Home » Lenka Vavricová

Lenka Vavricová

Proces zlúčenia, splynutia a rozdelenia spoločnosti

                Zákony by mali slúžiť ľudom ako prostriedok na ochranu práv, nie na ich zneužívanie. Najmä v podnikateľských kruhoch sa, žiaľ, častejšie stretávame so zneužitím práv ako s ich ochranou. Majitelia spoločností s nepriaznivou hospodárskou situáciou nemohli na ukončenie podnikania využiť proces likvidácie podľa § 70 a nasl. ObZ, nakoľko nespĺňali základnú podmienku, ktorou je dostatok majetku na uspokojenie veriteľov.

Read More »

Podnikanie formou družstva?

  Družstvo nie je v súčasnosti ako právna forma za účelom podnikania veľmi využívanie. Najčastejšie využívanou právnou formou je s.r.o., najmä z dôvodu, že môže byť založená jediným spoločníkom i napriek tomu, že povinne vytvára základné imanie vo výške minimálne 5 000 a pri jednoosobovej s.r.o. musí byť splatené v celom rozsahu pred jej vznikom.

Read More »

Následky nesplnenia reštrukturalizačného plánu

Reštrukturalizácia je spôsob, akým zákon dovoľuje podnikateľovi riešiť nepriaznivú hospodársku situáciu. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii ukladá dlžníkovi povinnosť predchádzať úpadku a v prípade hroziaceho úpadku je dlžník povinný prijať primerané opatrenia, čo pre podnikateľa môže predstavovať proces reštrukturalizácie.

Read More »

Konanie v mene spoločnosti a za spoločnosť

    Za právnickú osobu je oprávnený konať navonok predovšetkým jej štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu. Ako vieme, v praxi nepripadá do úvahy, aby napr. konateľ zabezpečoval všetky činnosti súvisiace s predmetom podnikania sám osobne a práve z tohto dôvodu zákon umožňuje, aby za právnickú osobu konala aj iná osoba na základe zastúpenia a toto konanie samozrejme vyvolalo právne účinky.

Read More »

Valné zhromaždenie s.r.o.

  Valné zhromaždenie s.r.o. obchodný zákonník definuje ako najvyšší orgán spoločnosti, ktorý je tvorený všetkými spoločníkmi spoločnosti. Ide teda o kolektívny orgán. Spoločník formou valného zhromaždenia realizuje svoje práva a povinnosti vyplývajúce mu z jeho statusu.

Read More »

Základné imanie obchodných spoločností a jeho význam

    Základné imanie definuje § 58 ObZ ako peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných a nepeňažných vkladov všetkých spoločníkov. Obligatórne sa základné imanie vytvára v kapitálových spoločnostiach. Určitým spôsobom možno o tvorbe základného imania hovoriť aj pri komanditnej spoločnosti, ktorá je osobnostnou spoločnosťou. Hodnota základného imania sa zapisuje do obchodného registra spolu s výškou vkladov jednotlivých spoločníkov vrátane informácie, v akej výške sú vklady splatené.     Spoločnosť s ručením …

Read More »

Založenie a vznik s.r.o.

Najviac využívanou formou obchodnej spoločnosti za účelom podnikania je nepochybne spoločnosť s ručením obmedzeným. Začiatok existencie s.r.o. je spojený s určitými zákonom stanovenými krokmi, pričom môžeme rozdeliť tento proces na dve fázy, a to založenie s.r.o. a vznik s.r.o..     Založenie a vznik s.r.o. prebieha v nasledovných krokoch: 1. Voľba obchodného mena a sídla spoločnosti – Obchodné meno slúži na identifikáciu a odlíšenie od iných podnikateľov, nesmie byť …

Read More »

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť