Výpoveď z pracovného pomeru daná zamestnancom

Forma

Výpoveď je jednostranný písomný právny úkon. Odvolať výpoveď je možné len so súhlasom zamestnávateľa.

Náležitosti

  1. Označenie zamestnávateľa
  2. Označenie zamestnanca
  3. Obsah- výpoveď z pracovného pomeru

Pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby.

Následky

Výpoveď zamestnanec nemusí zdôvodňovať ( na rozdiel od zamestnávateľa) .

Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Výpovedná lehota je najmenej jeden mesiac u zamestnanca, ktorý u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace.

Upozornenie

Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná.

VZOR

Výpoveď zamestnanca

  • 67 ZP

 

Názov : Prvá lesná a.s.

Sídlo : Pod Horou 1, 949 01 Nitra

IČO: 333 000 11

 

 

Vec : Skončenie pracovného pomeru výpoveďou

 

Dňa 5.augusta 2015 mi bol doručený Váš nesúhlas so skočením pracovného pomeru k 31.8.2015. dohodou.

Na základe vyššie uvedeného dávam týmto výpoveď z pracovného pomeru z dôvodu odchodu do starobného dôchodku. Pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby ku dňu 31.10.2015.

 

V Nitre dňa 7.augusta 2015.

Ján Novák

Narodený 15.10.1995

Nábrežná 58, 949 01 Nitra

 

 

 

.

JUDr. Samuel Diatka

.

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. http://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Splátkový kalendár

Splátkový kalendár Dlžník         Ján Dlžný     bytom Okružná 25, Modra         narodený 1.7.1970 Veriteľ :     Jánom Štedrým …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.