Home » Vzory » Občianske a obchodné právo » Vzor príkaznej zmluvy

Vzor príkaznej zmluvy

Príkazná zmluva patrí medzi obstarávateľské typy zmlúv spolu so zmluvou mandátnou, komisionárskou a zmluvou o obchodnom zastúpení. Na rozdiel od ostatných menovaných je upravená ako zmluvný typ v Občianskom zákonníku  – zákon č. 40/1964 S.b.

Právna úprava príkaznej zmluvy je obsiahnutá v §724-732 Občianskeho zákonníka. Ako zmluvné podtypy príkaznej zmluvy poznáme o obstaraní  veci § 733-736 a zmluvu o obstaraní predaja veci § 737-741 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 S.b.

Predmetom príkaznej zmluvy je  v záväzok vykonávateľa príkazu – príkazník, že pre určitú osobu – príkazcu obstará nejakú vec, alebo vykoná inú činnosť. Zmluva nevyžaduje písomnú formu .

Základné náležitosti príkaznej zmluvy sú

  1. označenie zmluvných strán
  2. vymedzeniu predmetu zmluvy – činnosti, ktorú má príkazník vykonať pre príkazcu

V prípade ak príkazník má pre príkazcu vykonať právne úkony vyžaduje sa udelenie plnej moci.

Absencia odplaty nie prekážkou platnosti zmluvy.

Odporúčaniahodné vedľajšie náležitosti príkaznej zmluvy sú

  1. úprava odmeny príkazníka
  2. úprava náhrady hotových nákladov
  3. podrobná úprava informačných povinností
  4. ustanovenie  o mlčanlivosti
  5. ukončenie zmluvy

Podrobnejšie sa príkaznej zmluve venujem v samostatnom článku.

VZOR

Príkazná zmluva

( § 724 a nasl. Občianskeho zákonníka )

 

Obchodné meno

Sídlo

IČO:

ďalej len príkazca

 

Meno a priezvisko

Narodený

Bydlisko

ďalej len príkazník

I

.Predmet zmluvy

Príkazník sa zaväzuje pre príkazcu zabezpečiť podanie žiadosti o odpustene sankcií uložených rozhodnutím ……………   Sociálnej poisťovne , pobočka Nitra . Príkazník sa zaväzuje vykonať všetky potrebné úkony , ktoré budú nevyhnutné na úspešné vybavenie žiadosti príkazcu ( najmä predkladane dokumentácie, vyjadrení a podobne )

Príkazca sa zaväzuje vystaviť príkazníkovi potrebnú plnú moc.

II.

Odmena

Príkazca sa zaväzuje uhradiť príkazníkovi odmenu za vybavovanie predmetu zmluvy podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavovanie záležitosti príkazcu, ktorá tvorí predmet zmluvy. Hodinová sadzba je určená na 30 Eur / hodina.

Náklady na vybavovanie záležitosti príkazcu vynaložené príkazníkom budú uhrádzané v preukázanej výške ( najmä cestovné, správne a notárske poplatky ) .

III.
Odborná starostlivosť

Príkazník bude postupovať pri zariaďovaní záležitosti príkazcu s potrebnou odbornosťou. Príkazník vyhlasuje, že mu je známa legislatíva a metodické usmernenia Sociálnej poisťovne. Príkazca zároveň berie na vedomie, že rozhodnutie o odpustení sankcií závisí v plnom rozsahu od rozhodnutia Sociálnej poisťovne nie je naň právny nárok.

IV.

Povinnosti príkazníka

 

Príkazník je povinný vykonať vec uvedenú v predmete zmluvy osobne.

Príkazník sa zaväzuje priebežne informovať príkazcu o zariaďovaní záležitosti, ktorá tvorí predmet zmluvy a oznámiť mu všetky potrebné informácie, aby príkazca mohol včas poskytnúť potrebnú súčinnosť na splnenie zmluvy ( najmä predloženie podkladov a súvisiacich informácií )

Vyúčtovať svoju odmenu písomne a preukázať vynaloženie hotových výdavkov.

V.

Povinnosti príkazcu

Príkazca sa zaväzuje poskytnúť príkazníkovi všetky potrebné informácie na zariadenie záležitosti uvedené v predmete zmluvy bez zbytočného odkladu ( najmä predloženie podkladov a súvisiacich informácií ).

Príkazca je povinná vystaviť príkazníkovi úradne osvedčenú plnú moc najneskôr v deň podpisu zmluvy

Príkazca je povinný uhradiť odmenu a oprávnené náklady príkazníkovi do 14 dní od ich vyúčtovania.

VI.

Záverečné ustanovenia

Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej a a zmluva predstavuje ich slobodnú a vážnu vôľu.

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch z ktorého každý má platnosť originálu. Každá zmluvná strana obdrží jednu kópiu.

Na túto zmluvu sa primeranie vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka.

V Nitre dňa ……….

 

 

Príkazca                                                                                                             Príkazník

 

 

[wpdm_package id=2077 template=”link-template-default.php”]

JUDr. Samuel Diatka

Vzor príkaznej zmluvy si môžete stiahnuť tu

[wpdm_file id=5]

 

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Zmluva o kúpe prenejatej veci

  Zmluva o kúpe prenajatej veci nie je absolútnym obchodom, to znamená , že pri jej …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť