Home » Články » ÚČTOVÁ OSNOVA

ÚČTOVÁ OSNOVA

Účet 015 – Goodwill

      Začiatočný stav kladný goodwill 015 701 Konečný stav kladný goodwill 702 015 Začiatočný stav záporný goodwill 701 015 Konečný stav  záporný goodwill ´´ 015 702 Vyradenie záporného goodwillu z majetku 015 075 Vyradenie kladného goodwillu z majetku 075 015 Vznik kladného goodwillu pri rozdiele medz kúpnou cenou a reálnou cenou 015 395 Vznik záporného goodwilu pri rozdiele mezi kúpnou cenou …

Read More »

Účet 019 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

    Začiatočný stav účtu 019 019 701 Konečný stav účtu 019 702 019   Nadobudnutie ostatného nehmotného dlhodobého majetku Kúpou Obstarávacia cena 041 321 DPH 343 – Úhrada 321 221   Vkladom Vklad zvyšujúci základné imanie 019 353 Vklad nezvyšujúci základné imanie 019 355   Bezodplatne Majetok zistený inventarizáciou 019 384 Preradený z osobného užívania do podnikania 019 491   …

Read More »

Účet 343 – Daň z pridanej hodnoty

    Začiatočný stav aktívna 343 701 Konečný stav aktívna 702 343 Začiatočný stav pasívna 701 343 Konečný stav pasívna 343 702 DPH pri nákupe 343 211,221 DPH pri predaji 211,221 343 DPH pri platbe kartou 343 261 DPH na FA 311 343 Zníženie DPH povinností pri reklamácii Reklamácia po úhrade – vystavený dobropis dph na odpočítanie 315 343 Reklamácia …

Read More »

Účet 667 – Výnosy z derivátových operácií

  Prevod konečných stavov pr uzatváraní účtovných kníh 667 710 Zvýšenie reálnej hodnoty derivátu určeného na obchodovanie na verejnom trhu 373 667 Zvýšenie reálnej hodnoty opcie  určeného na obchodovanie na verejnom trhu 373 667 Zúčtovanie uplatnenej predajnej opcie 377 667 Zníženie reálnej hodnoty opcie určenej na obchodovanie na verejnom trhu 377 667     Príklady účtovania sú uvedené pri účtoch …

Read More »

Účet 522 – Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti

  Konečný zostatok pri uzatváraní účtovných kníh 710 522   ´Mzdy vyplácané spoločníkom pracovnom pomere 522 336 Refundácia mzdy spolčníkov iným účtovným jednotkám 522 379 Náhrada mzdy spoločníkov voči iným účtovným jednotká 378 522 Rezerva na nevyčerpané dovolenky spoločníkov 522 323 Použitie rezervy do výšky vytvorenej rezervy 323 336 Zrušenie rezervy z dôvodu zániku opodstatnenosti 323 522 Náklady na odmeny zamestnancov hradené …

Read More »

Účet 416 – Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení

    Začiatočný stav 701 416 Konečný stav 416 702 Rozdiel medzi reálnou a účtovnou hodnotou majetku a záväzkov podľa § 26 ods. 1 písm. d) opatrenia pri účtovnej jednotke zanikajúcej bez likvidácie ku dňu predchádzajúcemu rozhodujúcemu dňu Reálna hodnota majetku je vyššia ako účtovná hodnota 02,03.. 416 Reálna hodnota majetku je nižšia  ako účtovná hodnota 416 02,03 Reálna hodnota dlhodobých záväzkov …

Read More »

Účet 414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

  Začiatočný stav 701 414 Konečný stav 414 702 Zvýšenie reálnej hodnoty , kurzový zisk podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke 061 414 podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom 062 414 realizovateľné cenné papiere a podiely 063 414 Zníženie reálnej hodnoty , kurzová strata podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke 414 …

Read More »

Účet 366 – Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti

    Začiatočný stav 701 366 Konečný stav 366 702 Mzda vyplatená spoločníkom z účtu 366 221 Mzda vyplatená spoločníkom z pokladne 366 211 Sociálne  a zdravotné poistenie spoločníci 366 336 Zníženie sociálneho poistenia pri vrátení mzdy 336 366 Zrážky dane 366 342 Daňový bonus , preplatok na dane 342 366 Vyplatené podiely na zisku 431 366 Zrážky zo mzdy …

Read More »

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť