Vzor príkaznej zmluvy

Vzor príkaznej zmluvy

by -
0 3630

Príkazná zmluva patrí medzi obstarávateľské typy zmlúv spolu so zmluvou mandátnou, komisionárskou a zmluvou o obchodnom zastúpení. Na rozdiel od ostatných menovaných je upravená ako zmluvný typ v Občianskom zákonníku  – zákon č. 40/1964 S.b.

Právna úprava príkaznej zmluvy je obsiahnutá v §724-732 Občianskeho zákonníka. Ako zmluvné podtypy príkaznej zmluvy poznáme o obstaraní  veci § 733-736 a zmluvu o obstaraní predaja veci § 737-741 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 S.b.

Predmetom príkaznej zmluvy je  v záväzok vykonávateľa príkazu – príkazník, že pre určitú osobu – príkazcu obstará nejakú vec, alebo vykoná inú činnosť. Zmluva nevyžaduje písomnú formu .

Základné náležitosti príkaznej zmluvy sú

  1. označenie zmluvných strán
  2. vymedzeniu predmetu zmluvy – činnosti, ktorú má príkazník vykonať pre príkazcu

V prípade ak príkazník má pre príkazcu vykonať právne úkony vyžaduje sa udelenie plnej moci.

Absencia odplaty nie prekážkou platnosti zmluvy.

Odporúčaniahodné vedľajšie náležitosti príkaznej zmluvy sú

  1. úprava odmeny príkazníka
  2. úprava náhrady hotových nákladov
  3. podrobná úprava informačných povinností
  4. ustanovenie  o mlčanlivosti
  5. ukončenie zmluvy

Podrobnejšie sa príkaznej zmluve venujem v samostatnom článku.

JUDr. Samuel Diatka

Vzor príkaznej zmluvy si môžete stiahnuť tu

Príkazná zmluva

37.13 KB 849 downloads

 

Podobné príspevky