Home » Vzory » Pracovné právo » Výpoveď zamestnávateľa z dôvodu nadbytočnosti zamestnanca

Výpoveď zamestnávateľa z dôvodu nadbytočnosti zamestnanca

Komentár k vzoru

Výpoveď je jednostranným právnym úkonom, ktorým môže skončiť pracovný pomer zamestnanec i zamestnávateľ. Zamestnávateľ je však výpoveď oprávnený dať zamestnancovi len zo zákonom stanovených dôvodov, ktoré nie je možné dodatočne meniť a musia existovať v čase podania výpovede. Tieto dôvody sú uvedené v § 63 zákonníka práce zákon č. 311/2001 Z.z.

Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak

a)sa zamestnávateľ alebo jeho časť

1.zrušuje alebo

2.premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce,

b)sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu,

c) zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva,

d)zamestnanec

1. nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce,

2. prestal spĺňať požiadavky podľa § 42 ods. 2,

3. nespĺňa bez zavinenia zamestnávateľa požiadavky na riadny výkon dohodnutej práce určené zamestnávateľom vo vnútornom predpise alebo

4. neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných šiestich mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil,

e) sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede.

Je však potrebné upozorniť na fakt, že konkretizácia týchto dôvodov je upravená v iných ustanoveniach Zákonníka práce a je potrebné tieto dodržať.

Forma

Forma výpovede musí byť pod sankciou neplatnosti vždy písomná.

Náležitosti výpovede

 1. označenie účastníkov ( zamestnanca a zamestnávateľa )
 2. presné označenie výpovedeného dôvodu
 3. označenie , že bola splnená ponuková povinnosť na inú vhodnú prácu ( ak je to reálne )
 4. Dátum a podpis

Medzi nepovinné náležitosti sa môže zaradiť

 1. označenie dňa kedy nadobudne výpoveď platnosť ( inak doručením druhej zmluvnej strane ). Je to vhodné hlavne v prípade plánovaného znižovania stavov tak, aby výpovedné doby uplynuli ku dňu účinnosti organizačnej zmeny.
 2. Podrobnosti o vysporiadaní finančných záležitostí medzi zmluvnými stranami.

Keďže výpoveď je jednostranný právny úkon súhlas druhej strany sa nevyžaduje, ale vyžaduje sa preukázanie, že sa výpoveď dostala do dispozičnej sféry druhej zmluvnej strany. Na doručovanie sa použijú ustanovenia § 33 zákonníka práce , ktoré vyžadujú, aby ak sa zásielka doručuje poštou vždy bola zaslaná do vlastných rúk. Fikcia doručenia v prípade nedoručenej zásiely na poslednú známu adresu sa aplikuje i v Zákonníku práce.

VZOR

Výpoveď zamestnávateľa z dôvodu nadbytočnosti zamestnanca
§ 63 ods. 1 písm. b) ZP

Prvá lesná a.s.

Pod Horou 1, 949 01 Nitra

IČO: 333 000 11

 

Ján Novák

Hlinská 2

949 01 Nitra

 

Vec: Výpoveď zamestnanca z dôvodu nadbytočnosti

 

Rozhodnutím predstavenstva z 14.11.2015 bolo rozhodnuté o zmene organizačnej štruktúry v našej spoločnosti. V našej spoločnosti pracujete ako referent zmluvných vzťahov na odbore marketingu od 1.1.2012

Vzhľadom na vyššie uvedené bude Vaše pracovné miesto ku dňu 1.7.2016 zrušené. Dňa 01.02.2016 Vám bolo ponúknuté pracovné miesto zohľadňujúce Váš zdravotný stav, vzdelanie a dobu praxe pomocný účtovník na odbore ekonomiky.

Túto ponúknutú prácu ste odmietol. Vzhľadom na vyššie uvedené nemáme možnosť Vás zamestnávať a preto s Vami končíme pracovný pomer výpoveďou v zmysle ustanovenia § 63 ods. 1 písm. b) zákona č. 311/2001 Z.z. . Výpovedná doba začne plynúť 01.05.2016 a skončí sa vo Vašom prípade 30.06.2015 § 62 ods. 3 písm. a) zákona č. 311/2001 Z.z.

V Nitre 20.04.2015

Ján Ivančík

predseda predstavenstva

Komentár k vzoru

Výpoveď je jednostranným právnym úkonom, ktorým môže skončiť pracovný pomer zamestnanec i zamestnávateľ. Zamestnávateľ je však výpoveď oprávnený dať zamestnancovi len zo zákonom stanovených dôvodov, ktoré nie je možné dodatočne meniť a musia existovať v čase podania výpovede. Tieto dôvody sú uvedené v § 63 zákonníka práce zákon č. 311/2001 Z.z.

Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak

a)sa zamestnávateľ alebo jeho časť

1.zrušuje alebo

2.premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce,

b)sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu,

c) zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva,

d)zamestnanec

1. nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce,

2. prestal spĺňať požiadavky podľa § 42 ods. 2,

3. nespĺňa bez zavinenia zamestnávateľa požiadavky na riadny výkon dohodnutej práce určené zamestnávateľom vo vnútornom predpise alebo

4. neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných šiestich mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil,

e) sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede.

Je však potrebné upozorniť na fakt, že konkretizácia týchto dôvodov je upravená v iných ustanoveniach Zákonníka práce a je potrebné tieto dodržať.

Forma

Forma výpovede musí byť pod sankciou neplatnosti vždy písomná.

Náležitosti vypovede

 1. označenie účastníkov ( zamestnanca a zamestnávateľa )
 2. presné označenie výpovedeného dôvodu
 3. označenie , že bola splnená ponuková povinnosť na inú vhodnú prácu ( ak je to reálne )
 4. Dátum a podpis

Medzi nepovinné náležitosti sa môže zaradiť

 1. označenie dňa kedy nadobudne výpoveď platnosť ( inak doručením druhej zmluvnej strane ). Je to vhodné hlavne v prípade plánovaného znižovania stavov tak, aby výpovedné doby uplynuli ku dňu účinnosti organizačnej zmeny.
 2. Podrobnosti o vysporiadaní finančných záležitostí medzi zmluvnými stranami.

Keďže výpoveď je jednostranný právny úkon súhlas druhej strany sa nevyžaduje, ale vyžaduje sa preukázanie, že sa výpoveď dostala do dispozičnej sféry druhej zmluvnej strany. Na doručovanie sa použijú ustanovenia § 33 zákonníka práce , ktoré vyžadujú, aby ak sa zásielka doručuje poštou vždy bola zaslaná do vlastných rúk. Fikcia doručenia v prípade nedoručenej zásiely na poslednú známu adresu sa aplikuje i v Zákonníku práce.

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Zmluva o kúpe prenejatej veci

  Zmluva o kúpe prenajatej veci nie je absolútnym obchodom, to znamená , že pri jej …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť