02

Účet 211 – Pokladnica

  Otvorenie účtovných kníh 211 701 Zatvorenie účtovných kníh 702 211 Poskytnutie preddavku krátkodobý prevádzkový preddavok 314 211 Poskytnutie preddavku na nákup dlhodobého nehmotného majetku 051 211 Poskytnutie preddavku na nákup dlhodobého hmotného majetku 052 211 Poskytnutie preddavku na nákup dlhodobého finančného  majetku 053 211 Príjem do pokladnice – priebežné položky ( dotácia z BU) 211 261 Výdavok z pokladnice  …

Read More »

Účet 231 – Krátkodobé bankové úvery

  Začiatočný stav 701 231 Konečný stav 231 701 Poskytnutý krátkodobý úver na BU 261 231 Prevod na účet 221 261 Poskytnutý krátkodobý úver na priamu úhradu záväzku 321 231 Úroky z krátkodobého úveru 562 231 Kurzová strata 563 231 Kurzový zisk 231 663     Poskytnutie a splácanie krátkodobého úveru     Poskytnutý krátkodobý úver na BU 261 231 …

Read More »

Účet 213 – Ceniny

  Začiatočný stav 213 701 Konečný stav 701 213 Nákup cenín ( napríklad kolok ) 213 211 Nákup stravných lístkov na FA 213 321 Inventarizácia – prebytok cenín 213 668 Inventarizácia – schodok ako pohľadávka voči hmotne zodpovednému zamestnancovi 335 213 Škoda na ceninách napríklad krádež 569 213 Príspevok zo sociálneho fondu 213 472 Stravné lístky hradené zamestnávateľom do zákonného …

Read More »

Účet 221 – Bankové účty

Otvorenie účtovných kníh 221 701 Zatvorenie účtovných kníh 702 221 Poskytnutie preddavku krátkodobý prevádzkový preddavok 314 221 Poskytnutie preddavku na nákup dlhodobého nehmotného majetku 051 221 Poskytnutie preddavku na nákup dlhodobého hmotného majetku 052 221 Poskytnutie preddavku na nákup dlhodobého finančného  majetku 053 221 Príjem na BU – priebežné položky ( dotácia z pokladne) 221 261 Výdavok z BU  priebežné …

Read More »

Účet 231 – Krátkodobé bankové úvery

Začiatočný stav 701 231 Konečný stav 231 701 Poskytnutý krátkodobý úver na BU 261 231 Prevod na účet 221 261 Poskytnutý krátkodobý úver na priamu úhradu záväzku 321 231 Úroky z krátkodobého úveru 562 231 Kurzová strata 563 231 Kurzový zisk 231 663     Poskytnutie a splácanie krátkodobého úveru     Poskytnutý krátkodobý úver na BU 261 231 Prevod …

Read More »

Účet 241 – Vydané krátkodobé dlhopisy

Začiatočný stav 701 241 Konečný stav 241 701 Emisia krátkodobých dlhopisov 375 241 Úroky z krátkodobých dlhopisov 562 241 Časovo rozlíšené úroky 381 241 Výmena dlhopisov za akcie § 207 OBCHZ. 241 353 Uhrada dlhopisov v lehote splatnosti 241 Zrážková daň 342 Istina po zrazení dane 221 Zníženie záväzku z vydaných dlhopisov v sume vlastných zničených dlhopisov 241 255 S …

Read More »

Účet 251 – Majetkové cenné papiere na obchodovanie

  Začiatočný stav 701 251 Konečný stav 251 701 Obstaranie majetkových cenných papierov na obchodovanie 259 321 Náklady súvisiace s obstaraním 259 321 Zaradenie majetkových cenných papierov na obchodovanie do majetku v obstarávacej cene 251 259 Zmena reálnej hodnoty cenného papiera Zvýšenie reálnej hodnoty CP 251 664 Zníženie reálnej hodnoty CP 564 251 Kurzový zisk 251 663 Kurzová strata 563 …

Read More »

Účet 252 – Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely

Začiatočný stav 701 252 Konečný stav 252 701 Obstaranie Vlastných  akcií a vlastných  obchodných  podielov § 215b OBCHZ 252 361,365 Úhrada záväzku akcionárom 361,365 221,211 Vytvorenie osobitného rezervného fondu § 161b OBCHZ 428 417,421 Nadobudnutie Vlastných  akcií a vlastných  obchodných  podielov na základe kúpy podniku 252 372 Nadobudnutie vlastných akcií v dražbe 252 311 Nadobudnutie vlastných akcíí a podielov bezodplatne …

Read More »

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť