Home » Vzory » Občianske právo » Žaloba na zaplatenie dlžnej sumy

Žaloba na zaplatenie dlžnej sumy

Náležitosti podania

 

Podanie musí obsahovať náležitosti dané § 42 a § 79 Občianskeho súdneho poriadku Musí byť adresované príslušnému súdu a podpísané. Zároveň by mal byť zaplatený súdny poplatok v zmysle prílohy zákona č. 71/1992 S.b. o súdnych poplatkoch.

V praxi to znamená, že podanie musí obsahovať tieto náležitosti

 1. kto ho robí,
 2. ktorej veci sa týka
 3. a čo sleduje,
 4. a musí byť
 5. podpísané a datované.

Konkrétne musí obsahovať

 1. meno, priezvisko, prípadne aj dátum narodenia a telefonický kontakt
 2. bydlisko účastníkov, prípadne ich zástupcov
 3. údaj o štátnom občianstve,
 4. pravdivé opísanie rozhodujúcich skutočností ( povinnosť tvrdenia )
 5. označenie dôkazov, ktorých sa navrhovateľ dovoláva (
 6. a musí byť z neho zrejmé, čoho sa navrhovateľ domáha

Označenie právnickej osoby

 1. názov alebo obchodné meno
 2. sídlo
 3. identifikačné číslo, ak je pridelené.

Označenie zahraničnej osoby

k návrhu musí byť pripojený výpis z registra alebo z inej evidencie, do ktorej je zahraničná osoba zapísaná.

Fyzická osoba podnikateľ

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené.

Štát

označenie štátu a označenie príslušného štátneho orgánu, ktorý bude za štát konať.

Ak sa návrh týka dvojstranných právnych vzťahov medzi žalobcom a žalovaným), nazýva sa žalobou.

 

 

 

 

Žaloba na zaplatenie dlžnej sumy

Okresný súd v Nitre
Štúrova ulica č. 9
949 68 Nitra

Žalobca :

Obchodné meno : Veriteľ a.s.
Sídlo Dlhá 23, 949 01 Nitra
IČO: 11122233
Zapísaná na Okresnom súde Nitra v oddiel Sa vložka číslo 12000/N
Zastúpená : Ing. Jozef Novák, predseda predstavenstva

Žalovaný :
Meno Ján Pohoda
Bytom Nábrežná 58, 949 01 Nitra
Narodený 15.11.1980
Žaloba na zaplatenie dlžnej sumy 5000 Eur

I.
Skutkový stav

Žalobca a žalovaný uzavreli zmluvu o pôžičke dňa 15.10.2010 na sumu 5000 Eur, ktorá bola splatná dňa 15.11.2014 v celosti s 8% zmluvným ročným úrokom vo výške 1600 Eur ku dňu splatnosti pôžičky.
Žalovaný dlžnú sumu neuhradil v stanovenej lehote a preto ho žalobca vyzval na jej úhradu doporučeným listom zo dňa 15.1.2015. Na tento list žalovaný nereagoval vôbec a dlžnú sumu neuhradil. ( vIď prílohy ) .

II.
Právna kvalifikácia

V zmysle § 657 Občianskeho zákonníka Zmluvou o pôžičke prenecháva veriteľ dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze, a dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu.

Podľa § 658 Občianskeho zákonníka Pri peňažnej pôžičke možno dohodnúť úroky.

V zmysle § 559 ods. 2 Občianskeho zákonníka Dlh musí byť splnený riadne a včas.

III.
Petit

Vzhľadom na fakt, že žalovaný finančné prostriedky nevráti, žiadame, aby súd vydal nasledovné

Rozhodnutie

Žalovaný je povinný uhradiť žalobcovi sumu 6600 Eur s 5,75% úrokom z omeškania od 16.11.2014 do zaplatenia do troch dní od právoplatnosti rozhodnutia.

V Nitre 20.2.2015
Ing. Ján Novák
Predseda predstavenstva

Prílohy
Návrh 2x
Prílohy Zmluva o pôžičke 2x ( kópia )
Výzva na úhradu 2x ( kópia )
Súdny poplatok uhradený prevodom

 

[wpdm_package id=’2836′]

 

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. http://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Zodpovednosť zhotoviteľa za vykonanie diela

  Zmluva o dielo je popri kúpnej zmluve najčastejšie využívaným zmluvným typom v obchodných vzťahoch. Pri tvorbe …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

%d blogerom sa páči toto: