Home » Vzory » Konkurz a exekúcia » Návrh na začatie exekúcie

Návrh na začatie exekúcie

 

Od 1.9.2005 sa výkon rozhodnutia realizuje ( s výnimkou rozhodnutia o výchove maloletých detí ) výlučne súdny exekútor. Vybrané štátne orgány môžu postupovať podľa osobitných predpisov – najmä daňový úrad podľa zákona 563/2009 Z.z. daňový poriadok ( daňové exekučné konanie ) a vybrané úrady podľa zákona 71/1967 S.b. o správnom konaní ( správna exekúcia ).

Exekučné konanie je vo svojej podstate vykonávacím konaním, čo znamená, že jediné o o čo tu ide je realizácia povinnosti uloženej rozhodnutím exekučným titulom. To okrem iného znamená, že právny základ nároku sa v tomto konaní nerieši.

Právny základ nároku je riešený v rozhodnutí, ktoré je podkladom na exekúciu – takzvaný exekučný titul § 41 Exekučného poriadku

Exekučným titulom je vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok.

(2) Podľa tohto zákona možno vykonať exekúciu aj na podklade

a) rozhodnutí orgánov Európskej únie

b) rozhodnutí osvedčených ako európsky exekučný titul,

c) notárskych zápisníc, ktoré obsahujú právny záväzok a v ktorých je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila,

d) vykonateľných rozhodnutí rozhodcovských súdov a rozhodcovských komisií a zmierov nimi schválených,

e) osvedčení o dedičstve, vykonateľných rozhodnutí bývalých štátnych notárstiev a dohôd nimi schválených,

f) vykonateľných rozhodnutí orgánov verejnej správy a územnej samosprávy vrátane blokov na pokutu nezaplatenú na mieste,

g) platobných výmerov, výkazov nedoplatkov vo veciach daní a poplatkov, ako aj zmierov schválených týmito orgánmi,

h) vykonateľných rozhodnutí a výkazov nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia a vo veciach verejného zdravotného poistenia,

i) iných vykonateľných rozhodnutí a schválených zmierov, ktorých výkon pripúšťa zákon,

j) dokladov vydaných podľa právneho predpisu platného v inom členskom štáte Európskej únie, ak ide o vymáhanie pohľadávky podľa osobitného predpisu. 4eaa)

Osobitným exekučným titulom je notárska zápisnica, ktorá nemá povahu autoritatívneho rozhodnutia, ale je to vlastne osobitný spôsob uznania záväzku. Na notárskej zápisnici sa nevyznačuje vykonateľnosť a má i obmedzenia čo sa týka obsahu záväzkov na ktoré môže znieť.

Ak záväzok v notárskej zápisnici podľa vznikol z právneho úkonu, predmetom ktorého bolo poskytnutie peňažných prostriedkov, môže sa exekúcia týkať iba sumy predstavujúcej poskytnuté peňažné prostriedky a úrokov z omeškania. Inak sa záväzok v notárskej zápisnici nemôže týkať zmluvných pokút.

Na exekučné konanie sa primerane použijú ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku zákon 99/1963 S.b – v zmysle § 251 O.s.p.

Náležitosti návrhu na začatie exekúcie so do veľkej miery podobné ako náležitosti návrhu na začatie konania s tou odlišnosťou, že v tomto konaní je už otázka právneho nároku vyriešená v exekučnom titule. Náležitosti návrhu na začatie exekučného konania § 39 zákona č. 233/1995 Z.z. Exekučný poriadok.

 

  1. Označenie súdneho exekútora

meno priezvisko

sídlo exekútrského úradu

  1. Označenie oprávneného a povinného fyzických osôb ( účastníkov exekučného konania ) v rozsahu

meno, priezvisko, bydlisko a údaj o štátnom občianstve

alebo

názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, pokiaľ je pridelené ak je účastníkom konania právnická osoba

  1. označenie exekučného titulu
  2. označenie vymáhaného nároku
  3. Dátum
  4. Podpis

 

Návrh na začatie exekučného konania

  • 39 Exekučného poriadku

 

 

Súdny exekútor

JUDr…………….

Sídlo: …………..

949 01 Nitra

 

 

 

Oprávnený

 

Názov : Veriteľ s.r.o.

Sídlo:    Horná 23, 949 01 Nitra

IČO: 555 555 55

Zapísaná na OS Nitra, oddiel s.r.o. vložka číslo 1110/n

zastúpený Ján Novák, konateľ Veriteľ s.r.o,

 

 

Povinný

 

Meno a priezvisko : Ján Dlžný

Bydlisko : Štiavnická 223/5, 949 01 Nitra

Narodený 1.11.1965

Štátny občan SR

 

 

Návrh na začatie exekučného konania

 

I.

Dňa 8.3.2013 bolo vydané rozhodnutie Okresného súdu Nitra spz. 14Rob 20/2013, ktorým bol povinný zaviazaný uhradiť sumu 1000 Eur s 8% úrokom p.a. z omeškania do zaplatenia. Vyššie uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 15.4.2013 a vykonateľnosť 30.4.2013 ( dôkaz – rozhodnutie 14Rob 20/2013 s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti ) .

 

II.

Na základe vyššie uvedeného žiadame, aby súdny exekútor vykonal exekúciu spôsobmi uvedeným v Exekučnom poriadku zákon č. 233/1995 Z.z. v platnom znení, respektíve ich kombináciou. Finančné prostriedky vymožené v exekučnom konaní žiadame poukázať na

Č. účtu …………………………………..,

Variabilný symbol 2011554

Špecifický symbol 0058

 

V Nitre dňa …….

 

 

zastúpený Ján Novák

konateľ Veriteľ s.r.o,

 

 

Príloha :               Výpis z obchodného registra

Rozhodnutie spz. 14Rob 20/2013

 

 

 

 

 

[wpdm_package id=2169 template=”link-template-default.php”]

[wpdm_package id=12]

 

JUDr. Samuel Diatka

Za obrázok ďakujem Image courtesy of adamr / FreeDigitalPhotos.net

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Zmluva o kúpe prenejatej veci

  Zmluva o kúpe prenajatej veci nie je absolútnym obchodom, to znamená , že pri jej …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť