1000 Eur. Spoločnosť A s.r.o. si môže uplatniť daňový výdavok len do výšky 500 Eur ,inými slovami je povinná zvýšiť základ dane o 500 Eur , pretože časť nákladu na účte 546 nie je daňovým výdavkom.

 

Príklad 4 Spoločnosť A s.r.o. fakturovala spoločnosti B a.s. pohľadávku v sume 1000 Eur so splatnosťou 10.2.2009. Vzhľadom na to, že pohľadáva nebola do 31.12.2013 uhradená rozhodla sa 15.1.2013 postúpiť túto pohľadávku spoločnosti C a.s. za cenu 500 Eur. Spoločnosť C  uhradila cenu za postúpenie  v marci 2013.

 

V čase postúpenia pohľadávky by bolo možné tvoriť OP vo výške 100%, pretože pohľadávka bola viac ako 1080 dní po splatnosti. Príjem z postúpenej pohľadávky síce je iba 500 Eur, ale do daňových nákladov si spoločnosť A s.r.o. uvedie plnú sumu pohľadávky. Spoločnosť A nie je povinná upravovať základ dane a celá suma na účte 546 je uznaný náklad.  

 

Opravné položky k pohľadávkam a postúpenie pohľadávky

 

Vzhľadom na to, že v čase postúpenia pohľadávky už môžu byť vytvorené opravné položky  k pohľadávke musíme sa s uvedeným faktom vysporiadať tak daňovo ako i účtovne.

 

Z hľadiska účtovníctva to v praxi znamená, že postúpením pohľadávky dochádza k vyradeniu majetku predajom a preto zrušenie vytvorenej opravnej položky  sa účtuje na ťarchu vecne príslušného súvahového účtu opravných položiek so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu majetku. Vzhľadom na to, že opravné položky k pohľadávkam sú daňovým výdavkom za podmienok uvedených v § 20 ZDP musíme sa s nimi vysporiadať i daňovo. Ako to nám hovorí § 17 ods. 28 písm. a) ZDP , ktorý rieši nakladanie s daňovo uznanými opravným položkami citujem …k postúpeniu pohľadávky, zvýši o sumu opravnej položky, ktorej tvorba bola uznaná za daňový výdavok podľa § 20, a súčasne zníži o výdavok (náklad) podľa § 19 ods. 3 písm. h)…

 

Príklad 5, Spoločnosť A s.r.o. fakturovala spoločnosti B a.s. pohľadávku v sume 1000 Eur so splatnosťou 10.2.2009. 31.12.2010 vytvorila OP vo výške 20% ( daňovo uznanú )  Vzhľadom na to, že pohľadáva nebola do 31.12.2013 uhradená rozhodla sa 15.1.2013 postúpiť túto pohľadávku spoločnosti C a.s. za cenu 500 Eur. Spoločnosť C  uhradila cenu za postúpenie  v marci 2013.

 

p.č. Doklad Popis Suma MD|DAL
1 OFA Vystavená FA                  1000 Eur 311|602
2 ID Opravná položka   tvorba         200 Eur 547|391   
3 OFA Predaj pohľadávky           500 Eur    315| 646
4 ID Zrušenie OP 200 Eur 391|311
5 ID Vyradenie pohľadávky         800 Eur 546| 311
6 BU Príjem z postúpenia            500 Eur 221|315

 

 

V čase postúpenia pohľadávky by bolo možné tvoriť OP vo výške 100%, pretože pohľadávka bola viac ako 1080 dní po splatnosti. Príjem z postúpenej pohľadávky síce je iba 500 Eur, ale do daňových nákladov si spoločnosť A s.r.o. uvedie plnú sumu pohľadávky..  Na druhej strane je povinná upraviť základ dane v zmysle § 17 ods. 28 písm. a) ZDP teda výsledok hospodárenie upraví nasledovne

 

Pri úprave základu dane musíme postupovať v troch krokoch

 

 • Zvýšenie základu dane o zrušenú opravnú položku zápis 391|311 je súvahový teda bez vplyvu na výsledok hospodárenia – aplikujeme § 17 ods. 28 písm. a) ZDP
  +200 Eur
 • Aplikácia § 19 ods. 3 písm. h) ZDP výdavok vo výške 100% menovitej hodnoty pohľadávky
  -1000 Eur
 • Vyradenie pohľadávky účtovný zápis 546|311 je výsledkový a jeho vplyv na výsledok hospodárenie je potrebné eliminovať, pretože k úprave ZD už došlo v predchádzajúcom kroku teda +800 Eur .Ak by sme to neurobili tak základ dane by sa znížil ešte o 800 Eur na účte 546.

   

  Celkový dopad tejto operácie na ZD je teda (200-1000) = -800 +800=0.Na prvý pohľad sa to môže zdať ako popretie zmyslu ustanovenia § 19 ods. 3 písm. h) ZDP , ale musíme mať na pamäti fakt, že posledné zvýšenie ZD o +800 , ktoré sa vykoná v daňovom priznaní na je len elimináciou zápisu 546|391, ktorý nám výsledok hospodárenia na riadku 100 daňového priznania znížil o spomínaných 800 Eur takže daňovník nepríde o svoj výdavok garantovaný v § 19 ods. 3 písm,h) ZDP

 

 

 

Polemický názor

 

Keďže technika postúpenia pohľadávky sa používa pri faktoringu a forfaitingu ( hromadný odkup pohľadávok za účelom financovania činnosti podniku ) vzniká otázka či v tomto prípade je možné uznať poplatky spojené s touto činnosťou za daňový výdavok. V tomto prípade prichádza do úvahy poplatok za uzatvorenie zmluvy  a úrok za poskytnutie finančných prostriedkov.

 

Úrok nespôsobuje zásadnejšie problémy. Čo sa týka poplatku za uzatvorenie zmluvy tam môžu byť rôzne názory. Jeden názor vyslovený napríklad v článku Faktoring a forfaiting z daňového a účtovného aspektu, publikovaný v časopise : Daňový a účtovný poradca podnikateľa, číslo: 9, ročník: 2013 autor Ing. Lenka Martinová, ktorá tvrdí, že takýto poplatok sa nemôže uznať do nákladov práve v dôsledku toho, že strata z postúpenia  sa nemôže uznať za daňový výdavok.

 

Dovoľujem si nesúhlasiť s uvedeným názorom a to z toho dôvodu, že poplatok za službu faktoringu/forfaitingu má rovnaký ekonomický účel ako poplatok za poskytnutie bankového úveru. Ide o cenu služby spoločnosti, ktorá túto službu poskytuje a nie o odplatu za postúpenie pohľadávky, ktorá môže byť stanovená vo výške menovitej hodnoty pohľadávky, ale i v nižšej.

 

Samozrejme , že autor článku si je vedomý toho, že daňový úrad bude posudzovať  skutočný obsah právneho úkonu alebo inej skutočnosti rozhodujúcej pre zistenie, vyrubenie alebo vybratie dane, ale na druhej strane ak je tento poplatok vypočítaný obdobným mechanizmom ako poplatok za poskytnutie úveru a je v primeranej výške nie je dôvod takýto daňový výdavok spochybňovať. Je rozdiel, ak bude poplatok za spracovanie vo výške napríklad 2% a vo výše 25%.

 

Zároveň si dovoľujem upozorniť, že je zásadný rozdiel medzi postúpením pohľadávky ( zmenou veriteľa ) a správou pohľadávok na základe mandátnej zmluvy ( veriteľ sa nemení ) .

 

Zatiaľ čo v prvom prípade môžeme uvažovať o ustanoveniach § 17 ods. 12 písm. a) ZDP a § 19 ods. 3 písm. h) a § 21 ods. 2 písm. k) ZDP , tak v prípade mandátnej správy prichádzajú do úvahy výdavky v režime § 19 ods. 4 ZDP teda provízie sa sprostredkovanie daňovo uznané až po zaplatení.

 

JUDr. Samuel Diatka

 

 

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť