Nesúhlas zamestnávateľa so skončením pracovného pomeru dohodou

Nesúhlas zamestnávateľa so skončením pracovného pomeru v podstate znamená, že pracovný pomer trvá naďalej. Zamestnanec môže dať sám výpoveď, keďže ide o jednostranný právny úkon. Musí však počítať s tým, že pracovný pomer sa skončí až uplynutím výpovednej doby, ktorá začne plynúť prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom bola výpoveď zamestnancom doručená. Na toto je potrebné myslieť, pretože zamestnávateľ má právo trvať …

Read More »

Novela zákona o DPH schválená

zdravotné poistenie

Blížia sa voľby a to je čas, kedy nás politici presviedčajú, že to s nami myslia dobre.   Tak je to i s týmto zákonom.   Pri pohľade na našu politickú scénu a našich koalično/opozičných politikov ma napadá jeden vtip , ktorý rieši odpoveď na otázku

Read More »

Žiadosť na skočenie pracovného pomeru dohodou

zmena_pracovnej_zmluvy

Skončenie pracovného pomeru dohodou je najjednoduchší a najbezproblémovejší spôsob skočenia pracovného pomeru. Samotná žiadosť o skončenie pracovného pomeru dohodou má podobu ponuky pre zamestnávateľa, ktorá nie je sama o sebe záväzná. V prípade ak zamestnávateľ akceptuje túto žiadosť pracovný pomer končí navrhnutým dňom. V zásade ide o ponuku na uzatvorenie zmluvy a ako taká musí byť určitá z čoho vyplýva Forma Musí byť písomná z dôvodu, že i dohoda o skončení …

Read More »

Výpoveď z pracovného pomeru daná zamestnancom

Forma Výpoveď je jednostranný písomný právny úkon. Odvolať výpoveď je možné len so súhlasom zamestnávateľa. Náležitosti Označenie zamestnávateľa Označenie zamestnanca Obsah- výpoveď z pracovného pomeru Pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby. Následky Výpoveď zamestnanec nemusí zdôvodňovať ( na rozdiel od zamestnávateľa) . Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného …

Read More »

Spôsob určenia vymeriavacieho základu platiteľa poistného

zdravotné poistenie

Východiská právnej úpravy V predchádzajúcich častiach o ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia sme si povedali niečo o technickej stránke ročného zúčtovania a v tejto časti sa budeme venovať jadru ročného zúčtovania – spôsobu určenia vymeriavacieho základu platiteľa poistného. Kľúčovými prvkami dôležitými na pochopenie súvislostí je pojem zárobková činnosť, ktorá bola do zákona o zdravotnom poistení zakomponovaná novelou 499/2010 Z.z., ktorá zásadným spôsobom redefinovala okruh príjmov z ktorých sa …

Read More »

Dohoda o zmene pracovnej zmluvy – komentár

zmena_pracovnej_zmluvy

Forma Dohodu o zmene pracovnej zmluvy je zamesznávateľ povinný vyhotoviť v písomnej forme. Náležitosti Náležitosti vyplývajú nepriamo z náležiztostí vyžadovaných pri pracovnej zmluve. Predovšetkým ide o Označenie zmluvných strán Označenie ustanovení, ktoré sa menia. Z povahy veci je zrejmé, že dohoda o zmene pracovnej zmluvy nemusí obsahovať všetky jej náležitosti, pretože ide o čiastkovú zmenu Zmena sa môže týkať napríklad …

Read More »

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia lehoty, príslušnosť.

rocne_zuctovanie_zdravotneho poistenia

  Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia vykonáva zdravotná aktuálna zdravotná poisťovňa poistenca a to i za predpokladu, že nebola jeho zdravotnou poisťovňou v minulom roku. Ako je to možné keď poistenec mal v minulom kalendárnom roku inú zdravotnú poisťovňu ? Jednoducho. Správcom centrálneho registra poistencom už nie Všeobecná zdravotná poisťovňa ako to bolo do 31.12.2004, ale Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Okrem toho drvivá …

Read More »

Metódy zamedzenia dvojitého zdanenia

Daňové zákony poznajú dva druhy osôb Daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou – alebo rezidenta to je osoba, ktorá je na území štátu zdaňovaná s celosvetových príjmov. Daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou – alebo nerezidenta – to je daňovník, ktorý je zdaňovaný iba z príjmov plynúcich zo zdrojov v na území konkrétneho štátu. Základným kritériom pre to, aby bol daňový subjekt považovaný za rezidenta je u fyzickej …

Read More »

Dohoda o hmotnej zodpovednosti

Reštrukturalizácia

Podstata dohody o hmotnej zodpovednosti spočíva v tom, že prenáša dôkazné bremeno zo zamestnávateľa na zamestnanca. Forma zmluvy Zmluva sa musí uzatvoriť písomne , inak je neplatná Spôsobilosť na uzatvorenie zmluvy Dohodu o hmotnej zodpovednosti možno uzatvoriť len s plnoletým zamestnancom. Náležitosti zmluvy Označenie zmluvných strán Označenie pracoviska a funkcie zamestnanca Označenie zverených hodnôt Záväzok zamestnanca nahradiť škodu spôsobenú na zverených hodnotách Miesto a dátum uzatvorenia …

Read More »

Dohoda o brigádnickej práci študentov s komentárom

dohoda o brigadnicej praci študentov

Forma zmluvy Dohoda o brigádnickej práci študentov sa uzatvára písomne pod sankciou neplatnosti Náležitosti zmluvy označenie zmluvných strán dohodnutá práca, dohodnutá odmena za vykonanú prácu, dohodnutý rozsah pracovného času doba, na ktorú sa dohoda uzatvára. Dohoda o brigádnickej práci študentov sa môže uzatvoriť len na dobu určitú najviac na 12 kalendárnych mesiacov. Nepovinné náležitosti Dohoda o stravnom Dohoda o cestovných náhradách Iné Dohoda sa …

Read More »

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť