Účtovanie prevádzkových  dotácií v podvojnom účtovníctve 

Dotácia prevádzková – teda dotácia , ktorá nie je priamo určená na úhradu nákladov sa účtuje podľa postupov účtovania pre podnikateľov v sústave podvojného účtovníctva § 52a ods. 3 a to tak, že sa dotácia na úhradu nákladov, ktorá kompenzuje konkrétne náklady spojené s činnosťou účtovnej jednotky, sa účtuje do výnosov v účtovnom období, v ktorom sa účtuje kompenzovaný náklad. Pri účtovaní dotácie na úhradu nákladov sa na zabezpečenie vecnej a časovej súvislosti použije účtovanie na účte 384 – Výnosy budúcich období. Tieto sa rozpúšťajú v prospech vecne príslušného účtu výnosov, a to účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti alebo účtu 668 – Ostatné finančné výnosy v účtovnom období, v ktorom sa účtujú kompenzované náklady.

Vzhľadom na to, že účtovná jednotka postupuje pri zisťovaní základu dane z § 17 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z.z., teda z výsledku hospodárenia zisteného z účtovníctva bude takýto postup mať aj priamy vplyv na základe dane.

Príklad účtovania

Priznanie dotácie 30.000 346 384
Prijatie dotácie na účet 30.000 221 346
Náklad na ktorý bola dotácia prijatá 10.000 518 321
Úhrada nákladu 10.000 321 221
Zúčtovanie dotácie vo výške vzniknutého nákladu 10.000 384 648

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. http://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Transferové oceňovanie

Transferové oceňovanie Spoločnosť predala odpísané auto spoločníkovi. Spadá uvedená transakcia po princíp nezávislého vzťahu ?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.