Home » Články » ÚČTOVÁ OSNOVA (page 23)

ÚČTOVÁ OSNOVA

Účet 662 Úroky

  Začiatočný stav 662 710 Úrok z pôžičky poskytnutej zamestnancom 335 662 Úrok z pôžičky osobám mimo účtovnej jednotky 378 662 Úrok z pôžičky poskytnutý spoločníkovi 355 662 Úrok z finančného prenájmu 374 662 Úrok zo zmenky 312 662 ˇÚrok z pôžičky v podielovej účasti 351 662 ˇÚrok bežného obdobia a príjem budúcich období 385 662   Platba zmenkou Úhrada pohľadávky zmenkou 312 311 Zmenkový úrok ( …

Read More »

Účet 663 Kurzové zisky

  Konečný stav na strane 663 710 Kurzový zisk pri predaji ( úbytku cenných papierov ) Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke 061 663 Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti alebo družstve s podielovou účasťo 062 663  Realizovateľné cenné papiere a podiely 063 663 Dlhové cenné papiere držané do splatnosti 065 663 Majetkové cenné papiere na …

Read More »

Účet 664 – Výnosy z precenenia cenných papierov

  Konečný stav na strane 664 710 Zvýšenie reálnej hodnoty alebo kurzový zisk ( CP na cudziu menu ) 251 664   Príklad     Obstaranie cenných papierov 259 325 Náklady súvisiace s obstaraním cenných papierov 259 325 Zaradenie cenných papierov do majetku 253 259 Reálna hodnota cenných papierov je vyššia ako obstarávacia cena 253 664 Reálna hodnota cenných papierov …

Read More »

Účet 665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku

  Začiatočný stav 665 710 Nárok na dividendy majiteľov cenných papierov –          Podielové cenné papiere a podiely –          Realizovateľné cenné papiere a podiely 378 665 Inkaso dividend 221 378 Nárok spoločníka a člena na vyrovnací podiel 378 665 Inkaso vyrovnacieho podielu 221 378 Úrokový výnos dlhových cenných papierov vyčíslený ku dobu účtovnej závierky 065 665 Úroky z dlhodobých pôžičiek ( 066, 069 ) Inkasované …

Read More »

Účet 666 – Výnosy z krátkodobého  finančného majetku

Začiatočný stav 666 710 Nárok na dividendy majiteľov cenných papierov –          Účtovaných na účte 251 Majetkové cenné papiere na obchodovanie 378 666 Inkaso dividend 221 378 Výnos pri predaji krátkodobých dlhových  cenných papierov 253,253 666 Zvýšenie reálnej hodnoty kupónových dlhopisov 253 666 Úrokový výnos z diskontovaných cenných papierov 253 666 Úrokový výnos z kupónových dlhopisov vyčíslený ku dňu zostavenie UZ 256 666 …

Read More »

Účet 668 Ostatné finančné výnosy

  Začiatočný stav 668 710 Inventarizačný rozdiel v pokladni ( prebytok ) 211 668 Inventarizačný rozdiel na ceninách ( prebytok ) 213 668 Bonifikácia poskytnutá poisťovňou 378 668 Rozdiely vznikajúce pri kúpe a predaji cudzej meny za eura § 24 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z.z. 221 668 Nárok akcionárov pri zmene menovitej hodnoty akcii 378 668 Rozdiel z ocenenia nepeňažného vkladu ak …

Read More »

Účet 701 Začiatočný účet súvahový

  Začiatočný stav aktívnych súvahových účtov 012, 013, 014, 015, 019, 021, 022, 025, 026, 029, 031, 032, 041, 042, 043, 051, 052, 053, 061, 062, 063, 065, 066, 067, 069, 097, 098, 111, 112, 119, 121, 122, 123, 124, 131, 132, 133, 139, 211, 213, 221, 251, 252, 253, 255, 256, 257, 259, 261, 311, 312, 313, 314, 315, …

Read More »

Účet 702 – Konečný účet súvahový

  Konečný  stav aktívnych súvahových účtov 702 012, 013, 014, 015, 019, 021, 022, 025, 026, 029, 031, 032, 041, 042, 043, 051, 052, 053, 061, 062, 063, 065, 066, 067, 069, 097, 098, 111, 112, 119, 121, 122, 123, 124, 131, 132, 133, 139, 211, 213, 221, 251, 252, 253, 255, 256, 257, 259, 261, 311, 312, 313, 314, …

Read More »

Účet 710 – Účet ziskov a strát

  Prevod konečných stavov účtov nákladov 5xx ak je konečný stav na strane MD 710 5xx Prevod konečných stavov účtov nákladov 5xx ak je konečný stav na strane DAL 5xx 710 Prevod konečných stavov účtov výnosov  6xx ak je konečný stav na strane DAL 6xx 710 Prevod konečných stavov účtov výnosov  6xx ak je konečný stav na strane MD 710 …

Read More »

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť