Home » zakony » Zákon 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty

Zákon 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty

§ 1-3 Základné ustanovenia
§ 1 Predmet úpravy
§ 2 Predmet dane
§ 3 Zdaniteľná osoba
§ 4-7a Registračná povinnosť
§ 4c Zábezpeka na daň
§ 8-12 Zdaniteľné obchody
§ 8 Dodanie tovaru
§ 9 Dodanie služby
§ 11 Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu
§ 11a Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v osobitnom prípade
§ 12 Dovoz tovaru
§ 13-14 Miesto zdaniteľného obchodu
§ 13 Miesto dodania tovaru
§ 14 Miesto dodania tovaru pri zásielkovom predaji
§ 15-16 Miesto dodania služby
§ 17 Miesto nadobudnutia tovaru z iného členského štátu
§ 18 Miesto dovozu tovaru
§ 19-21 Daňová povinnosť
§ 19 Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a služby
§ 20 Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu
§ 21 Daňová povinnosť pri dovoze tovaru
§ 22-27 Základ dane a sadzba dane
§ 22 Základ dane pri dodaní tovaru a služby
§ 23 Základ dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu
§ 24 Základ dane pri dovoze tovaru
§ 25 Oprava základu dane
§ 26 Prepočet cudzej meny a zaokrúhľovanie dane
§ 27 Sadzby dane
§ 28-48b Oslobodenie od dane
§ 28 Poštové služby
§ 29 Zdravotná starostlivosť
§ 30 Služby sociálnej pomoci
§ 31 Výchovné služby a vzdelávacie služby
§ 32 Služby dodávané členom
§ 33 Služby súvisiace so športom alebo telesnou výchovou
§ 34 Kultúrne služby
§ 35 Zhromažďovanie finančných prostriedkov
§ 36 Služby verejnoprávnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu
§ 37 Poisťovacie služby
§ 38 Dodanie a nájom nehnuteľnosti
§ 39 Finančné služby
§ 40 Predaj poštových cenín a kolkov
§ 41 Prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier
§ 42 Oslobodenie od dane pri dodaní tovaru, pri ktorom nebola odpočítaná daň
§ 43 Oslobodenie od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu
§ 44 Oslobodenie od dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu
§ 45 Oslobodenie od dane pri trojstrannom obchode
§ 46 Oslobodenie prepravných služieb od dane
§ 47 Oslobodenie od dane pri vývoze tovaru a služieb
§ 48 Oslobodenie od dane pri dovoze tovaru
§ 48a Oslobodenie od dane pri dovoze tovaru v osobnej batožine cestujúcich
§ 48b Zabezpečenie dane pri dovoze tovaru
§ 49-55 Odpočítanie dane
§ 49 Odpočítanie dane platiteľom
§ 49a Daň uplatnenú na investičný majetok uvedený v § 54 ods. 2 písm. b)
§ 50 Pomerné odpočítanie dane
§ 51 Uplatnenie práva na odpočítanie dane
§ 52 Odpočítanie dane pri dodaní nového dopravného prostriedku
§ 53 Oprava odpočítanej dane
§ 54 Úprava dane odpočítanej pri investičnom majetku
§ 54a  
§ 55 Odpočítanie dane pri registrácii platiteľa
§ 55a-55e Vrátenie dane zahraničnej osobe z iného členského štátu
§ 55f-55g Podanie žiadosti o vrátenie dane v inom členskom štáte
§ 56-64 Vrátenie dane uplatnenej v cenách tovarov a služieb
§ 56-58 Vrátenie dane zahraničnej osobe z tretieho štátu
§ 59-60 Vrátenie dane cestujúcim pri vývoze tovaru
§ 61-62a Vrátenie dane osobám, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodného práva a oslobodenie od dane
§ 62a Vrátenie dane Európskej únii a medzinárodným organizáciám
§ 63 Vrátenie dane ozbrojeným silám
§ 64 Vrátenie dane neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné služby a Slovenskému Červenému krížu
§ 65-69b Osobitná úprava uplatňovania dane
§ 65 Osobitná úprava uplatňovania dane pre cestovné kancelárie a cestovné agentúry
§ 66 Osobitná úprava uplatňovania dane pri umeleckých dielach, zberateľských predmetoch, starožitnosti ach a použitom tovare
§ 67 Osobitná úprava uplatňovania dane pri investičnom zlate
§ 68 Osobitná úprava uplatňovania dane pre nezaložené osoby, ktoré elektronicky dodávajú služby
§ 69 Osoby povinné platiť daň správcovi dane
§ 69a Daňový zástupca pri dovoze tovaru
§ 69b Ručenie za daň
§ 70-80 Povinnosti osôb povinných platiť daň
§ 70 Vedenie záznamov
§ 71 Faktúra
§ 72 Osoby povinné vyhotoviť faktúru
§ 73 Lehota na vyhotovenie faktúry
§ 74 Obsah faktúry
§ 75 Súhrnná faktúra
§ 76 Uchovávanie faktúr
§ 77 Zdaňovacie obdobie
§ 78 Daňové priznanie a splatnosť vlastnej daňovej povinnosti
§ 78a Zrušený od 1.1.2012
§ 79 Nadmerný odpočet
§ 80 Súhrnný výkaz
§ 81-84 Zrušenie registrácie
§ 85-88 Prechodné a záverečné ustanovenia

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. http://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Opatrenie MF SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva

4/2003 F.s. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

%d blogerom sa páči toto: