Paradoxy ročného zúčtovania poistného za rok 2014

  Keď som raz na školení k zákonu o správe daní ( to som ešte nebol daňový poradca ) tak lektor hovoril, že sadzba dane môže byť kľudne aj 99% ,keď bude existovať dostatok odpočítateľných položiek. Samozrejme, že nik si neželá 99% daň, ale chcel tým povedať, že sadzba dane je dôležitá, ale je to len jeden z aspektov na určenie daňovej povinnosti. …

Read More »

Kúpna zmluva v Obchodnom zákonníku II časť.

  Vady tovaru. Obchodný zákonník je určený na upravovanie právnych vzťahov medzi podnikateľmi, takže má osobitné ustanovenia i o vadách tovaru.Vady tovaru sú pri kúpnej zmluve uvedené v § 421-442 Zákona č. 513/1991 Z.z.   V zásade môže ísť o vady tovaru spočívajúce v nedostatkoch týjahúcich sa   1 .množstva, 2.akosti a vyhotovenia 3. balenia výrobkov, respektíve ich prepravy 4. …

Read More »

Kúpna zmluva v Obchodnom zákonníku I časť.

Kúpna zmluva v Obchodnom zákonníku je upravená v v § 409-475 Obchodného zákonníka.Právna úprava kúpnej zmluvy v Obchodnom zákonníku je špeciálnou právnou úpravou ku kúpnej zmluve upravenej Občianskym zákonníkom a môže sa vzťahovať len na hnuteľné veci. V prípade nehnuteľností sa vždy použije právna úprava kúpnej zmluvy v Občianskom zákonníku.

Read More »

Zákon o miestnych daniach 582/2004 Z.z.

Týmto zákonom sa ustanovujú miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. [wpdm_package id=19] 582/2004 Z.z.   ZÁKON z 23. septembra 2004   o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

Read More »

Kúpna zmluva na auto

Právna úprava kúpnej zmluvy je obsiahnutá v § 588–600 Občianskeho zákonníka. V tejto súvislosti je dôležité spomenúť i právnu úpravu vedľajších dojednaní a to výhrada vlastníctva § 601 OZ , predkúpne právo § 602-606 a právo spätnej kúpy § 607-609 Občianskeho zákonníka.

Read More »

Plnomocenstvo § 31-33b Občianskeho zákonníka

  Inštitút plnej moci je upravený vo viacerých právnych predpisoch, nielen v Občianskom zákonníku. Okre toho je Zákonník práce § 9, Občiansky súdny poriadok § 24-28, Daňový poriadok § 9. Plnomocenstvo umožňuje vykonávať inej osobe právne úkony sprostredkovane. Inými slovami -i keď koná osoba odlišná od splnomocniteľa jej úkony sa považujú za úkony splnomocniteľa. V tejto súvislosti je potrebné mať na pamäti, že …

Read More »

Darovacia zmluva

  Darovacia zmluva je upravená v § 628 až 630 Občianskeho zákonníka. Forma zmluvy nemusí byť písomná. Písomná forma sa vyžaduje v prípade ak je predmetom darovacej zmluvy nehnuteľnosť. Náležitosti zmluvy Označenie účastníkov zmluvy Označenie daru Prajav vôle darcu odovzdať dar a prejav vôle obdarovaného prijať dar. Darovacia zmluva je stále zmluva teda nie je niekoho možné obdarovať proti jeho vôli. …

Read More »

Vyhlásenie ručiteľa § 546 Občianskeho zákonníka

zmluva o dielo

Vzor vyhlásenia ručiteľa. Ručenie je spôsob zabezpečenia záväzku. Na platnosť ručiteľského vyhlásenia sa vyžaduje písomná forma. Ručenie vyžaduje písomné vyhlásenie ručiteľa a prijatie vyhlásenia veriteľom. Vyhlásenie ručiteľa je síce nutné vykonať v písomnej forme, ale akceptácia ručiteľského záväzku nevyžaduje písomnú formu. Náležitosti ručiteľského vyhlásenia sú Označene ručiteľa Označenie záväzku za ktorý ručiteľ ručí a rozsah ručenia. Je potrebné zdôrazniť akcesorickú povahu záväzku ručiteľa. …

Read More »

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru od 1.7.2014

Zmluva o úschove

  Od 1.7.2014 nadobudla účinnosť stručná, ale o to dôležitejšia novela Zákonníka práce zákon č. 311/2001 Z.z. . Týka sa dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru. V súčasnosti máme tri druhy dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru a to Dohodu vykonaní práce Dohodu o pracovnej činnosti Dohodu o brigádnickej práci študentov   Zatiaľ čo prvá z nich je obmedzená na prácu vymedzenú výsledkom ( pracovná úloha ) a tiež …

Read More »

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť