Home » Daňový tip » Kedy účtovať dlhodobý majetok ako zásoby ?

Kedy účtovať dlhodobý majetok ako zásoby ?

Pri dlhodobom hmotnom majetku platí, že jeho doba použiteľnosti je v zásade dlhšia ako rok a teda bude ovplyvňovať výsledok hospodárenia postupne prostredníctvom odpisov. Aj pre spoločnoť môže byť výhodnejšie ak dá prednosť vyššiemu majetku pred daňovou optimalizáciou a to napríklad vtedy ak žiada o úver.

V určitých prípadoch totiž postupy účtovania umožňujú aj dlhodobý hmotný majetok dať do nákladov jednorazovo . Aké podmienky musí takýto majetok spĺňať ?

v prvom rade je potrebné poznamenať, že  v zmysle § 13 postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve môže ísť iba o

samostatné hnuteľné veci s výnimkou hnuteľných vecí uvedených v § 13 ods. 4 písmene a) ( čo v praxi znamená, že nesmie ísť o  umelecké diela,  zbierky , predmety z drahých kovov ), a súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok a v ocenení vyššom ako je suma ustanovená v osobitnom predpise

Ich ocenenie sa rovná sume podľa osobitného predpisu ( aktuálne 1700 Eur )  alebo je nižšie, s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, ktorý nebol zaradený do dlhodobého hmotného majetku na základe rozhodnutia účtovnej jednotky  a táto sa ho rozhodla účtovať ako zásoby  / inými slovami priamo na účte nákladov /

Isté problémy môže spôsobovať slovné spojenie súbory hnuteľných vecí , ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie  – ak by totiž takýto súbor hnuteľných vecí v úhrne presiahol 1700 Eur nemohli by sme aplikovať túto účtovnú operáciu a ani následnú daňovú optimalizáciu.

To je v podstate otázka, č je to vec hlavná a čo je príslušenstvo  veci.

Na otázku, čo je to príslušenstvo a čo je vecou hlavnou existuje názor právny , kde v § 121 OZ sa hovorí Príslušenstvom veci sú veci, ktoré patria vlastníkovi hlavnej veci a sú ním určené na to, aby sa s hlavnou vecou trvale užívali.

Tá istí vec môže v niektorých prípadoch nadobúdať povahu veci hlavnej a príslušenstva . Napríklad multifunkčné zariadenie si vystačí aj bez PC ( môže slúžiť ako kopírka ) . Pokiaľ bude zapojená k počítaču už bude tvoriť príslušenstvo veci hlavnej. Aj tu vidíme, že účtovné zaradenie majetku môže výrazne ovplyvniť základ dane, pretože ak ide o príslušenstvo, potom je súčasťou ocenenia a evidencie hlavnej veci a jej technickým zhodnotením, ak ide o samostatnú vec môžeme ó nej uvažovať ako zásobách a bude jednorazovým výdavkom.

Nákup stroja v obstarávacej hodnote do 1700 Eur

DF Nákup stroja od dodávateľa 501 321
DF Montáž a inštaláccia 501 321
DF DPH 343 321
BU Úhrada DF za stroj 321 221

 

Teoreticky je možnú účtovať aj takto

Nákup stroja v obstarávacej hodnote do 1700 Eur

DF Nákup stroja od dodávateľa 042 321
DF Montáž a inštaláccia 042 321
DF DPH 343 321
ID Zaradenie stroja 022 042
BU Úhrada DF za stroj 321 221
ID Odpisy majetku 551 082

 

Odpis môže byť v prípade majetku do 1700 Eur aj jednorazový.

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Registrácia za platiteľa DPH

  Spoločnosť s ručením obmedzeným predáva v rámci svojej obchodnej činnost nehnuteľnosť – kancelárske priestory za sumu …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.