Zodpovednosť za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu

S účinnosťou od 01.01.2016 došlo k modifikácii následkov porušenia povinnosti včas podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Pre osoby povinné podať návrh na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka bola zavedená zmluvná pokuta, ktorú nemožno vylúčiť ani obmedziť žiadnou dohodou.

Povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka má štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, likvidátor a zákonný zástupca. Podľa predchádzajúcej „miernejšej“ právnej úpravy  vyhlásením konkurzu na majetok dlžníka vznikla zodpovedným osobám povinnosť zaplatiť v prospech všeobecnej podstaty sumu  rovnajúcu sa dlžníkovmu zapísanému základnému imaniu, najviac vo výške 2-oj násobku minimálnej výšky základného imania, teda max. 10 000 € pri s.r.o. a 50 000 € pri a.s..Ak je povinných osôb viac, sú povinné plniť spoločne a nerozdielne s výnimkou tých, ktorí sa úspešne zbavia zodpovednosti. Podľa právnej úpravy účinnej od 01.01.2016 bola zavedená zmluvná pokuta dohodnutá medzi s.r.o./a.s. a povinnou osobou vo výške ½ najnižšej hodnoty základného imania pre a.s., teda vo výške  12 500 €. Zmluvnú pokutu nemožno vylúčiť, obmedziť ani započítať a nie je ňou dotknuté ani právo na náhradu škody, ktorá presahuje výšku zmluvnej pokuty.

Správca v konkurze vyzve osoby, u ktorých sa domnieva, že im vznikla povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu, aby ju do 15 dní zaplatili alebo osvedčili, že im táto povinnosť nevznikla, resp. že sa jej zbavili, v opačnom prípade správca uplatní nárok žalobou na súde.  Právoplatný rozsudok, ktorým súd uloží povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu je v zmysle § 74a ods. 6 ZKR zároveň rozhodnutím o vylúčení, čo znamená, že počas doby určenej v rozhodnutí nemôže FO pôsobiť vo funkcii člena štatutárneho alebo dozorného orgánu v žiadnej obchodnej spoločnosti ani družstve.

Zodpovednosti, resp. povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu sa môže povinná osoba zbaviť, ak preukáže, že:

  • konala s odbornou starostlivosťou,
  • v prípade, ak koná spoločne s inými osobami a pre nedostatok súčinnosti nemohla podať návrh, uložila bezodkladne do zbierky listín oznámenie o dlžníkovom úpadku,
  • bola ustanovená za štatutárny orgán v čase úpadku dlžníka za účelom jeho prekonania a po zistení, že prijaté opatrenia nepovedú k prekonaniu úpadku, podala bez zbytočného odkladu návrh na vyhlásenie konkurzu,
  • do 30 dní odkedy sa dozvedela/ pri zachovaní odbornej spôsobilosti mohla dozvedieť o úpadku, poverila správcu vypracovaním posudku a na základe podaného návrhu súd povolil reštrukturalizáciu.

Zákon nerieši situáciu, ak má vôľu riešiť úpadok len 1 z povinných osôb konajúcich samostatne, nakoľko aj v tomto prípade je potrebný určitý stupeň súčinnosti. Problém nastane, ak zo strany ostatných  povinných osôb je napr. znemožnený prístup k dokumentom. Súd by navrhovateľa v zmysle § 14 ZKR ods. 1 vyzval k doloženiu príloh, a potom návrh zamietol. Ako možné riešenie sa javí návrh podať aj ako neúplný s rizikom jeho možného zamietnutia. V prípade neskôr vyhláseného konkurzu, nemožno zo strany správcu poprieť, že daná osoba mala vôľu  riešiť úpadok, aj keď nebola úspešná. Ďalej by mohla byť predložená zápisnica z valného zhromaždenia, na ktorom bol úpadok dlžníka prerokovaný. Posudzovanie splnenia/nesplania povinnosti podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu v takomto prípade nám ukáže až súdna prax.

Na záver ešte pripomeniem, že zmluvná pokuta a hrozba vylúčenia povinnej osoby z výkonu funkcie na niekoľko rokov nie je jedinou sankciou v zmysle zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Za neposkytnutie súčinnosti správcovi môže súd uložiť  pokutu až do výšky 165 000 €, nehovoriac o trestnoprávnych následok nezodpovedného výkonu funkcie štatutárneho orgánu.

 

About Lenka Vavricová

Check Also

Vady veci a reklamácia v spotrebiteľských vzťahoch

Každý z nás občas potrebuje niečo nakúpiť , často veci dlhodobej spotreby ( hodinky, pracku, …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

%d blogerom sa páči toto: