Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Banková záruka v obchodných vzťahoch – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Banková záruka v obchodných vzťahoch

Banková záruka v obchodných vzťahoch

    Banková záruka je zabezpečovacím inštitútom, o ktorom môžeme povedať, že posilňuje vierohodnosť dlžníka voči veriteľovi. Bankovou zárukou je možné zabezpečiť akýkoľvek záväzok a prináša so sebou množstvo výhod ako na strane dlžníka, tak na strane veriteľa.

    Obchodný zákonník definuje bankovú záruku ako jednostranný právny úkon = vyhlásenie banky zhmotnené v záručnej listine, v ktorej sa banka zaväzuje, že na základe splnenia určitých podmienok uspokojí veriteľa, a to až do výšky určenej v záručnej listine.

    Podmienkou, aby banka plnila beneficientovi ( = oprávnený z bankovej záruky, osoba v prospech ktorej bola banková záruka vystavená) je zväčša skutočnosť, že beneficientovi odmieta plniť príkazca ( = podnikateľ, ktorého záväzky banka zabezpečuje, dlžník). Banka môže beneficientovi ponúknuť iba peňažné plnenie, a to na základe výzvy a po predložení všetkých dokumentov v zmysle záručnej listiny. Ak beneficient vyzve banku na plnenie, banka to oznamuje aj príkazcovi.

    Banková záruka slúži ako zabezpečovací prostriedok na splnenie záväzku, ktorý príkazcovi vyplýva z kontraktu, pričom jednotlivé typy bankových záruk so sebou prinášajú možnosť získať priaznivejšie obchodné podmienky ako pre príkazcu, tak i pre beneficienta. Medzi najčastejšie typy bankových záruk patria:

  • akontačná banková záruka – banka vráti kupujúcemu akontáciu, ktorú zaplatil vopred, ak predávajúci nedodá tovar v zmysle zmluvy,
  • banková záruka za riadne vykonanie diela – banka zabezpečuje riadne zhotovenie diela,
  • banková záruka za zádržné,
  • banková záruka za ponuku,
  • banková záruka za záručnú dobu,
  • banková záruka za úhradu mýta,
  • banková záruka za úhradu spotrebných daní…

Možnosť zabezpečenia záväzku formou bankovej záruky sa čoraz častejšie stáva zmluvným ustanovením najmä pokiaľ ide o zmluvu o dielo. Typickým príkladom je situácia, keď zhotoviteľ poskytuje záruku na zhotovené dielo napríklad v trvaní 5/10 rokov. Objednávateľ aby zabezpečil riadne odstraňovanie vád počas záručnej doby zo strany zhotoviteľa, z celkovej zmluvnej ceny diela bude počas záručnej doby zadržiavať napr. 3% – 7% ako garančnú zábezpeku alebo dlhodobé zádržné. Ak nastane situácia, že zhotoviteľ odmietne riadne reklamovanú vadu diela v záručnej dobe odstrániť, objednávateľ odstráni vadu diela sám alebo prostredníctvom tretej osoby, pričom náklady budú uspokojené práve zo zadržiavanej garančnej zábezpeky.

Zmluvné strany si môžu napr. v zmluve o dielo dohodnúť, že garančná zábezpeka bude zhotoviteľom uhradená nielen po skončení poslednej záručnej doby na dielo, ale aj po predložení originálu neodvolateľnej bankovej záruky znejúcej na prvú výzvu na sumu garančnej zábezpeky, ktorá bude platná počas celej záručnej doby na dielo. V tomto prípade bude banková záruka výhodná pre obe zmluvné strany. Objednávateľ sa nemusí obávať, že zhotoviteľ nebude odstraňovať vady diela v záručnej dobe, nakoľko banka v takom prípade poskytne namiesto zhotoviteľa peňažné plnenie. Pozitívum bankovej záruky pre zhotoviteľa spočíva v tom, že sumu garančnej zábezpeky mu objednávateľ uhradí hneď po predložení originálu bankovej záruky a môže ju využiť na ďalšie podnikanie. Zároveň sa zhotoviteľ nemusí obávať prípadných ekonomických ťažkostí objednávateľa, ako napr. upadnutie do predĺženia a následné riešenie jeho úpadku formou konkurzu alebo reštrukturalizácie, kedy by o zhruba 90% zadržiavaných financií prišiel z dôvodu pomerného uspokojenia všetkých prihlásených veriteľov.

V praxi teda zhotoviteľ po odovzdaní diela predloží draft bankovej záruky objednávateľovi na odsúhlasenie podmienok, na základe ktorých bude banka plniť namiesto zhotoviteľa. Po odsúhlasení draftu bankovej záruky banka vystaví originál záručnej listiny a doručí ho beneficientovi, ktorý potom príkazcovi uvoľní garančnú zábezpeku predčasne. V tomto prípade je veľmi dôležité upozorniť, aby banková záruka obsahovala ustanovenie o jej účinnosti až po pripísaní celej sumy na bankový účet príkazcu, v opačnom prípade by si objednávateľ mohol po vyčerpaní garančnej zábezpeky úhradu nákladov na odstránenie vád diela v záručnej dobe uplatňovať aj z bankovej záruky.

About Lenka Vavricová

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť