Home » Vzory » Občianske a obchodné právo » Vzor odstúpenia od zmluvy

Vzor odstúpenia od zmluvy

Vzor odstúpenia od zmluvy

V tomto prípade je vzor odstúpenia od zmluvy formulovaný ako dôsledok omeškania s platením kúpnej ceny. Omeškanie dlžníka je v občianskom práve vždy dôvodom na odstúpenie od zmluvy, v obchodných záväzkových vzťahoch len v prípade ak je omeškanie možné považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti. O inštitúte odstúpenia od zmluvy sme podrobne písali v samostatnom článku , takže na%n v tejto súvislosti odkazujeme Odstúpenie od zmluvy

 

 

Veriteľ

 

Obchodné meno

Sídlo

IČO:

DIČ :

Zapísaný v Obchdnom i Okresného súdu v ……………… Oddiel ……. vložka …….

Zastúpený :

Ďalej len predávajúci

Dlžník

Meno, priezvisko , titul

Rodné číslo

Dátum narodenia

Bydlisko

Štátna príslušnosť

Ďalej len  kupujúci

 

Vec : Odstúpenie od zmluvy

 

 

Dňa ………. bola medzi nami uzatvorená kúpna zmluva s predmetom kúpy osobné motorové vozidlo ………………. rok výroby ………… EČV ……………….. VIN ……………… . Kúpna zmluva bola uzatvorená na kúpnu cenu ……………….  .Splatnosť kúpnej ceny bola najneskôr dňa ……………….  Vzhľadom na to, že ste neuhradili kúpnu cenu napriek tomu, že predmet kúpy Vám bol odovzdaný pri podpise zmluvy ste v omeškaní s plnením svojho záväzku.

Vzhľadom na trvajúce omeškanie s plnením záväzku odstupujeme od vyššie uvedenej kúpnej zmluvy. Odstúpenie od zmluvy je účinné doručením tohto oznámenia. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od počiatku zrušuje. Z tohto dôvodu Vás žiadame bezodkladne o odovzdanie predmetu kúpnej zmluvy osobného motorového vozidla ………………. rok výroby ………… EČV ……………….. VIN ……………… v sídle veriteľa v obvyklej pracovnej dobe.

Používaním motorového vozidla bez právneho dôvodu Vám vzniklo bezdôvodné obohatenie vo výške dennej sadzby za používanie motorového vozidla v sume …………. za každý deň používania motorového vozdila, ktoré Vás žiadame bezodkladne uhradiť na účet ……………… vedený  v……………

 

V …………… dňa ………….

 

Veriteľ

 

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Splátkový kalendár

Splátkový kalendár Dlžník         Ján Dlžný     bytom Okružná 25, Modra         narodený 1.7.1970 Veriteľ :     Jánom Štedrým …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

%d blogerom sa páči toto: