Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Daňová licencia v roku 2016 – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Daňová licencia v roku 2016

Daňová licencia v roku 2016

Od 1.1.2014 sa stala súčasťou právneho poriadku daňová licencia , respektíve § 46b zákona o dani z príjmov. Napriek počiatočným pochybnosti o ústavnosti tohto inštitútu Ústavný súd sa odmietol zaoberať podnetom opozičných poslancov a 5.11.2015 odmietol prijať ich podnet na ďalšie konanie.

V praxi to znamená, že daň za existenciu právnickej osoby zostáva v našom právnom poriadku naďalej. Od 1.1.2016 ( novela zákona o dani z príjmov zákon 253/2015 Z.z. ) predsa len niečo zmenila k lepšiemu.

Do zákona pribudli výnimky z platenia daňovej licencie ďalšie subjekty.

Pozemkové spoločenstvo v zmysle zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách je právnickou osobou . Od platenia daňovej licencie je oslobodené v prípade ak vykonáva len činnosti uvedené v § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 97/2013 Z.z. čiže

 1. a) vykonáva poľnohospodársku prvovýrobu a s ňou súvisiace spracovanie alebo úpravu poľnohospodárskych produktov,
 2. b) hospodári v lesoch a na vodných plochách.

A jeho ročný obrat nepresiahne 10.000 Eur . Na účely obratu sa použije vymedzenie uvedené v § 6 ods. 4 zákona č. 479/2006 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov

Ročným obratom sa na účely odseku 3 pri daňovom subjekte účtujúcom v sústave podvojného účtovníctva rozumie súhrn výnosov zo všetkých ním vykonávaných činností za príslušné zdaňovacie obdobie 20) a pri daňovom subjekte účtujúcom v sústave jednoduchého účtovníctva súhrn príjmov zo všetkých ním vykonávaných činností za príslušné zdaňovacie obdobie. 20)

Druhá výnimka sa týka daňových subjektov, ktoré podali návrh na zrušenie bez likvidácie v zmysle § 68 ods. 6 zákona č. 513/1991 S.b.. Toto je zjavne nepochopením inštitútu zrušenia spoločnosti bez likvidácie , pretože Obchodný zákonník v § 68 ods. 6 tieto dôvody uvádza ako rezervné, aby sa dali z obehu stiahnuť právnické osoby, ktoré existujú len papierovo. Tento dôvod neslúži ako riadny spôsob zrušenia spoločnosti a nejde o konanie, ktoré musí začať na návrh konkrétnej osoby.

Svedčí o tom aj formulácia tohto ustanovenia v Obchodnom zákonníku

Súd na návrh štátneho orgánu, na návrh osoby, ktorá osvedčí právny záujem, alebo aj z vlastného podnetu rozhodne o zrušení spoločnosti, ak

 1. a) sa v príslušnom kalendárnom roku nekonalo valné zhromaždenie alebo ak v čase dlhšom ako tri mesiace neboli ustanovené orgány spoločnosti,
 2. b) spoločnosť stratí oprávnenie na podnikanie,
 3. c) zaniknú predpoklady ustanovené zákonom na vznik spoločnosti,
 4. d) spoločnosť poruší povinnosť vytvoriť alebo doplniť rezervný fond podľa tohto zákona,
 5. e) spoločnosť porušuje povinnosť podľa § 56 ods. 4,
 6. f) spoločnosť nesplnila povinnosť uložiť do zbierky listín individuálnu účtovnú závierku za najmenej dve účtovné obdobia nasledujúce po sebe,
 7. g) spoločnosť nespĺňa podmienky podľa § 2 ods. 3.

Zatiaľ čo dôvody uvedené v § 68 ods. 6 písm. a) , b) c) d) Obchodného zákonníka sú pomerne jasné dôvod uvedený v § 68 ods. 6 písm. e) Obchodného zákonníka znamená, že činnosť právnickej osoby, ktorá spočíva vo výkone činnosti, ktorá je viazaná na určité odbornú spôsobilosť ( napríklad koncesovaná živnosť , výkon advokácie ) bez ustanoveného odborného zástupcu.

Dôvod uvedený v § 68 ods. 6 písm. g) zákona znamená, že spoločnosť nemá oprávnenie používať priestor, kde má sídlo.

Ako je možné vidieť dôvody uvedené v § 68 ods. 6 Obchodné zákonníka majú sankčný charakter a nie charakter nejakých zákonných možností zbavenia sa spoločnosti. To, že takto v drvivej väčšine končia spoločnosti na ktorých už pôvodní spoločníci stratili právny záujem je iná otázka. Tí, čo pracujú s pohľadávkami vedia o čom hovorím. To v praxi znamená, že pokiaľ trvajú dôvody uvedené v tomto ustanovení súd má stále možnosť ( aj po teoretickom vzatí návrhu späť ) konať vo veci a rozhodnúť. Ako bude správca dane rozlišovať na čí podnet konanie začalo ( ako ho nepodal sám ) mi nie je celkom jasné. Z Obchodného vestníka sa síce dozvie , že sa takéto konanie začalo , ale nie na čí podnet. Rozumiem tomu, že je jednoduchšie dať do zákona výnimku z platenia daňovej licencie ako vymáhať peniaze od subjektov, ktoré existujú len formálne, ale už nerozumiem tomu dodatočnému priznaniu.

V zákone sa výslovne píše

je daňovník povinný podať

 1. dodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobia, za ktoré neplatil daňovú licenciu, počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom podal návrh na zrušenie bez likvidácie do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k späťvzatiu návrhu na zrušenie bez likvidácie alebo súd nariadil likvidáciu spoločnosti; v tejto lehote je priznaná daňová licencia splatná,
 2. daňové priznanie podľa § 41 ods. 3 ( zmena zdaňovacieho obdobia vstupom do likvidácie ) , ak súd nariadil likvidáciu spoločnosti a platí daňovú licenciu podľa odsekov 1 až 10,
 3. daňové priznanie podľa § 41 ods. 1 ( klasické daňové priznanie ) za zdaňovacie obdobie, v ktorom došlo k späťvzatiu návrhu na zrušenie bez likvidácie, a platí daňovú licenciu podľa odsekov 1 až 10.

V zmysle prechodných a záverečných ustanovení § 52zg ods. 10 ZDP sa novelizované ustanovenie § 46b ods. 7 písm. f) použije už na podanie daňového priznania podanom po 31.12.2015, čiže už za rok 2015. Zároveň toto prechodné ustanovenie myslí na to, že za daňovník, ktorý podal návrh na začatie konania o výmaz firmy bez likvidácie pred rokom 2015 rovnako neplatí daňovú licenciu za obdobie roka 2015.

Príklad

Daňový subjekt podal návrh na výmaz spoločnosti Z OR, pretože nájomná zmluva na sídlo spoločnosti vypršala a žiadny zo spoločníkov nebol ochotný sídlo spoločnosti prenajať a spoločnosť bola bez finančných prostriedkov. Spoločnosť podala návrh na výmaz spoločnosti z OR bez likvidácie z dôvodu uvedeného v § 68 ods. 6 písm. g) Obchodného zákonníka v roku 2012. Súd nerozhodol vo veci samej ani v roku 2015.

Obchodná spoločnosť nebude povinná daňovú licenciu platiť už za zdaňovacie obdobie roka 2015.

 

 

V tejto súvislosti je potrebné upozorniť, že prechodné ustanovenie § 52zg ods.10 ZDP sa netýka pozemkových spoločenstiev, ktorých výnimka z platenia daňovej licencie je uvedená v novelizovanom § 46b ods. 7 písm. e) a preto tieto budú platiť daňovú licenciu za rok 2015.

Príklad : Pozemkové spoločenstvo vykonávalo len činnosti týkajúce sa hospodárenia s vlastným majetkom ( predaj dreva ) . Jeho obrat z tejto činnosti bol 3500 Eur. Spoločnosť bude platiť daňovú licenciu za obdobie roka 2015, v roku 2016 daňovú licenciu platiť nebude.

Príklad : Pozemkové spoločenstvo vykonávalo činnosti súvisiace s hospodárením s vlastným majetkom a okrem toho malo i predajňu , kde okrem svojich výrobkov predávalo aj tovary tretích strán. Pozemkové spoločenstvo bude platiť daňovú licenciu aj v roku 2016.

Pravdepodobnosť, že za situácie uvedenej v § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka dôjde k obnoveniu činnosti spoločnosti je minimálna.

V tejto súvislosti je potrebné, že subjekty, ktoré nechcú platiť daňovú licenciu majú ďaleko jednoduchšiu možnosť ako sa jej vyhnúť v prípade neaktívnej spoločnosti a to vstúpiť do likvidácie , pretože daňová licencia sa neplatí za obdobia uvedené v § 41 ods. 4 ZDP ( zdaňovacie obdobie daňovníka v likvidácii ) . Stačí sa pozrieť do Obchodného vestníka a je zrejmé, že počet subjektov, ktoré túto možnosť využívajú mimoriadne stúpol .

 

JUDr. Samuel Diatka

 

 

 

 

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť