Home » zakony » Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia » Protokol k zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia Holandsko 450/2010Z.z.

Protokol k zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia Holandsko 450/2010Z.z.

450/2010 Z.z.

 

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

 

    Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 7. júna 2010 bol v Bratislave podpísaný Protokol medzi Slovenskou republikou a Holandským kráľovstvom, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Holandským kráľovstvom o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku a protokol k nej (vyhláška č. 138/1974 Zb. a oznámenie č. 199/1997 Z.z.).

    Národná rada Slovenskej republiky s protokolom vyslovila súhlas uznesením č. 61 z 8. septembra 2010 a rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.

 

    Prezident Slovenskej republiky protokol ratifikoval 18. októbra 2010.

 

    Protokol nadobudne platnosť 1. decembra 2010 v súlade s článkom 4.

PROTOKOL

medzi Slovenskou republikou a Holandským kráľovstvom, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Holandským kráľovstvom o zamedzení dvojakého zdaneniaa zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku a protokol k nej

 

    Slovenská republika a Holandské kráľovstvo,

    prajúc si zmeniť a doplniť Zmluvu medzi Československou socialistickou republikou a Holandským kráľovstvom o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku a protokol k nej, podpísanú v Prahe 4. marca 1974, v znení protokolu podpísaného 16. februára 1996 v Bratislave (v tomto protokole ďalej len „zmluva“),

    dohodli sa takto:

 

Článok 1

 

    V článku 19 zmluvy sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.

 

Článok 2

 

    Článok 20 zmluvy sa nahrádza nasledujúcim článkom:

 

„Článok 20

 

Verejné funkcie

 

    (1)

a) Platy, mzdy a iné podobné odmeny platené jedným zo štátov alebo jeho nižším správnym útvarom alebo miestnym orgánom fyzickej osobe za služby poskytované tomu štátu alebo útvaru alebo orgánu sa v tom štáte môžu zdaniť.

 

b) Také platy, mzdy a iné podobné odmeny však podliehajú zdaneniu len v druhom štáte, ak sa služby poskytujú v tomto štáte a fyzická osoba, ktorá je osobou majúcou bydlisko v tomto štáte,

(i) je štátnym príslušníkom tohto štátu alebo

(ii) sa nestala osobou majúcou bydlisko v tomto štáte iba z dôvodov poskytovania týchto služieb.

 

    (2)

a) Napriek ustanoveniam odseku 1 dôchodky a iné podobné odmeny vyplácané buď priamo, alebo z prostriedkov, ktoré vytvoril jeden zo štátov alebo jeho nižší správny útvar alebo miestny orgán, fyzickej osobe za služby preukázané tomu štátu alebo útvaru alebo orgánu sa môžu zdaniť v tom štáte.

 

b) Také penzie a podobné odmeny však podliehajú zdaneniu len v druhom štáte, ak fyzická osoba je osobou majúcou bydlisko v tomto štáte a štátnym príslušníkom tohto štátu.

 

    (3) Ustanovenia článkov 16, 17 a 19 sa použijú na platy, mzdy, penzie a iné podobné odmeny za služby poskytované v súvislosti s podnikateľskou činnosťou vykonávanou niektorým štátom alebo jeho nižším správnym útvarom alebo miestnym orgánom.“.

 

Článok 3

 

    V článku 25 zmluvy sa v časti A bode 2 slová „článku 20“ nahrádzajú slovami „článku 20 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a)“.

 

Článok 4

 

    Tento protokol, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, nadobudne platnosť prvým dňom druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom si štáty diplomatickou cestou písomne oznámia, že boli splnené ústavné požiadavky alebo požiadavky vnútroštátnych predpisov pre nadobudnutie platnosti tohto protokolu, a jeho ustanovenia sa budú vykonávať v zdaňovacích rokoch a obdobiach začínajúcich sa prvým dňom januára alebo neskôr v kalendárnom roku nasledujúcom po roku, v ktorom protokol nadobudol platnosť.

 

Článok 5

 

    Tento protokol ostane v platnosti počas platnosti zmluvy.

 

    Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali tento protokol.

 

    Dané v Bratislave 7. júna 2010 v dvoch vyhotoveniach, v slovenskom jazyku, v holandskom jazyku a v anglickom jazyku, všetky tri texty sú rovnako autentické. V prípade rozdielnosti výkladu slovenského a holandského textu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

 

Za Slovenskú republiku:

 

Miroslav Lajčák v.r.

 

Za Holandské kráľovstvo:

 

Daphne Bergsma v.r.

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. http://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Iránskou islamskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia

  Obsah1 Zmluva medzi  Slovenskou republikou a Iránskou islamskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

%d blogerom sa páči toto:

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť