Zmeny v kontrolnom výkaze

BRATISLAVA – 10. 05. 2016: Novela zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH) priniesla nové pravidlá vo vykazovaní  údajov v kontrolnom výkaze. Zmeny začali platiť v apríli a podnikatelia ich prvý krát musia zohľadniť práve v týchto dňoch. Cieľom novely je boj s daňovými podvodmi.

Read More »

VÝHODY RIEŠENIA SPOROV V ROZHODCOVSKOM KONANÍ

  Konflikty nepochybne patria k medziľudským a spoločenským vzťahom vôbec. V súčasnosti je možné spory riešiť autoritatívnym rozhodnutím orgánu štátnej správy – súdu alebo alternatívnymi spôsobmi, medzi ktoré zaraďujeme i rozhodcovské konanie.

Read More »

TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB ZÁKON 91/2016 Z.z.

Dňa 13.11.2015 NR SR schválila dlho očakávaný zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb, k prijatiu ktorého sa SR zaviazala v Dohovore OECD o boji s podplácaním zahraničných verejných činiteľov. Zákon č. 91/2016 Z.z. nadobudne účinnosť od 01.07.2016. Upravuje podmienky trestnej zodpovednosti PO, jednotlivé trestné činy, druhy a ukladanie trestov a samotné trestné konanie.

Read More »

Zákaz nakladania s majetkom podliehajúcim exekúcii

  Ak povinný nesplní riadne a včas, čo mu ukladá právoplatné a vykonateľné rozhodnutie súdu, resp. iné rozhodnutie, oprávnený má právo pristúpiť k nútenému výkonu rozhodnutia prostredníctvom verejnej moci, a to návrhom na vykonanie exekúcie.

Read More »

Zodpovednosť za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu

S účinnosťou od 01.01.2016 došlo k modifikácii následkov porušenia povinnosti včas podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Pre osoby povinné podať návrh na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka bola zavedená zmluvná pokuta, ktorú nemožno vylúčiť ani obmedziť žiadnou dohodou.

Read More »

Zmluvná pokuta v pracovnoprávnych vzťahoch

  Pomerne často sa stretávame so zmluvnou pokutou v pracovných zmluvách, respektíve v dohodách o zabezpečení záväzkov. Je formulovaná paušálnou čiastkou napríklad za nenastúpenie do práce , alebo neskorý príchod, prípadne pokrýva iné porušenia povinností zamestnancov.

Read More »

Vzory zmlúv a podaní

Uvádzame zoznam zmlúv a právnych podaní, ktoré sú použiteľné v praxi. Sú vypracované právnikom s 15 ročnou praxou , tak aby boli v praxi  použiteľné a ku každej zmluve je uvedený stručný komentár.

Read More »

Vybrané problémy oddĺženia FO

  Kým konkurzné konanie je pre právnickú osobu „rýchlou smrťou“, pre fyzickú osobu je proces zbavenia sa dlhov zložitejší. Po skončení konkurzu dlhy FO nezanikajú. Na základe zoznamu pohľadávok uloženého na súde môžu veritelia podať návrh na výkon rozhodnutia/exekúciu pre zistenú neuspokojenú pohľadávku.

Read More »

Podmienky uzatvorenia pracovného pomeru na určitú dobu.

Pracovný pomer môže byť uzatvorený na dobu určitú i dobu neurčitú, pričom práve pracovné pomery uzatvárané na dobu určitú sú vzhľadom na obmedzujúce podmienky pri prepúšťaní zamestnancov častým javom. V tejto súvislosti vzniká otázka, či je možné pracovný pomer na dobu určitú vymedziť aj inak ako konkrétnym dátumom.

Read More »

Späťvzatie žaloby na zaplatenie dlžnej sumy

Náležitosti   Podanie musí obsahovať náležitosti dané § 42  a § 79 Občianskeho súdneho poriadku Musí byť adresované príslušnému súdu a podpísané. Zároveň by mal byť zaplatený súdny poplatok v zmysle prílohy zákona č. 71/1992 S.b. o súdnych poplatkoch.

Read More »

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť