Vzor pracovnej zmluvy

Pracovná zmluva je základným právnym vzťahom na základe ktorého sa vykonáva väčšina závislej práce v SR. Je primárne upravená v § 43 Zákonníka práce. Základnými náležitosťami pracovnej zmluvy sú a) druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná charakteristika, b) miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto), c) deň nástupu do práce, d) mzdové podmienky, …

Read More »

Pracovná zmluva komentár

  Zákonník práce 311/2001 Z.z. umožňuje vykonávať závislú prácu   V pracovnom pomere Na základe dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru

Read More »

Veselé vianoce a šťastný Nový rok

Vážení čitatelia webu webpravo.eu Je tu opäť koniec roka a pri tejto príležitosti by som si dovolil poďakovať za Vašu priazeň  pri tejto príležitsti mi dovoľte zaželať Vám veselé Vianoce a veľa  úspechov do Nového roka 2014 JUDr. Samuel Diatka

Read More »

Daňová licencia – nezákonný zásah, alebo nástroj boja proti daňovým únikom. II. časť

Kto neplatí daňovú licenciu vôbec Daňovú licenciu neplatí daňovník a)    ktorému vznikla prvýkrát povinnosť podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikol, okrem daňovníka, ktorý je právnym nástupcom daňovníka zrušeného bez likvidácie, b)    podľa § 12 ods. 3 a 4, c)    ktorý prevádzkuje aj chránenú dielňu alebo chránené pracovisko podľa osobitného predpisu,136bd)  

Read More »

Daňová licencia – nezákonný zásah, alebo nástroj boja proti daňovým únikom. I. časť

Dňa 3.12.2013 bola Národnou radou Slovenskej republiky prijatá novela zákona o dani z príjmov číslo parlamentnej tlače 613. Súčasťou tohto pomerne kontroverzného návrhu zákona je aj zavedenie minimálnej dane právnických osôb – takzvanej daňovej licencie.   Daňová licencia je v prijatom návrhu zákona definová citujem § 46b zákona č. 595/2003 Z.z. Daňovou licenciou je minimálna daň, po odpočítaní úľav na dani podľa § …

Read More »

Odpor proti platobnému rozkazu

Platobný rozkaz je rozhodnutie vydané v skrátenom konaní – teda bez nariadenia pojednávania a len na základe skutočností, ktoré tvrdil navrhovateľ. To znamená, že v prípade dôvodne podaného odporu voči platobnému rozkazu tento nemôže obstáť a zruší sa v celom rozsahu uznesením a súd nariadi pojednávanie. Zatiaľ čo platobný rozkaz vydáva vyšší súdny úradník, alebo súdny tajomník o odpore voči platobnému rozkazu rozhoduje sudca na pojednávaní , …

Read More »

Daňové výdavky v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. IV. časť

Daňové výdavky u osôb poberajúcich príjmy z kapitálového majetku § 8 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov V tomto ustanovení sa koncentrujú všetky príjmy, ktoré sa nedajú zaradiť do ustanovení § 5-7 zákona č. 595/2003 Z.z. Dá sa vo všeobecnosti skonštatovať, že ide v drvivej väčšine o príjmy z dispozície s majetkom daňovníka, patria sem i príjmy z výhier a príjmy z príležitostných činností ( teda vlastne drobných služieb ), ktoré …

Read More »

Kotlebov úspech. Majú štátne orgány ešte legitimitu ?

Chcel som pôvodne niečo o daniach, ale vzhľadom na výsledky komunálnych volieb som si dovolil článok , ktorý sa zaoberá drvivým víťazstvom pána Kotlebu v Banskej Bystrici s pohľadu právnej teórie. To čo sa stalo sa stať muselo a bolo len otázkou času kedy sa niečo podobné stane. Najprv troška teórie.

Read More »

Daňové výdavky v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. III. časť

Daňové výdavky u osôb poberajúcich príjmy z kapitálového majetku § 7 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov   U týchto príjmov jestvuje špecifická úprava daňových výdavkov t dvoch dôvodov Na dosiahnutie príjmu z kapitálového majetku sa nevyžaduje od ich poberateľa väčšinou žiadna činnosť ( za nás pracujú peniaze ) Veľká väčšina príjmov z kapitálového majetku nie je u jeho poberateľa zahŕňaná do čiastkového základu dane , …

Read More »

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.