Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Články – Webpravo
Home » Články

Články

Novela zákona o DPH 2 časť.

Poukazy Ide o implementáciu Smernice Rady č. 2016/1065, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES.. Tieto ustanovenia zákona nadobúdajú účinnosť o 1.10.2019. V tejto súvislosti je potrebné si uvedomiť , že vydanie poukazu je zo svojej podstaty (poukážka na dodanie tovaru/ služby ) možné len v prípade ak medzi vydavateľom poukazu a dodávateľom tovaru/ služby je zmluvný vzťah , ktorý garantuje jeho akceptáciu.  Vždy teda ide …

Read More »

Novela zákona o DPH od 1.1.2019 prvá časť.

Novela zákona o DPH obsahuje viacero relatívne samostatných častí, ktoré sa týkajú viacerých oblastí. Učinnosť zákona je od 1.1.2019 , v časti poukazy nadobúda účinnosť od 1.10.2019 a osobitné ustanovenia o medzinárodnom obchode nadobúdajú účinnosť od 1.1.2020. S novelou zákona o DPH 369/2018 Z.z.  súvisí i novela zákona o ERP 368/2018 Z.z., ktorá v časti článku IV novelizuje zákon o DPH v časti vydávania zjednodušených faktúr v súvislosti so zavedením e- kasy …

Read More »

Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2018

Nezdaniteľné časti základu dane je možné definovať ako sumy , o ktoré sa daňovníkovi znižuje dosiahnutý čiastkový základ dane z aktívnych príjmov. Aktívnymi príjmami zákon o dani z príjmov rozumie Príjmy zo závislej činnosti § 5 ZDP Príjmy z podnikania § 6 ods. 1 ZDP Príjmy z z inej samostatnej zárobkovej činnosti, § 6 ods. 2 ZDP Zákon umožňuje v roku 2018 využiť nasledovné nezdaniteľné časti …

Read More »

Dotácie na podnikanie a základ dane

Spoločnosť získala dotáciu zo štátneho rozpočtu na nákup techniky. Aké je účtovné a daňové vyjadrenie tejto operácie Dotácia zo štátneho rozpočtu sa zaúčtuje na žarchu účtu 346-Dotácie zo štátneho rozpočtu a v prospech účtu 384- Výnosy budúcich období. Do výnosov bude táto dotácia rozpúšťaná v rovnakej výške ako sú odpisy hmotného majetku a to na ťarchu účtu 384Výnosy budúcich období …

Read More »

Registrácia zdaniteľnej osoby pre DPH

Občan prenajíma nehnuteľnosť / kancelársku budovu / za ročné nájomné 52.000 Eur. Je občan povinný registrovať sa pre DPH .  Zdaniteľnou osobou je každá osoba, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť podľa odseku 2 bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti. Ekonomickou činnosťou (ďalej len “podnikanie”) sa rozumie každá činnosť, z ktorej sa dosahuje príjem a ktorá zahŕňa činnosť …

Read More »

Reklamácia – Zaúčtovanie dobropisu v podvojnom účtovníctve

Účtovanie reklamácií závisí od toho ako sa daná reklamácia vybaví . Postupy účtovania hovoria o účtovaní reklamácií pomerne stručne v § 49 ods. 5 PU… Na účte 315-Ostatné pohľadávky sa účtujú ostatné pohľadávky z obchodných vzťahov, napríklad reklamácie voči dodávateľom, nárok na záručný paušál pri prevzatí záväzkov za záručné opravy, pohľadávky z predaja dlhodobého majetku a materiálu… a v § …

Read More »

Poukazy a DPH

Liečebné kúpele Piešťany predávajú poukazy na rekreáciu v kúpeloch cez internet.Tento poukaz si môže záujemca zakúpiť cez internet za použitia kreditnej karty , prípadne prevodným príkazom. Je možné tento poukaz považovať za jednoúčelový poukaz na účely DPH. Takýto poukaz na liečbu v kúpeloch nie je možné považovať za poukaz na účely DPH pretože ide kúpu pobytu viazanú na konkrétnu osobu. …

Read More »

Účtovanie reklamácie

V obchodných vzťahoch medzi podnikateľmi sú reklamácie vadnej dodávky tovaru pomerne častou skutočnosťou s ktorou sa je potrebné na strane dodávateľa ako i odberateľa vyrovnať tak právne, daňovo i účtovne. Reklamácia a následné úkony majú vplyv na výsledok hospodárenia a teda i na základ dane. Okrem toho sa dotýkajú i opravy základu dane pri DPH. V tomto článku si rozoberieme …

Read More »

Proces zlúčenia, splynutia a rozdelenia spoločnosti

                Zákony by mali slúžiť ľudom ako prostriedok na ochranu práv, nie na ich zneužívanie. Najmä v podnikateľských kruhoch sa, žiaľ, častejšie stretávame so zneužitím práv ako s ich ochranou. Majitelia spoločností s nepriaznivou hospodárskou situáciou nemohli na ukončenie podnikania využiť proces likvidácie podľa § 70 a nasl. ObZ, nakoľko nespĺňali základnú podmienku, ktorou je dostatok majetku na uspokojenie veriteľov.

Read More »

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.