Stratné v jednoduchom účtovníctve

Fyzická osoba prevádzkuje predajňa, pričom sa pri inventarizácii zistilo, že sú tu úbytky nad normu stanovenú interným predpisom. Aký postup je potrebné zvoliť ?

Manká a škody presahujúce prijaté náhrady nie sú uznaným daňovým výdavkom v zmysle § 21 ods. 2 písm. e) citujem

e) manká a škody 1) presahujúce prijaté náhrady s výnimkou uvedenou v § 19 ods. 3 písm. g), stratného v maloobchodnom predaji na základe ekonomicky odôvodnených noriem úbytkov tovaru určených daňovníkom a s výnimkou nezavinených úhynov zvierat, ktoré nie sú na účely tohto zákona hmotným majetkom; škodou nie je preukázaný úhyn alebo nutná porážka zvieraťa zo základného stáda,

V zmysle § 26 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z.z. citujem

(6) Na účely tohto zákona sa škodou na majetku rozumie neodstrániteľné poškodenie, zničenie, odcudzenie alebo strata majetku. Inventarizáciou zistené odcudzenie alebo zistená strata majetku je manko.

To, či vzniklo , alebo nevzniklo manko sa zisťuje práve inventarizáciou.

V jednoduchom účtovníctve sa nákup zásob účtuje priamo do výdavkov, čo v praxi teda znamená že zásoby v čase inventarizácie už v daňových výdavkoch máme ( vrátane tých, ktoré tvoria úbytok nad normu statného ) . Je teda potrebné v rámci uzávierkových účtovných operácii vykonať storno výdavkov vo výške nadlimitného úbytku. Samozrejme za predpokladu, ak sme neprijali náhradu škody od zodpovedných zamestnancov – napríklad na základe dohody o hmotnej zodpovednosti. V takom prípade by šlo o daňovo uznaný výdavok, pretože sme prijali náhradu škody.

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. http://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Transferové oceňovanie

Transferové oceňovanie Spoločnosť predala odpísané auto spoločníkovi. Spadá uvedená transakcia po princíp nezávislého vzťahu ?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.