Nájomná zmluva na pozemok vzor

Forma zmluvy Nájomná zmluva týkajúca sa nehnuteľnosti nevyžaduje písomnú formu. Na druhej strane je nemysliteľné preukázať právo užívať k nehnuteľnosti inak ako písomnou zmluvou. Náležitosti zmluvy Povinné náležitosti zmluvy sú Označenie zmluvných strán ( prenajímateľa a nájomcu ) Označenie predmetu nájmu Dohodnutá odplata Doba trvania nájmu Odplatnosť je pojmovým znakom nájomnej zmluvy. V prípade ak by nebola dojednaná odplata nešlo by o nájomnú zmluvu, …

Read More »

Sprostredkovateľská zmluva vzor s komentárom

Komentár Zmluva o sprostredkovaní bola do Občianskeho zákonníka vrátená až v roku 1991 . Do tej doby bolo možné takúto zmluvu uzatvoriť ako zmluvu inominátnu v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka. Je upravená v § 774-§ 777 Občianskeho zákonníka.

Read More »

Poplatky v zdravotníctve – kto je tu zlodej ?

Pôvodne som chcel napísať článok o niečom inom, ale situácia, ktorá nastala ma donútila zmeniť rozhodnutie. V súčasnosti rezonuje verejnosťou zrušenie poplatkov za prednostné vyšetrenie, ktoré prezident Kiska nepodpísal a pán minister zdravotníctva ich chce pretlačiť cez 83 – poslancov v parlamente. Téma vzbudzuje značné emócie a preto sa domnievam, že trocha vecných informácií nebude na škodu.

Read More »

Vzor kúpnej zmluvy na nehnuteľnosť s komentárom

Forma zmluvy Kúpna zmluva na nehnuteľnosť musí byť uzatvorená v písomnej podobe. Podpis prevodcu musí byť úradne osvedčený. V prípade aj zmluva autorizovaná advokátom, alebo je vyhotovená vo forme notárskej zápisnice nemusí byť podpis prevodcu úradne osvedčený. Prejavy vôle musia byť na tej istej listine, čo v praxi znamená, že listina musí vyjadrovať takzvanú technickú jednotu , čo sa zabezpečí nerozdeliteľným spojením …

Read More »

Oznámenie o predlžení lehoty na podanie daňového priznania

V zmysle § 49 ods. 3 ZDP je možné predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania o tri respektíve šesť mesiacov. Aj pre daňové subjekty, ktoré plánujú podať daňové priznanie v základnej lehote má predlženie lehoty na podanie daňového priznania význam. Uvedené ustanovenie má pred daňovníkov zásadné dopady

Read More »

Zmluva o krátkodobom prenájme bytu vzor

Zákon o krátkodobom nájme bytu je podstatnou zmenou nájomného bývania v SR. Táto zmena bola zapríčinená prijatím zákona 98/2014 Z.z. o krátkodobom nájme bytu. Zákon nadobudol účinnosť od 1. Mája 2014. Tento zákon výhody, ktoré poskytuje viaže na splnenie si registračnej povinnosti.  

Read More »

Zmeny v uplatňovaní daňových výdavkov pri predaji nehnuteľnosti zákonom 333/2014 Z.z.

Jedna z mála dobrých správ po prijatí novely zákona o dani z príjmov 333/2014 Z.z. bola úprava predaja bytu fyzickou osobou. Keďže dobré správy sú v poslednej dobe vzácne rozhodol som sa o to napísať pár slov. Základným problémom pri predaji bytu bola pomerne častá situácia , kedy osoba získala do osobného vlastníctva družstevný byt, ktorý potom chcela predať.

Read More »

Zmeny v odpisovaní majetku v novele zákona o dani z príjmov od 1.1.2015

Zmeny v odpisovaní hmotného majetku od 1.1.2015 Kľúčovou zmenou od ktorej si štát sľubuje najväčší prínos pre štátny rozpočet je zmena odpisovania majetku od 1.1.2015. V tomto článku si rozoberieme hlavné zmeny v odpisovaní majetku od 1.1.2015. Ja osobne to považujem za ďalší spôsob ako vyrobiť peniaze zo vzduchu. V tejto súvislosti mi nedá nespomenúť jeden vtip .

Read More »

Zmluva o výpožičke § 659-662 OZ vzor zmluvy komentár

Komentár Zmluva o výpožičke je upravená v § 659-662 Občianskeho zákonníka zákon č. 40/1964 S.b. Ide o reálny kontrakt, inými slovami nevyžaduje sa písomná forma a zmluva vzniká faktickým úkonom. Forma zmluvy Pre platnosť zmluvy sa nevyžaduje písomná forma Náležitosti zmluvy o výpožičke Označenie zmluvných strán Označenie veci, ktorá je predmetom výpožičky ( môže ísť o vec hnuteľnú i nehnuteľnú ) Záväzok požičiavateľa prenechať vec bezodplatne vypožičiavateľovi …

Read More »

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.