Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Daňová licencia – nezákonný zásah, alebo nástroj boja proti daňovým únikom. II. časť – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Dane a odvody » Daňová licencia – nezákonný zásah, alebo nástroj boja proti daňovým únikom. II. časť

Daňová licencia – nezákonný zásah, alebo nástroj boja proti daňovým únikom. II. časť

Kto neplatí daňovú licenciu vôbec

Daňovú licenciu neplatí daňovník

a)    ktorému vznikla prvýkrát povinnosť podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikol, okrem daňovníka, ktorý je právnym nástupcom daňovníka zrušeného bez likvidácie,

b)    podľa § 12 ods. 3 a 4,

c)    ktorý prevádzkuje aj chránenú dielňu alebo chránené pracovisko podľa osobitného predpisu,136bd)

 

Bod a ) znamená právnickú osobu v zdaňovacom období v ktorom vznikla. Inými slovami ak právnická osoba vznikla v roku 2014 nebude v roku 2014 platiť daňovú licenciu. V prípade ak zmení počas kalendárneho roka zdaňovacie obdobie na hospodársky rok za toto obdobie už platiť bude.

Bod b) Tento bod zahřňa dva typy daňovníkov

  1. nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, čo konkrétne znamená
    záujmové združenia právnických osôb, profesijné komory, občianske združenia vrátane odborových organizácií, politické strany a politické hnutia, štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, obce, vyššie územné celky, 68) rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, štátne fondy, 69) vysoké školy, 70) Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Sociálna poisťovňa, Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, 71) Fond ochrany vkladov, Slovenská kancelária poisťovateľov, Slovenský pozemkový fond, Rozhlas a televízia Slovenska, Garančný fond investícií 59) neinvestičné fondy, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, organizácie, ktorých nezisková činnosť vyplýva z osobitného predpisu, na základe ktorého vznikli; za daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, sa na účely tohto zákona nepovažujú obchodné spoločnosti nezaložené na účel podnikania.

Tieto právnické osoby majú jeden spoločný znak, že pri nejestvuje právo na podiel na zisku. Samozrejme to neznamená, že by nebolo možné získať majetkový prospech z týchto subjektov sprostredkovaným spôsobom. Z uvedeného dôvodu za daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, sa na účely tohto zákona nepovažujú obchodné spoločnosti nezaložené na účel podnikania. Je totiž zákonnou možnosťou založiť spoločnosť s ručením obmedzeným a akciovú spoločnosť i za iným účelom ako za účelom podnikania ( napríklad na správu vlastného majetku ) Tí čo majú majetky skutočne veľké už majú podobné spoločnosti dávno založené, akurát v krajinách so stabilnejším právnym poriadkom.

  1. daňovník ktorý je verejnou obchodnou spoločnosťou, Národnou bankou Slovenska a Fondom národného majetku Slovenskej republiky

Z hľadiska bežného občana je zaujímavý bod týkajúci sa verejnej obchodnej spoločnosti. Verejnou obchodnou spoločnosťou je spoločnosť, v ktorej aspoň dve osoby podnikajú pod spoločným obchodným menom a ručia za záväzky spoločnosti spoločne a nerozdielne všetkým svojím majetkom. Ide o právnickú osobu so zvláštnym daňovým režimom. Je síce právnickou osobou, ale je daňovníkom len pri príjmoch vyberaných zrážkou a výsledok hospodárenia sa rozdeľuje medzi spoločníkov u ktorých je t príjem podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 595/2003 Z.z., čiže de facto ide o príjem zdaňovaný u fyzickej osoby.

Bod c)    ktorý prevádzkuje aj chránenú dielňu alebo chránené pracovisko podľa osobitného predpisu,136bd) Odkaz pod čiarou 136bd) odkazuje § 55 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.”.

d)    za zdaňovacie obdobia podľa § 41 ods. 4, 6, 8 a 9.

Ide o daňovníka v konkurze a likvidácii.

Ľudia, ktorí čítajú aj prechodné ustanovenia zákona vidia, že zákon nič nehovorí o hospodárskom roku, ktorý začína v roku 2013 a pokračuje v roku 2014. Tak ich možno napadne – tak zmením zdaňovacie obdobie na hospodársky rok ešte v roku 2013 a vyhnem sa elegantne daňovej licencii. Nevyhnete.

V zmysle zákona o účtovníctve účtovným obdobím môže byť aj hospodársky rok. Hospodárskym rokom je obdobie nepretržite po sebe idúcich 12 kalendárnych mesiacov, ktoré nie je zhodné s kalendárnym rokom. § 3 ods. 4 ZAOU

K zmene účtovného obdobia môže dôjsť len k prvému dňu kalendárneho mesiaca. Pri zmene účtovného obdobia je obdobie od skončenia predchádzajúceho účtovného obdobia do začatia iného účtovného obdobia účtovným obdobím, ktoré je kratšie ako 12 kalendárnych mesiacov. To primerane platí aj pri vzniku alebo zániku účtovnej jednotky, pričom pri vzniku účtovnej jednotky začína prvé účtovné obdobie dňom vzniku účtovnej jednotky a pri zániku účtovnej jednotky končí posledné účtovné obdobie dňom zániku účtovnej jednotky. § 3 ods. 5 ZAOU

Účtovné obdobie, ktoré je hospodárskym rokom, uplatní účtovná jednotka písomným oznámením daňovému úradu

a) do 30 dní odo dňa vzniku účtovnej jednotky alebo

b) najmenej 15 dní pred zmenou účtovného obdobia účtovnej jednotky.

. § 3 ods. 6 ZAOU

Inými slovami – podmienky daňovej licencie zakomponovalo Ministerstvo financií do zákona cez poslanecký návrh tak, aby zmena zdaňovacieho obdobia nebola k 1.12.2013 možná, na čo zneužilo legislatívny proces. Na jednej strane zastáva stanovisko, že akékoľvek zvolenie výhodnejšieho daňového režimu je zneužitím zákona čo je názor, ktorý je v rozpore s judikatúrou a na druhej strane obíde pravidlá legislatívneho procesu a v tom problém nevidí. Daňové úniky v SR a nevymožiteľnosť práva má jeden spoločný menovateľ – štátne orgány nie sú dostatočným garantom právnej istoty a preto do popredia vystupujú neoficiálne postupy , ktoré ale pre neregulovateľnosť nie sú ani daňovo postihnuteľné. To, čo sa v prípade daňového subjektu javí ako neistota a neschopnosť dostať sa k vlastným peniazom sa u štátu prejavu zníženým výberom daní. Namiesto toho, aby sa sankcionovali podvody tak sa zvyšuje právna neistota subjektov práva.

Zápočet daňovej licencie na daňovú povinnosť

Daňovú licenciu je možné započítať na daňovú povinnosť v zdaňovacom období za ktoré sa platí a v nasledujúcich troch zdaňovacích obdobiach. V prípade ak vlastná daňová povinnosť bude nižšia ako daňová licencia nárok na zápočet daňovej licencie zanikne.

Nárok na zápočet daňovej licencie rovnako zaniká

ku dňu zrušenia daňovníka bez likvidácie, ku dňu vstupu daňovníka do konkurzu alebo ku dňu vstupu daňovníka do likvidácie.

Vstup daňovníka do procesu reštrukturalizácie nemá vplyv na zápočet daňovej licencie. Zákonodarca zrejme kopíroval situácie kedy nie je možné umorovať daňovú stratu, ale potom mi je záhadou prečo tam dal zrušenie daňovníka bez likvidácie, pretože to zahŕňa i zlúčenie a splynutie obchodných spoločností.

Preddavky na daň a daňová licencia

Ustanovenie § 46b zároveň upravuje spôsob vysporiadania preddavkov na daň a daňovej licencie. Tu v podstate ide o to, že zaplatené preddavky na daň sa použijú na úhradu ďalších preddavkov na daň, alebo sa vrátia až po zohľadnení minimálnej výšky dane.

Zároveň sa daňovníkovi umožňuje i poukázať určené percento z daňovej licencie vybraným subjektom.

V prechodných ustanoveniach sa hovorí, že daňovník, ktorý sa zrušuje s likvidáciou,alebo ktorého je vyhlásený konkurz v priebehu roka 2014 daňovú licenciu neplatí za za zdaňovacie obdobie, ktoré končí dňom predchádzajúcim dňu jeho vstupu do likvidácie alebo dňom predchádzajúcim dňu vyhlásenia konkurzu. Ide v podstate o ustanovenie, ktoré je konštrované s ohľadom na fakt, že dňom predchádzajúcim vstupu do likvidácie , alebo dňom predchádzajúcim vyhláseniu konkurzu končí zdaňovacie obdobie daňovníka a teda ak toto zdaňovacie obdobie začalo v roku 2014 ani v tomto zdaňovacom období sa povinnosť platenia daňovej licencie na tohto daňovníka nevzťahuje.

Zároveň je potrebné poznamenať, že daňovú licenciu neplatia ani právnické osoby s hospodárskym rokom začínajúcim v roku 2013 a pokračujúcim v roku 2014, pretože prechodné ustanovenie zákona na túto situáciu nemyslí

V ďalšej časti sa budem zaoberať tým, prečo považujem zavedenie daňových licencií spôsobom, ktorý boli zavedené za ústavne problematický.

JUDr. Samuel Diatka

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Pozor na zrážkovú daň pri príjmoch z použitia diela.

Je tu opäť január , koniec roka a začiatok nového zdaňovacieho obdobia. Podnikatelia sa začínajú zasa …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť